Browse Bolinao - English

l


lalanBol:Maika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.Tag:Ikaanim na nota sa musika magmula sa do.Ilo:Maikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na doEng:Sixth note up from do in the major musical scale.
*la'bonla'-bonTag:Pakuluan.Der.ila'bon
la'gitla'-g`itadjBol:Luta' a mabugay tan magasal tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.Tag:Lupang buhaghag.Ilo:LagitEng:Soil that is sandy and infertile.
la'la'toyl`a'-la'-t`oyadjrareTag:Mahina.Eng:To be drooping or sluggish and lacking energy.Cls. synlakuy-lakoylampayotlupoymalupoy
la'pakla'-p`akTag:Katayin.Der.la'paken
la'pakenla'-pa-kɘnFromla'pakvoTag:Hati-hatiin.Eng:To slaughter an animal.Cls. synpangmamati
la'posla'-p`osn1Bol:Pakaiyadi' nan sayay bagay o gawa'.Tag:Wakas.Ilo:Pagtinggaan.Eng:The completion of something, tied up the loose ends.2Bol:Si pangiyadi' konan linya nin mansarawen bilang wadi' apay, bag, gagaban tan raruma et.Tag:Hangganan.Ilo:Lippas.Eng:The finishing of one complete row of weaving.Der.ila'posla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanFromla'posvlBol:Byan ana nin anggawan.Tag:Tapusing gawin.Eng:Put an end or the finishing touches on something.synanggawan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-w`anPerf.lina'wannBol:Kal'ot a gawa' sa pinon rubir o naylon o sinaran pangipukukan a ipa'leg nin makakalap manok, manuk-manok tan raruma et no matukduan o madaragos raya.Tag:Silo; bitag.Ilo:Aganop; agsloEng:A snare, a thin cord with a slip knot or a net for snaring birds and monitor lizards.RelkurbongsiklonggenipamukokDer.ila'wanla'wanenmala'wanmangla'wanmapala'wananmila'wan
la'wanenla'-wa-n`ɘnFromla'wanvo1Bol:Dakpen yay sayay ayep usar a nipa'leg nin la'wan.Tag:Bitagin.Ilo:Lawanen.Eng:To snare something.2figBol:Imatunan yan maong sa kimey o reng'en yan maong sa ibarita' na a sayay tawonpigaw nin madakep ya yupa' sa sayti sa abas o kasalanan a gawa' na.Tag:Hulihin.Ilo:Lawanen.Eng:To catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.
la'yal`a'-yanBol:Mula a say bulong namaanro nin bilang bulong kawayan tan say yamotalalaki nin mag'in laman nin nagsikabarang a kurti ket usaren ti nin rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto' tan ipanambar irab-irab..Tag:Luya.Ilo:Laya.Eng:The ginger plant with roots used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.Zingiber officinale
lababla-babTag:Mayabang.Eng:arroganceCls. synmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
lababola-b`a-boSpnlavabowashbasin, restroomnBol:Lugar sa bali nin itaw a gripo o piranuman tan panguyasan nin nagsikabarang.Tag:Lababo.Ilo:Lababo.Eng:The wash area in the house with a faucet where things are cleaned.Rel. tobanggira
labahasla-ba-hasSpnnavajaclasp knife, tusknBol:Matadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.Tag:Labaha; labasa; pang-ahit.Ilo:LabahasEng:Razor, tool with a sharp blade to shave withCls. synipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitalabahi-taSpnlavahitanBol:Lansita a ginwa' sa Batangas.Tag:Labahita.Ilo:LabahitaEng:Straight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labanl`a-bannBol:Piaaway o pikukuntra nin tutawo o grupo a say gagara ket madaeg yay kakuntra.Tag:Paglalaban.Ilo:Laban.Eng:A fight, usually in a public setting and between groups.Antdunong2RelmanguntraspecawaypurpyagenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilaban
laban-labanla-ban-la-banFromlabanvTag:Lumaban.Eng:Fighter.
labananla-b`a-nanPerf.linabananFromlabanvlBol:Kuntrawen o risistyan yay sayay tawo o bagay yupa' sa pangusar nin pwirsa, armas o rason.Tag:Labanan.Ilo:Labanan.Eng:To oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.AntayunanCls. synkuntrawensurnangenDer.malabananpakailabanan
labangla-baŋnBol:Uayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.Tag:Magkalahok.Ilo:Labang a kolorEng:Animals whose skin is of two or three or more irregular colored spots.Cls. synburiksynbaklayDer.lalabangan1mapalabang
labasl`a-basadv1Bol:Sa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.Tag:Lampas; pagkatapos; pagkaraan.Ilo:Labas; kalpasan; sumunoEng:Beyond or past a place, time or event.Antba'yo 22Bol:Masurok o subra sa matkap o sa matkap nin sukat nin ka'baw, kaanrwan tan raruma et.Tag:Sobra; lampas; higit.Ilo:Subra; surok.Eng:To over do something or do in excess of a norm.Cls. synsubrasurokDer.kalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasen
labasanla-b`a-sanPerf.linabasanFromlabasvlBol:Mangibwat sa sayay lugar dalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.Tag:Lumigoy; daanan.Ilo:Labasan.Eng:Pass by somewhere without stopping.Rel. todalanenDer.malabas-labasanmapalabasanpamalabasan
labasenlaba-sɘnFromlabasvoTag:Lumabis.Eng:over do
labatibal`abat`i-baSpnlavativa enema, nuisancenTag:Gamit panglinis ng buong katawan.Eng:An enema, a body flush.Der.labatibawen
labatibawenlab`atib`a-wɘnFromlabatibavoTag:Linisin ang loob ng katawan gamit ang labatiba.
labegla-b`ɘgnBol:Say nilawok nin kaingaran nin mali'mo tan masalak no main nin gaw'en a umadap sa abaw nin tawo.Tag:Kaba.Ilo:Nerbiyos.Eng:Nervousness to do something in front of people, stage-fright.Cls. synsalakDer.malabeg