agrikultura'`agrikul-t`u-raSpnagricultura agriculturenSay maipa'ka' sa pangmumula tan pagtatalon tan sa kuston pangangalila' sa uayep tan mumula.Si mangkalapen kon karira ket Inhinyiro Agrikultura.TagAgrikultura.IloAgrikulturaEngAgriculture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *