anamaet'a-na-ma-'`ɘtSpch var.namaetnametFromanapart1Bol:Sarita' nin ipataros na a say sumunor nin ibarita' ket mailamo' sa nibarita' ana.Tag:Rin; din; naman. gayundin.Ilo:Isilpo iti sarita no kayat nga nayunan wennu agited ti alimbawa iti immuna nga naibagan.Eng:An addition that is similar to what has been said or done.Cls. synanamaet a lamanglamang 1.12Bol:Usaren yayti no mangkiirgo sa rway niduman tawo o mampag'irgo maipa'ka' sa rway miswi' nin kaisipan o sitwasyon. Tag:Sa isang banda.Ilo:Laksid; idiay bangir.Eng:Used to move from one situation to a related one, on the other hand.id.anamaet a lamang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *