sakit11Main sakit ni Lucia kanya' nin kai ya nakasrep sa iskilawan.2Ket sin na'kit nayaytaw si mampangirangep nin sakit nin sugat na, pinal'isan nayan nituloy nay nako sa keen na.Ket saray tutawo nin nipamarka nin si marka nan si makapali'mon ayep tan rinayo raya a imahin na, tinumra-tumrak a katat ra nin pinasyan sakit tan makaparmay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *