sangkata'gayansaŋ-ka-t`a'-ga-yanFromta'gayadj1Bol:Si sangkaanrwan nin mamata'gay.Eng:The highest or tallest of some group.Antsangkaayupaan2Bol:Saya nin pamimi nin galang sa nepeg galangen.Tag:Kadakilaan; kamahalan; pinakamataasIlo:Madaydayaw; sangkangatwanEng:To be supreme over all and worthy of honor.Cls. synmu'na-mu'na 1Der.sangkatata'gayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *