barutabotba-ru-ta-botSpch var.burtabotnMadidintek a mangisit a bara'mon sabot; sayti a mamangles tan mamin angot, manida' nin tinapay tan animan a ma'kan wanin et sa seket o animan a bagay sa madaem.Barutabot a sida' nan tinapay kanya' kai yayna magwa' kanen.TagAmag.IloAmag.EngMold or mildew.Der.burtabuten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *