sakit1sa-k`itn1Bol:Duka' nin kaingaran sa lalaman a kasabyan makaapikta nin karigsawan.Tag:Sakit.Ilo:Sakit.Eng:A felt abnormality, such as an injury, sickness or disease.specirabtalinmataLesbublay2Bol:Kaingaran nin maapri' o maidap ma irangep ta mabyat sa mangkaingar.Eng:Pain.Cmpdsakit-nakemDer.isakitkasakitankasasakitmakapasakitmamasakitmasakit2masakitannikasasakit-sasakitpananakitpasakitanpasakiten1sakit-ulosisasakitsumakit1id.makapasakit ulounspec. comp. formsumakit-sakit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *