Browse Bolinao - English

h


HadesHa-disnTag:Pansamantalang lugar ng mga patay.Eng:place of the dead
halublakhalu-blakEnghollow blockformed cement blocksnTag:Bloke ng semento.Eng:hollow block
hambah`am-badial. var.ambaSpnjambajamb, door post nBol:Kayo, pasak o siniminto nin nipalibed sa purta o dudungawan nin pangigaletan tan pangisekean nin sada'.Tag:Hamba.Ilo:Hamba.Eng:Door or window jamb.Cls. synkwadro
hamonha-monSpnjamón hamnBol:Karni a niprisirba a ibat sa kupey nin baboy.Tag:Hamon; hita ng baboy na napreserba.Ilo:hamon; lup'po ti baboy a naipreserbaEng:Ham from the buttocks of a pig.
hanbagh`an-bagSpch var.hambagEnghandbagnBol:Bag a magwa' nin say usaren nin bubbayi a main nin awiwis nin pamitbitan o isa'lay sa abaya, o bangkwang a usaren nin mamalingki.Tag:Bag; bayong.Ilo:Bag; bay-on; bay-ong.Eng:Handbag, a woman's bag.
hangerh`a-ŋɘrEnghangervBol:Pangikatinan nin seket ta pigaw kai nin makenes tan magren.Tag:Sabitan; hanger.Ilo:Hanger.Eng:A hanger for clothing.Der.iyangermaiyangerpangihangeran
Haponha-ponSpnJapón JapannBol:Si nasyon nin Hapon sa Asia a kamainan ran Hapones.Tag:Hapon.Ilo:HaponEng:The country of Japan.Cls. syn*NipponDer.HaponesHaponesa
HaponesHa-po-nisFromHaponnTag:Hapones.Eng:Japanese
HaponesaHaponɘ-saFromHaponnBol:Saray lulaki nin Hapones a taga Japon.Tag:Haponesa.Ilo:HaponesEng:Japanese men.
hapsliphap-sl`ipTag inflhapislipEnghalf slipnBol:Idubli konan yupa' nan aysing pigaw kai maninag; idubli sa palda lalo no maimpis ya.Tag:Hap islip.Eng:Half slip.
harbisterhar-bis-tɘrEngharvestercombinenEng:A machine that both reaps and threshes the rice.Reltriser
hasintoha-sin-toSpnjacinto hyacinth nTag:Hayasint.Eng:A red transparent variety of zircon used as a gemstone.
haspehas-piSpnjaspe jaspernTag:Haspe.Eng:jasper
hay-bladhay-bladEnghigh blood pressureadjEng:To have high blood pressure.
Hebreohɛ-br`i-yoSpnHebreoHebrewnBol:Si upisyal nin sarita' ran Israelitas; say tawag konran tutawo a nangibwat sa puri ra ni Abraham, Isaac tan Jacob.Tag:Hebreo.Ilo:HebreoEng:Hebrew, any member of a group of Semitic people tracing descent from Abraham, Isaac, Jacob.Der.nikaHebreo
hehhɘhintrjTag:Heh.Eng:huh
hephɘpnBol:Tunoy a sinyal main tawo; sinyal a pananadya' ta main lumiwa'.Tag:Ups!.Eng:An expression of agony.Cls. synannay
higantihigan-tiSpch var.sigantiSpngigantegigantic, giantnTag:Higante.Eng:Giant, a large person or spirit.Cls. synalan
hiligh`i-ligTaghiligHobby, pass timenTagBol:Say rabay-rabay gaw'en, kanen, isulot tan raruma et nin sayay tawo.Tag:Hilig; nakagawiang gawin.Ilo:Hilig.Eng:A hobby or an interest, such as food or clothing, as a pass time.
hilmithil-m`itEnghelmetnBol:Isulot yayti sa ulo nin gawa' sa ma'get nin matiryalis nin prutiksyon na kuntra sa maksaw nin pakaibabnak o pakaipekpek.Tag:Helmet.Ilo:Hilmit.Eng:helmet
hohoEng:Woooh, a tern used to stop a carabao.Rel. tolwawen
hoyhoyintrjBol:1. Tawag nan sayay tawo konan sayay tawo pigaw reng'en naya; pananawag a kasa gapon galang. 2. Panagdag nan tawo konran ayep.Tag:Hoy.Eng:Hey. A call used to get someones attention.
Hulyoh`ul-yoSpnjulio Julyn propBol:Si ikapiton bulan sa sayay taon.Tag:Hulyo.Ilo:Hulyo.Eng:The month of July.
huntahun-taSpnjuntaAssemblynBol:Saray ata'gay a pangulo sa sayay urganisasyon udino lugar.Tag:Hunta; kapulungan; kalipunan.Ilo:huntaEng:Board, council.
Hunyoh`u-ñoSpnjunio JunenBol:Si ika'nem nin bulan sa sayay taon.Tag:Hunyo.Ilo:Hunyo.Eng:The month of June.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >