pagtalunanpag-ta-lu-nanIlo inflpanalunanFrommagtalongerIloBol:Say gagawa' a panalunan ran tumatalon; pangmulawan nin pari udino mais tan nagsikabarang a pising.Tag:Linang; bukid; pagtanim.Ilo:Pagtalonan; pangabakan; panalunan.Eng:A prepared area for planting, farm, rice fields.specgagawa'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *