Browse Bolinao - English

r


raraprBol:Usaren yayti no itudo' saray abaw a tutawo; ibarita' saray abaw.Tag:Nila.Ilo:Da.Eng:They, Third person plural ergative, possessive or genitive pronoun.Cmpdkonrarasararatamo
*ra'mosr`a'-mosmag-Tag:Hilamos.Ilo:Diram'osDer.magra'mosmangra'mos
ra'pogra'-pognTag:Inihaw.Ilo:Tuno.Eng:The act of roasting.Cls. synibayaibayaipulpogipulpogmangra'pogDer.ira'pogmangra'pog
ra'ra'ra'-r`a'nBol:Laman sa yupa' nin ba'ba'; kadubli nan ba'ba' sa yupa'.Tag:Doble ba'ba'; kambal na ba'ba'.Ilo:Baba ti timid; doble timidEng:Jowl, the fleshy part under the jaw, a double chin.
*rabakra-bakTag:Hati-hatiin.Der.mangrabakrabakan
rabak-rabakanri-na-bak-ra-ba-kanPerf.rinabak-rabakanFromrabakanvlTag:Kinatay-katay ang bakang ninakaw.Eng:rustle and kill cattle
rabakanra-ba-kanPerf.rinabakanFrom*rabakvBol:Pangmamati ran mananakaw nin uayep sa tatalon.Tag:Mangangatay sa kagubatan.Ilo:Agtaktakaw ken mangpatay ti animal iti bakirEng:Cattle (and carabao) rustling and subsequent butchering in an out of the way place.Der.rabak-rabakan
rabanosra-ba-n`osnBol:Saya klasi nin kayo tan prutas nin ma'kit sa ma'mot nin lugar. Say kulor nin prutas ket birdi-birdiwan no maluto' ana tan say kulor nin laman ket maputi' nin main mangisit nin bubikoy.Tag:Guyabano.Ilo:Guyabano.Eng:Guyabano, a tropical fruit and tree with a yellow green fruit covered with soft spikes. The flesh is white in color with black seeds.
rabayra-b`ayvBol:Main pakagusto konan sayay bagay uno tawo.Tag:Gusto; ibig.Ilo:Kayat; kaykayatEng:The will and desire to want or like something.Antgura'Cls. synapesgustokursunadawenmag'aspirantipanggepumapesRel. topili'Der.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabay-rabayrabayenrumabaysay.rabay nan ibarita'
rabay nan ibarita'ra-bay nan ibari-ta'say. ofrabayphrfigTag:Ibig sabihin.Ilo:Kayat na ibaga.Eng:The meaning is, it wants to say.
rabay nan saritaenra-bay nan sarita-'ɘnid. ofsaritaenphrTag:Ibig sabihin.Ilo:Kayat na sa'wen.Eng:meaning of s/t
rabay-rabayra-bay-ra-b`ayFromrabayvBol:Say kaingaran nin mariga maipa'ka' sa sayay tawo o bagay o say pammili' sa sayay tawo o bagay.Tag:Gustong-gusto.Ilo:KaykayatEng:Strong liking or preference, fondness.Antgura'Cls. synapes-apesengustu-gustopaburito 1
rabayenra-ba-yɘnPerf.rinabayFromrabayvoTag:Gustuhin.Ilo:Kayaten.Eng:To want something.Cls. synapesenpilienDer.parabayen
rabe'ra-bɘ'nBol:Pananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.Tag:Pagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.Ilo:Panagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga taoEng:Too much talking, unnecessary talk or conversations.Der.marabe'
rabnotrab-notTag:Sabunot.Ilo:Pungot.Der.rabnuten
rabnutenrab-nu-tɘnFromrabnotnBol:Ga'getan tan guruyen yan bigra' a sayay bagay sa gamet mo.Tag:Labnutin.Eng:To grab and forcefully yank something from someplace (weeds, bag by a thief).Rel. torabsot
rabongra-b`oŋnBol:Ba'yon tubo' a puon kawayan a lumiwa' no tyimpon rapeg.Tag:Labong.Ilo:Rabong.Eng:Bamboo shoots.
rabotr`a-botnBol:Didikot a tumubo' tan kumayam anggan makubpal a no tuma'gay anan tuloy magawa' nin usaren para ipangatep bali udino animan a atpan.Tag:Damo.Ilo:Ruot.Eng:A generic word for grass, specifically cogon grass.specbarisangagendidikotDer.rarabot
rabsawrab-s`awadjBol:Si sayay likido bilang sa ranom ket ambo' yan mapalet o nalabas a ka'bwannin ranom o sabaw bilang wadi' sayay luto' bilang sa linugaw, tinambu-tambong tan raruma et.Tag:Labnaw.Ilo:Lasaw.Eng:For a liquid to be dilute or lacking in the expected fullness of ingredients.AntpaletDer.marabsaw
rabsotrab-sotmag-Tag:Agaw.RelrabnutenDer.magrabsotrabsuten
rabsutenrab-su-tɘnFromrabsotTag:Biglang agawin; hablutin.Cls. syngamrutengamrutenmanamsamsampatsamsamsamsam
rabya-rabyangenra-bya-ra-bya-ŋɘn Perf.rinabya-rabyangFromrabyangenvBol:Napilit a nikabisang nan animan a klasin nin abel; naisungat yay aysing ket nabisang yan alaki.Tag:Pinunit.Eng:To tear something forcefully, rend. Generally this is done in anger, could be by catching clothing on something, could be a tailor taking clothing apart. (Could be done to skin, clothing, roof, etc.)
rabyangrab-y`aŋnBol:Bisang nin alaki nangibwat sa nikaguroy o mapwirsan nipamisang o nikabagbag nin tayi' nin sayay abel o gawa' sa abel o raruma et.Tag:Punit; laslas.Ilo:Pigis; rayab.Eng:A large rip in something, usually cloth.Cls. synbisangDer.marabyangrabyangen
rabyangenrab-ya-ŋ`ɘn Perf.rinabyangFromrabyangvoBol:Mapwirsa nin bisangen yay sayay bagay bilang wadi' abel, apay, seket, uli tan raruma et.Tag:Punitin; laslasin.Ilo:Ray-aben.Eng:To forcefully rip something.Cls. synbisangenDer.rabya-rabyangen
radisra-disEngradishnBol:Daite' nin masarangsang a laman yamut a magawa' ilawok sa salad.Tag:Labanos; radis.Ilo:Radis.Eng:Radish, a small crisp root used as a relish.