Browse Bolinao - English

s


sasapposBol:Usaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyonnan kimey udino a lesser participant.Tag:Sa.Ilo:Idiay.Eng:A tertiary grammatical marker for direction, time or indirect object. The phrase initiated with this marker contains a significant supporting item for the related action.Relkon-koniCmpdparaspas
sa lugarsa lu-garid. oflugarphrTag:Sa ayos; sa lugar.Ilo:Simpa.Eng:in orderCls. synbagay 2
sa sain udetsa sa-'in udɘtid. ofedetphrBol:Bana konan siin.Tag:Kung ganon.Ilo:No kasta ngarudEng:In that case then, for that reason.Cls. synbana'kanya'no wanin edetsigon
sa'bitsa'-b`itnBol:Animan nin bagay a nakakatin.Tag:Sabit.Ilo:Sab-itEng:Hangings such as pictures or decorations on a wall.Cls. synbitinkatinDer.isa'bitpana'bitansa'bitan
sa'bitansa'-bi-tanFromsa'bitvlTag:Sabitan.Ilo:Sab-itan.Eng:To hang something on hooks.Cls. synkatinanDer.sasa'bitan
sa'laysa'-laynBol:Siti a pangikwa nin panyo' sa libed nan liey; si panyo' isalapday ya sa nigmang a abaya a nasakop yay teen.Tag:Panuelo.Eng:Something that is worn around the neck, such as a neck scarf.Der.isa'lay
*sa'le'sa'-lɘ'Tag:Salit.Der.isa'le'mamisa'le'-sa'le'pisa'leansa'lean
sa'leansa'-lɘ-'anFrom*sa'le'vlEng:To inset between something.
sa'melsa'-mɘlnBol:Subo'; kanen nin iksakto tamo' sa bebey.Tag:Subo.Ilo:Subo.Eng:A portion of food enough for the mouth.Cls. synsi'ngalsubo'2Der.imamelisa'melmakasa'melmana'melsumamel
sa'pangsa'-paŋnTag:Saing.Ilo:Saang.Eng:Something that is boiled.Der.isa'pangisa'pangisa'pangisa'pangmakasa'pangmana'pangmana'panganmasa'pangsina'pang
sa'sasa'-sa1+sa'sa-sa'saFromsayaadv1Bol:Barang saya.Tag:Tig-isa.; Bawat isa.Ilo:Sag-gaysa; tunggal maysa.Eng:Something done in a distributed action, each taking a separate part.2Bol:Misusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.Tag:Isa-isa.Ilo:Saggaysa.Eng:For something to be done individually one after another.Cls. synmidadandanmisusunor 1mitataguna'mitutumboksaya-saya 2Der.susa'sawen
sa'wetsa'-wɘtnBol:Anron panananglap nin inanawa tan tawagen a ngaran nan Catawan; anron inanawa tan kadadawat tulong sa Dios.Tag:Buntong-hininga.Ilo:Agsinnaay.Eng:A sigh.Der.suma'wet
saasa-'anBol:Madidintek nin batag a timmubo' sa puon.Tag:Sumibul na saging.Ilo:Saa; saringit.Eng:Banana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adIlosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareTag:Katungkulan.Ilo:Saad.Eng:A position that is bestowed on someone.Cls. synpusisyon 2Der.isaadmisaad
sabasa-banIloTag:Saging na saba.; Saba.Ilo:Saba; dippig.Eng:A variety of bananas having a thick peeling and is almost the same as the urimos but the bunch are not joined together and is cooked in sugar to make a sweet dessertgenbatag
saba'sa-ba'Tag:Makayang ubusin.Ilo:Saba.Der.ikasba'masaba'sabaen
SabadoSa-ba-d`oSpnsábadoSaturdayn propBol:Si ika'nem a awro mangibwat sa Lunes.Tag:Sabado.Ilo:SabadoEng:Saturday.
sabaensa-ba-'ɘnFromsaba'Tag:Kayanin.Ilo:Icarigatan.Eng:Exhaust the supply of something.
*sabakasa-ba-kanBol:Pangisalimbeng sa rarem aysing udino ikwa sa rarem bulsa ta iyadi.Tag:Sabak; itago' sa bulsa o likod.Ilo:Isabak; ilemmengEng:To hide something in the pocket of a dress or pants unnoticed.Der.mangisabaka
sabangansa-baŋannBol:Say nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari nan ilog a ibat sa taaw.Tag:Tabing ilog.Ilo:Igid ti karayanEng:The beach on either side of a river that is usually sandy.Cls. synkasabangnankasabangnan
sabarsa-barnBol:Bagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.Tag:Harang; sagabal.Ilo:Makateped.Eng:An object that blocks the way, anything or anyone that interferes.synmakapaedmakasbelDer.makasabarmasabar
*sabatsa-batDer.pisabatan
sabawsa-b`awnBol:Say ranom a nangluto' nin pising; ranom a nangluto' dinaang; animan a nairanom sa linuto'.Tag:Sabaw.Ilo:Diggo.Eng:Soup, broth, solution.Rel. todaangDer.sinabawan
sabaw susosa-baw su-soid. ofsusophrTag:Sabaw ng suso.Ilo:Ubbog suso.Eng:breast milk
sabetsa-b`ɘtn1Bol:Tawag sa sayay bagay o ngaran.Tag:Sagot.Ilo:SungbatEng:An identification or designation of something.Cls. syntawag 12Bol:Say ubat sa pasabet.Tag:Sagot sa bugtong.Ilo:Sungbat.Eng:The solution or identification of something like in a riddle.Cls. synubatDer.manabetpasabetsabtan