ampad'am-padnPusisyon nin iti sa bandan riking nan sayay tawo o bagay. Si asawa na ni Miyor, pirmin iti ya sa ampad na tepe' nin lumalako sara.TagAgapay.EngTo place oneself or a thing side by side with a person or something.Cls. synaluyonDer.ampadaniyampadkaampadkiampadmiampadpiampaden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *