Bolinao - English


y


ya1yaintrjPamading'ey konan sayay tawo; tawag ta pading'eyan yay tawo.Kanya' nin, wana konan si mangngalila', <Ya! Ya! Andyak pa.Wanra, <<Ya! TagAy.IloAy.EngHey! Usually with the idea of rejection of what is being referred to.; An exclamation of surprise, disbelief. or scorn
ya2yaprSarita' a isili sa ngaran nan tawo.Kai ya mako.Nabyay ya et?Galten tamoya paray pa'sar parti nan lalaman na ket ikiraray yayti konan sayay hustis? Tutuo nin wanin bana' ta main yayti e nin mabasa sa Masanton Kasuratan a wanan Dios,TagSiya.IloIsuna.EngHe, she or it; 3rd person absolutive.Compayaityanaya2Der.koyamamiyasyatamoya
yaanya-'annSabtan yaan nan kapas.Engeasy, lightweightDer.may'annay'ananpay'ananpay'anensangkay'ananyum'an
yaan-yaanenya-'an-ya-'a-nɘnFrom*uya'yanvoNo si sayay tawo ket ibarita' nay nipatandaan nan Ispirito nan Dios kona, andi' moyo nin yaan-yaanen. Engscorn/cheapen
yabatya-batnoldNaanor a sama' bilang didikot, susangan kayo, lata a kasan karga, mamek tan sarbaynan naiyagos tan naiyanor nan ranom a nipadpad sa dalan, rigrig karayan tan baybay. Abaw a yabat sa rigrig baybay no kayadi' bagyo tan lanip.TagYabat; yagit; layak; mutmot; dumiIloYabat; naddmaduma nga rugit iti basurawan nga naanud iti igid ti karayan wenno baybayEngTrash that has been washed up onto the edges of streets, rivers, and canals by floods or storms
yabiya-b`inSi kasili nan awro ket madedlem.Kai mi naaraman alas dyis nin yabi ana main.TagGabiIloRabi-iEngNight.Antawro 3Memkapiknga' nin yabiRel. tomadedlemDer.kayabyanmangyabimayabimayabyanmikakayabinayabiyabinayinabi-yabiyumabi
yabinaya-b`i-naFromyabinSi udas a kumayupa' yaynay awro; dandani ya sumrep a awro.Maabig a yabina komoyon awa'nak.TagHapon.IloMalem.EngAfternoon.AntbuklasDer.ipayabinayumabina
*yabogya-bogDer.iyabog
yabyabanyaby`a-bann1Tumubo' tin bukod sa tatalon nin tanaman a kai umata'gay; alalakiy bulong na bara'mon bulong papayas, ket say laman na kalyen sa luta' a bara'mon patatas; lupisan ba'yo payen ket ranuman ba'yo i'met a ranom anggan ambo' anan mapait; igawgaw ket bara'mon arina a gaw'en kanen-kanen li' ana.Abaw a tumubo' yabyaban no tyimpon rapeg.EngA wild plant that has leaves about the shape of papaya; it grows about 3 feet high and in a clump. It is similar to gabi. The tubers are used to make the flour-like powder of the same name.2Si yabyaban pamapalet yan tinambung-tambung.EngA starch like powder, white in color, mixed in any rice cake like tinambung-tambong in order to make it sticky. It is made by taking the tubers of the yabyaban plant and making a fine powder from it using the spine taken from along the back of a pagi to grate it. The powder is then soaked in water which is drained off and new water put in daily for about three days until the water is clear and there is no longer any bitterness left. It is difficult to make and somewhat expensive.
yadangy`a-daŋnSay nabati' nin laman sa rarem nin luta' mayadi' nin kinali bilang wadi' kamuti, kamas tan raruma et. Abaw a yadang nin tumubo' no rapeg ana.EngRoot crops that were missed during harvest that may sprout up.
yadi'y`a-di'infSarban bubagay a nagawa' ana; naiyangga; ustoy na; nila'pos.Yadi' moynay trabaho mo ta mako kayna.TagTapos; yariIloNalpas.EngTo finish something; complete.Comppuryadi'Der.iyadi'kayadi'kayadianmakayadi'mangyadi'mapayadi'mayadi'piyadi'nanyadien
yadienya-di-'ɘnAtc. is manyadiendial. var.yadi'nenFromyadi'voIka' yayna sa anggawan.Nibaki' nako anamaet nin mangipapalaway sa no pa'no a say rabay naynan gaw'en nin gindat ket yadien nayna. Yadien man yadien anggan dilap no buklas ta matkap koya.TagMagtapos; tapusin; magwakas; wakasanIloLippasen; ilip'pasEngTo bring something to completion.
yadyadyad-y`adnPasak a kinwan abaw matadem ta usaren nin ipangrusros nin laman matua nin ungot.Si yadyad, usaren yan ipangurkor nin ungot.TagKudkod.IloGadgad.EngA scraper with sharp teeth for grating coconut.Cls. synagapkurkuranRelkarusenDer.mangiyadyadmangyadyadnayadyadyadyaden
yadyadenyad-ya-dɘnPerf.yinadyadFromyadyadvoYadyaden moy ungot.TagKudkurin.IloGadgaden.EngTo grate a coconut with a yadyad which is held solid and the coconut is moved over it.Cls. synkurkurenRel. tokaros
*yagel'a-gɘlDer.iyagel
yakalya-kalnSiti a saya konran mabista tan ma'get a kayo. Maibilang yay ti sa saya konran sangkabistawan nin grupo nin kayo a ipama'deng iti sa Pilipinas.Ma'get yan kayo a yakal.TagYakal.IloYakal.EngPhilippine Mahogany; Classified as timber of the first group among Philippine lumber.Hopea flagata
yakapya-k`apnMa'mot a yakap mo kongko.TagYakap.IloArakop.EngA hug or loving grasp of someone drawing them close.Der.kayakapmayakapmiyakapyakapenyakapsule
yakapenya-ka-pɘnPerf.yinakapFromyakap1voAndi' ma yakapen ta abaw a tawo.Yakapen nayan maong ta mailiw ya kona.TagYakapin.IloArakupen.EngTo hug something.Cls. synsayakupen2vIgket a takyay sa libed lalaman nan sayay tawo; say kerep rwa katawo misna' ket say takyay ilibed sa lalaman ran rwa.Yinakap nayan mairot.TagYakapinIloArakupen.EngTo embrace; to hold someone lovingly by putting your arms around them.Der.iyakapen
yakapsuleya-kap-su-lɘFromyakapphrPanutil uno panulon a ibarita' konan sayay mangka'mot, a say rabay irgwen ma'mot ya bana' sa pangangado' na, mailiw ya uno kai na maibusngaw tan say tambar ket kisspirin tan yakapsule. Enghug-capsule
yakayakya-k`a-yaknSi yakayak mo sa byas ket bara'mon sa kiskisan.TagTahipan.IloTar-apan.EngThe action of sifting out various sized particles with a sieve like object.Der.maayakayakmangyakayakyakayakanyakayaken
yakayakanya-ka-ya-kanFromyakayaknSinara nin kawayan a pinalimpek pigaw usaren yan itursi-tursi no mangipurok nin byas sa abo tan ata' nin byas.Usaren yay yakayakan sa byas ta pilien a ata'.TagBithayEngA shallow woven bamboo basket with holes that is turned back and forth for separating the coarse objects from the fine such as in threshed rice from the bran, or for breaking up clumps.Relsapiten
yakayakenya-ka-ya-kɘnFromyakayakvoIpurok yay kai et nalupisan nin irik pigaw galaten ya konan byas. Pilien a ata nin byas a usaren yay yakayakan. galaten udino ipurok a ata'Yakayaken moy binabayo nin byas ta ipurok a abo.TagMagbithay; Ihiwalay ang palay sa bigas; Pumili; piliinIloPilien ti et-ta ti yakayakan; Ilasin ti etta iti bagasEngTo separate the unhusked rice from the clean rice.Rel. tosapitentatapan
yakyakyakyakinfYakyak a usaren sa baluton na'tyan.EngThe act of walking along the shore pulling a boat.Der.iyakyak
yamany`a-mannSi yaman mo, usaren ma sa mabista bagay.Say rigsa, syay yaman.TagYaman.IloBaknang.EngThat which is wealth; it may be money, lands, belongings, or a situation that you are in.AntpubriDer.iyamankayamanmayamanmipayamanpipayamansangkayamananyumaman
yamotya-motnParti nan tanaman a gumalet sa luta' no nakatubo' yayna.Abaw anay yamot nan tanaman.TagUgat.IloYamot; ramot.EngRoots of plants.Der.mayamotnakayamotyamutanyinmamotyumamot