Bolinao - English


y


yamotya-motnBol:Parti nan tanaman a gumalet sa luta' no nakatubo' yayna.Tg:Ugat.Io:Yamot; ramot.Eg:Roots of plants.Der.makayamotmayamotyamutanyumamot
yamutanya-mu-t`anFromyamotvlBol:Say magkamain nin yamot o main yamot.Tg:Maugat.Io:Naramot.Eg:To put down roots in something.
yangaya-ŋ`anrareBol:But'ol ulo a siti a namunggos utek.Tg:Bungo; bao ng ulo.Io:Bangabanga; tulang ti ulo; sabotsabot.Eg:Skull, the primary bone of the head.Der.yanga-yanga
yanga-yangaya-ŋa-ya-ŋ`aFromyanganBol:But'u-but'ol a mangipurok nin parti-parti nan but'ol ulo.Eg:The head bones and cartilage that make up the skull.
yangyangyaŋ-yaŋSpch var.yasyasadjBol:Kasa gapon mantumubo' ana; luta' a kasa gapon dikot tan kayo nin timmubo'; purod a malinis a kasa gapon dikot; ulo nin kasa gapon sabot; kalbo; duldol; kuskos.Eg:Completely bald or barren, no hair or any weeds.Cls. synkalboyasyas
yapisy`a-pisnBol:Kapapa'sar nin lalaman a ma'beng o alayog.Tg:Balingkinitan; hagway.Io:Kutong.Eg:Slenderness or slimness of a persons body or leg or the stem or trunk of a plant.Anttaba'1 1Cls. synebenglayogDer.mayapis
yapo'ya-p`o'partBol:Andi' ya gaw'en a sayay bagay ta main taga'nan; udas a panana'gan sayay bagay.Tg:Muna.Io:Pay.Eg:Marks the priority of doing the action referred to as being before some other action.
yaposya-posnTg:Yapos.Io:Yapos.Eg:A touch.Der.yapusen
yapusenya-pu-sɘnFromyaposvoBol:Aprusen nin garamay.Tg:Humipo; yapos.Io:Yapusen.Eg:To rub gently to relieve pain.
*yapyapyap-yapDer.mangyapyapyapyapen
yapyapenyap-ya-pɘnFrom*yapyapvoBol:Ita'gay tan ikayupa' yay birawo pigaw ipurok a ata'.Tg:Umalog.Io:Yapyap.Eg:To shake a birao with an occilating up and down motion in order to separate the larger or heavier grains from the lighter ones.Cls. synmanatap
yarday`ar-daSpyardayardnBol:Sukat nin kaanruwana a 91.44 nin sintimitros.sandupa, a syay pangipa'nat konan sayay takyay anggan rubari' abaya.Tg:Yarda.Io:Yarda.Eg:Yard, a standard of measure that composed of 36 inches or 91.44 centimeters.Cls. synbadadupa
yasotya-s`otnBol:Pamimilang nin mapulo' ray sipupulo' nin kwarta; pamimilang a mangibwat sa saya anggan sanyasot.Tg:Daan.Io:Gasut.Eg:Hundred.CmpdpitunyasotDer.limanyasotmangyasotrwanyasotsanyasotsisa'sanyasotyasuten
yasutenya-su-t`ɘnPerf.yinasotFromyasotadvcollBol:Gaw'en nin sanyasot bisis.Tg:Daan-daan.Io:Ginasot.Eg:To do something one hundred times.
yata'ya-ta'adjBol:Kasan sirbi nayna.Tg:Walang silbi.Io:Awan sirbi.Eg:To be useless, wasted.
yataby`a-tabnBol:Sarban bunga a nayatab. Pari nin naglat ana sa puon. Animan a bagay a ga'muran sa susuyot a awro.Tg:Ani.Io:Aggapas.Eg:The harvest which was harvested - rice, wheat, etc.synarwas 2Der.ipayatabkiyatabmakiyatabmamayatabmangyatabmayatabyatabenyumatab
yatabenya-ta-bɘnPerf.yinatabAtc. is manyatabenFromyatabvoBol:Kalapen anay bunga.Tg:Mag-ani; maggapas.Io:Aggani.Eg:To harvest or reap something.specaguden1pariwenDer.yayataben
*yate'ya-tɘ'Der.mayate'
yatekya-t`ɘknBol:Say marabsaw a dumaras sa rarem nan kayo.Tg:Dagt^a.Io:Tubbog.Eg:The milky or brown sap of a tree.Der.mayatek
yawongya-w`oŋnBol:ararem a plato a pangwan pising; plato a simmalikungkong a pangwan kuna' a main sabaw.Tg:Mangkok; tagayan.Io:Mallukong.Eg:Bowl.Rel. tolipong 1
yayaya-yanBol:Mangasikaso konan anak a upaan. mamiikap anak.Tg:Yaya.Io:Yaya.Eg:Baby sitter.
yayatya-yatadjBol:Na'teng anan tuloy; nalabas a tib'ey.Tg:Matigas dahil sa tuyo'.Io:Timmangken iti bayag.Eg:The condition of being overly dried while being exposed to the sun, especially in terms of fish or meat.Religawgaw
yayatabenya-yata-bɘnFromyatabennBol:Say sarban mayatab; say bunga.Tg:Aanihin.Io:An-anien.Eg:The harvest, the fruit.
yebyebyɘ-byɘbnBol:Sama' a dimmalit sa katat ket maidap nin galaten.Tg:Libag.Io:Kabkaban.Eg:The dirt that is embedded in a person's skin and is not removed even though he has washed himself thoroughly.Cls. syndulingatDer.mayebyebmiyebyebyebyebanyebyeben
yebyebanyɘ-byɘ-banFromyebyebvlBol:Panglat sama' a tinmib'ey bana' ta kurang sa linis o sa paryo'.Tg:Tanggalan ng libag.Io:Ikkatan iti rugit nga tinmangken iti partis ti bagbagi.Eg:To remove ingrained dirt.