ikayupa''i-ka-yu-p`a'Perf.nikayupa'Spch var.ikaypa'iyupa'2Atc. is man'ikayupa'Fromyupa'vinBolIyalis o galaten yay sayay bagay mangibwat sa ata'gay nin lugar.TagIbaba.IloIbaba.EngPut something down from a higher position or debase.Antita'gaymangita'gayCls. synilusloskansegDer.maikayupa'paikayupa'pangikayupa'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *