dubliKinadanyan nayan Kumander si Pablo tan dinakep naya, tan nipabaror naya nin dublin kadina.Dubli a aysing na ta maray'ep ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *