Bolinao - English


y


yamotya-motnBol:Parti nan tanaman a gumalet sa luta' no nakatubo' yayna.Tag:Ugat.Ilo:Yamot; ramot.Eng:Roots of plants.Der.makayamotmayamotyamutanyumamot
yamutanya-mu-tanFromyamotvlTag:Maugat.Ilo:Naramot.Eng:To put down roots in something.
yangaya-ŋ`anrareBol:But'ol ulo a siti a namunggos utek.Tag:Bungo; bao ng uloIlo:Bangabanga; tulang ti ulo; sabotsabot.Eng:Skull, the primary bone of the head.Der.yanga-yanga
yanga-yangaya-ŋa-ya-ŋ`aFromyanganBol:But'u-but'ol a mangipurok nin parti-parti nan but'ol ulo.Eng:The head bones and cartilage that make up the skull.
yangyangyaŋ-yaŋSpch var.yasyasadjBol:Kasa gapon mantumubo' ana; luta' a kasa gapon dikot tan kayo nin timmubo'; purod a malinis a kasa gapon dikot; ulo nin kasa gapon sabot; kalbo; duldol; kuskos.Eng:Completely bald or barren, no hair or any weeds.Cls. synkalboyasyasRel. tokaros
yapisy`a-pisnBol:Kapapa'sar nin lalaman a ma'beng o alayog.Tag:Balingkinitan; hagway.Ilo:Kutong.Eng:Slenderness or slimness of a persons body or leg or the stem or trunk of a plant.Anttaba'1 1Cls. synebenglayogDer.mayapis
yapo'ya-p`o'partBol:Andi' ya gaw'en a sayay bagay ta main taga'nan; udas a panana'gan sayay bagay.Tag:Muna.Ilo:Pay.Eng:Marks the priority of doing the action referred to as being before some other action.
yaposya-posnTag:Yapos.Ilo:Yapos.Eng:A touch.Der.yapusen
yapusenya-pu-sɘnFromyaposvoBol:Aprusen nin garamay.Tag:Humipo; yaposIlo:Yapusen.Eng:To rub gently to relieve pain.
*yapyapyap-yapDer.mangyapyapyapyapen
yapyapenyap-ya-pɘnFrom*yapyapvoBol:Ita'gay tan ikayupa' yay birawo pigaw ipurok a ata'.Tag:Umalog.Ilo:Yapyap.Eng:To shake a birao with an occilating up and down motion in order to separate the larger or heavier grains from the lighter ones.Cls. synmanatap
yarday`ar-daSpnyardayardnBol:Sukat nin kaanruwana a 91.44 nin sintimitros.sandupa, a syay pangipa'nat konan sayay takyay anggan rubari' abaya.Tag:Yarda.Ilo:Yarda.Eng:Yard, a standard of measure that composed of 36 inches or 91.44 centimeters.Cls. synbadadupa
yasotya-s`otnBol:Pamimilang nin mapulo' ray sipupulo' nin kwarta; pamimilang a mangibwat sa saya anggan sanyasot.Tag:Daan.Ilo:Gasut.Eng:Hundred.CmpdpitunyasotDer.limanyasotmangyasotrwanyasotsanyasotsisa'sanyasotyinasot
yata'ya-ta'adjBol:Kasan sirbi nayna.Tag:Walang silbiIlo:Awan sirbiEng:To be useless, wasted.
yataby`a-tabnBol:Sarban bunga a nayatab. Pari nin naglat ana sa puon. Animan a bagay a ga'muran sa susuyot a awro.Tag:AniIlo:Aggapas.Eng:The harvest which was harvested - rice, wheat, etc.synarwas 2Der.ipayatabkiyatabmakiyatabmamayatabmangyatabmayatabyatabenyumatab
yatabenya-ta-bɘnPerf.yinatabAtc. is manyatabenFromyatabvoBol:Kalapen anay bunga.Tag:Mag-ani; maggapasIlo:AgganiEng:To harvest or reap something.specaguden2pariwenDer.yayataben
*yate'ya-tɘ'Der.mayate'
yatekya-t`ɘknBol:Say marabsaw a dumaras sa rarem nan kayo.Tag:Dagt^a.Ilo:Tubbog.Eng:The milky or brown sap of a tree.Der.mayatek
yawongya-w`oŋnBol:ararem a plato a pangwan pising; plato a simmalikungkong a pangwan kuna' a main sabaw.Tag:Mangkok; tagayan.Ilo:Mallukong.Eng:Bowl.Rel. tolipong 1
yayaya-yanBol:Mangasikaso konan anak a upaan. mamiikap anakTag:Yaya.Ilo:Yaya.Eng:Baby sitter.
yayatya-yatadjBol:Na'teng anan tuloy; nalabas a tib'ey.Tag:Matigas dahil sa tuyo'.Ilo:Timmangken iti bayag.Eng:The condition of being overly dried while being exposed to the sun, especially in terms of fish or meat.Religawgaw
yayatabenya-yata-bɘnFromyatabennBol:Say sarban mayatab; say bunga.Tag:AanihinIlo:An-anienEng:The harvest, the fruit.
yebyebyɘ-byɘbnBol:Sama' a dimmalit sa katat ket maidap nin galaten.Tag:LibagIlo:Kabkaban.Eng:The dirt that is embedded in a person's skin and is not removed even though he has washed himself thoroughly.Cls. syndulingatDer.mayebyebmiyebyebyebyebanyebyeben
yebyebanyɘ-byɘ-banFromyebyebvlBol:Panglat sama' a tinmib'ey bana' ta kurang sa linis o sa paryo'.Tag:Tanggalan ng libag.Ilo:Ikkatan iti rugit nga tinmangken iti partis ti bagbagi.Eng:To remove ingrained dirt.
yebyebenyɘ-byɘ-bɘnFromyebyebvooldTag:Libag.Ilo:Kabkab.Eng:To get the skin filthy dirty.