Bolinao - English


y


yamutanya-mu-t`anFromyamotvlBolSay magkamain nin yamot o main yamot.TagMaugat.IloNaramot.EngTo put down roots in something.
yangaya-ŋ`anrareBolBut'ol ulo a siti a namunggos utek.TagBungo; bao ng ulo.IloBangabanga; tulang ti ulo; sabotsabot.EngSkull, the primary bone of the head.Der.yanga-yanga
yanga-yangaya-ŋa-ya-ŋ`aFromyanganBolBut'u-but'ol a mangipurok nin parti-parti nan but'ol ulo.EngThe head bones and cartilage that make up the skull.whulo 1genbut'ol
yangyangyaŋ-yaŋSpch var.yasyasadjBolKasa gapon mantumubo' ana; luta' a kasa gapon dikot tan kayo nin timmubo'; purod a malinis a kasa gapon dikot; ulo nin kasa gapon sabot; kalbo; duldol; kuskos.EngCompletely bald or barren, no hair or any weeds.Cls. synkalboyasyas
yapisy`a-pisnBolKapapa'sar nin lalaman a ma'beng o alayog.TagBalingkinitan; hagway.IloKutong.EngSlenderness or slimness of a persons body or leg or the stem or trunk of a plant.Anttaba'1 1Cls. synebenglayogDer.mayapis
yapo'ya-p`o'partBolAndi' ya gaw'en a sayay bagay ta main taga'nan; udas a panana'gan sayay bagay.TagMuna.IloPay.EngMarks the priority of doing the action referred to as being before some other action.Cls. synu'nawenRelba'yo 2taga'nan
yaposya-posnTagYapos.IloYapos.EngA touch.Der.yapusen
yapusenya-pu-sɘnFromyaposvoBolAprusen nin garamay.TagHumipo; yapos.IloYapusen.EngTo rub gently to relieve pain.
*(yapyap)yap-yapDer.mangyapyapyapyapen
yapyapenyap-ya-pɘnFrom*(yapyap)voBolIta'gay tan ikayupa' yay birawo pigaw ipurok a ata'.TagUmalog.IloYapyap.EngTo shake a birao with an occilating up and down motion in order to separate the larger or heavier grains from the lighter ones.Cls. synmanatap
yarday`ar-daSpyardayardnBolSukat nin kaanruwana a 91.44 nin sintimitros.sandupa, a syay pangipa'nat konan sayay takyay anggan rubari' abaya.TagYarda.IloYarda.EngYard, a standard of measure that composed of 36 inches or 91.44 centimeters.Cls. syndupa
yasotya-s`otnBolPamimilang nin mapulo' ray sipupulo' nin kwarta; pamimilang a mangibwat sa saya anggan sanyasot.TagDaan.IloGasut.EngHundred.Der.mangyasotsisa'sanyasotyasuten
yasutenya-su-t`ɘnPerf.yinasotFromyasotadvcollBolGaw'en nin sanyasot bisis.TagDaan-daan.IloGinasot.EngTo do something one hundred times.
yata'ya-ta'adjBolKasan sirbi nayna.TagWalang silbi.IloAwan sirbi.EngTo be useless, wasted.
yataby`a-tabnBolSarban bunga a nayatab. Pari nin naglat ana sa puon. Animan a bagay a ga'muran sa susuyot a awro.TagAni.IloAggapas.EngThe harvest which was harvested - rice, wheat, etc.Cls. synarawas 2Der.ipayatabkiyatabmamayatabmangyatabmayatabyatabenyumatab
yatabenya-ta-bɘnPerf.yinatabAtc. is manyatabenFromyatabvoBolKalapen anay bunga.TagMag-ani; maggapas.IloAggani.EngTo harvest or reap something.specaguden1pariwenDer.yayataben
*(yate')ya-tɘ'Der.mayate'
yatekya-t`ɘknBolSay marabsaw a dumaras sa rarem nan kayo.TagDagt^a.IloTubbog.EngThe milky or brown sap of a tree.Der.mayatek
yatokAndya-tokSpch var. oflatok
yawongya-w`oŋnBolararem a plato a pangwan pising; plato a simmalikungkong a pangwan kuna' a main sabaw.TagMangkok; tagayan.IloMallukong.EngBowl.Rel. tolipong 1
yayaya-yanBolMangasikaso konan anak a upaan. mamiikap anak.TagYaya.IloYaya.EngBaby sitter.
yayatya-yatadjBolNa'teng anan tuloy; nalabas a tib'ey.TagMatigas dahil sa tuyo'.IloTimmangken iti bayag.EngThe condition of being overly dried while being exposed to the sun, especially in terms of fish or meat.Religawgaw
yayatabenya-ya-ta-bɘnFromyatabennBolSay sarban mayatab; say bunga.TagAanihin.IloAn-anien.EngThe harvest, the fruit.
yebyebyɘ-byɘbnBolSama' a dimmalit sa katat ket maidap nin galaten.TagLibag.IloKabkaban.EngThe dirt that is embedded in a person's skin and is not removed even though he has washed himself thoroughly.Cls. syndulingatDer.mayebyebmiyebyebyebyebanyebyeben
yebyebanyɘ-byɘ-banFromyebyebvlBolPanglat sama' a tinmib'ey bana' ta kurang sa linis o sa paryo'.TagTanggalan ng libag.IloIkkatan iti rugit nga tinmangken iti partis ti bagbagi.EngTo remove ingrained dirt.