Bolinao - English


y


ya1Kanya' nin, wana konan si mangngalila', <<Ya!>>Ya! Andyak pa.Wanra, <<Ya!>>
ya2Kai ya mako.Nabyay ya et?Galten tamoya paray pa'sar parti nan lalaman na ket ikiraray yayti konan sayay hustis?Tutuo nin wanin bana' ta main yayti e nin mabasa sa Masanton Kasuratan a wanan Dios.
yaanSabtan yaan nan kapas.
yaan-yaanenNo si sayay tawo ket ibarita' nay nipatandaan nan Ispirito nan Dios kona, andi' moyo nin yaan-yaanen.
yabatAbaw a yabat sa rigrig baybay no kayadi' bagyo tan lanip.
yabiKai mi naaraman alas dyis nin yabi ana main.
yabi-yabyenYinabi-yabi anan nabok ka.
yabinaMaabig a yabina komoyon awa'nak.
yabyaban1Abaw a tumubo' yabyaban no tyimpon rapeg.2Si yabyaban pamapalet yan tinambung-tambung.
yadangAbaw a yadang nin tumubo' no rapeg ana.
yadi'Yadi' moynay trabaho mo ta mako kayna.
yadienNibaki' nako anamaet nin mangipapalaway sa no pa'no a say rabay naynan gaw'en nin gindat ket yadien nayna.Yadien man yadien anggan dilap no buklas ta matkap koya.
yadyadSi yadyad, usaren yan ipangurkor nin ungot.
yadyadenYadyaden moy ungot.
yakalMa'get yan kayo a yakal.
yakapMa'mot a yakap mo kongko.
yakapenAndi' ma yakapen ta abaw a tawo.Yakapen nayan maong ta mailiw ya kona.Si Roy ket yinakap nayan mairot a asawa na.
yakapsule
yakayakSi yakayak mo sa byas ket bara'mon sa kiskisan.
yakayakanUsaren yay yakayakan sa byas ta pilien a ata'.
yakayakenYakayaken moy binabayo nin byas ta ipurok a abo.
yakyakYakyak a usaren sa baluton na'tyan.
yamanSi yaman mo, usaren ma sa mabista bagay.Say rigsa, syay yaman.
yamotAbaw anay yamot nan tanaman.
yamutanYamutan yaynan tuloy a mangga nin mula mi sa subran tua nayna.