Browse Bolinao - English

o


o1'oSpnoeither, orconjTag:O.Ilo:Wenno.Eng:Or.synudinouno2Cmpduno2
o2'o1intrjBol:Pangibusngaw nin kaingaran idap udino inum'ay tan ririket.Tag:Oh.Ilo:O.Eng:Exclamation of deep inner feeling, Oh!2nBol:Irgwen yaytin ipamatgen sa mampalayo nin kabayo tan baka; patgenen may kabayo nin mampalayo.Tag:Ho!.Eng:Sound used to chase a carabao away.
o''o'nBol:Kauubat mo sa sayay tawo no rabay mo udino umayon ka sa man'ibarita' na.Tag:Oo.Ilo:Wen.Eng:Yes.Antambo'kaiCls. synaminDer.nikio'nio'uansay.O' a
O' a'`O-' asay. ofo'a2phrBol:Ibalikas yayti nin paaluyan sa nu'nan nibarita' o nibarita' nan kairgo a tutuo o peteg nin wanin.Tag:Oo ng^a.Ilo:Wen ngarodEng:Yes, certainly, really, truly.Cls. synanaodtalaga 1
*od'odpartCmpdanaodedet
Oktubre'ok-t`u-briSpnOctubreOctobern propBol:Maikapulo' a bulan nan taon.Tag:Oktubre.Ilo:Oktubre.Eng:The tenth month of the year, October.
olibo'o-li-boSpnolivoolive treenTag:Oliba.Ilo:Olibo.Eng:olive
Omega'o-mɘ-ganEng:last letter of Greek alphabet
onise'o-ni-sɘySpnónice onyx nTag:Oniks.Eng:onyx
oy'oyintrjBol:Pananawag konran katanda' anan maong.Tag:Hoy!; oy.Ilo:Oy!Eng:Hey! A call or an answer to a call of an intimate or equal.