Bolinao - English


w


wa' lamangwa' la-maŋComp. ofawa'1phrAnusan koy mag'adal wa' lamang main li' paningkapan ko.Wa' lamang kumon marigsa tamo anggan saytaw.TagNawa.IloSapay koma.EngMight it be.
wa'wa'wa'-wa'nSi luoban nan ranom a ibat sa taaw a mako sa ilog; bebey ilog; purtan ilog.Maksaw yay kuryinti nan agos a sumrep sa wa'wa' a mamuntan ilog.TagWawa; bukanaIloWawa; sabanganEngDelta; mouth of the river; entrance of the river.
wadi'wa-di'1partambo' tutuo; sari'-sari' tamo'; igaraw-garaw.Nako ko wadi' nanakaw nin salay.TagIpagpalagay.IloIpagarop.EngA hypothetically supposition.2advlizerAmbo' et sigurado; kasa et ilalo.No wadi' ta kai ka makapika', ibarita' mo kongko.TagKung sakaling; kungIloNo kas pangarigan; no bilangEngIf the case is, for example.Cls. synsapa noDer.magwadi'-wadi'mangwadi'-wadi'piwadi'-wadi'wadi'-wadi'say.bagya' man wadi'taman wadi'
wadi'-wadi'wa-di'-wa-di'Fromwadi'vPeteg kumon a pangangado' moyo tan ambo' tamo' nin wadi'-wadi':TagMagkunwari.IloAginkukuna.Engpretensesyngaraw-garawDer.miwadi'-wadi'
*wadwadwad-wadadjAlawang.TagMaluwangIloNalawaEngWide.AntalepmasletCls. syndapyakmawanasDer.iwadwadnawadwad
wagatwa-gatadjItayak-tayak a animan a matkap kumon iyator.Wagat ya, ambo' yan masider.TagMagkalat; waldas sa kagamitanIloIwarawara.EngTo be careless and sloppy with things.AntmanidermasiderCls. syn*walakiwasakDer.iwagat
wagwagwa-gwag1adjAniman a bagay a warwaren.TagWagwag; pagpag; hugayIloIwagsak; wagwag; pagpagEngTo be easily moved.Cls. synitirwag2nSaya nin klasi nin byas a malumo yan kanen tan malbag.Mabistan klasi nin byas a wagwag.TagBigas; wagwagIloBigas; wagwagEngA soft variety of rice.Der.iwagwagmampangwagwagmawagwagwagwagen
wagwagenwa-gwa-gɘnAtc. is manwagwagenPerf.winagwagFromwagwagvo1TagGibain.IloPagpagen.EngTo wreck or destroy things made of light materials such as a house or boat.2Winagwag ya anamaet nin alalakin daluyon a ulin.Wagwagen moy awit na ta itirwag moy ta'pok.Engbuffet somethingCls. synabryan 1.43EngTo take the wood that is rotten out of a house a replace it is with new wood. To be taking out of it's proper place.Antmaunong 2Cls. syntirwag
wakaswa-k`asTagAmbo' mabista a wakas nan paliwa' sa tilibisyon.TagWakas.IloPalpas.Der.maiwakas
wakawakwa-k`awaknWakawak yaytaw.TagTsismis.IloAlimadamad.EngGossip.Cls. syntsismisDer.iwakawakmangwakawak
wakaywa-k`aynLanot; kayo a kumayam a sanga na; puon kayo a kai umdeng no kai kumayam-kayam yan tumubo'.Mako ko mangalap wakay sa tatalon.TagBaging.IloWakey.EngVines.Cls. synbagingkumalatkatsynkumatinsay.kamotin wakay
*waksilwak-silnBul'isan nin garamay a ginagetan na.TagHumaplit.IloIwaksi.EngThe action of flicking one's hand.Cls. syn*welegDer.iwaksilnangwaksil
wakwakwak-wakadjNakabuka' o abri bana' sa nikapisi' o nikasugat sa masurok sayan diriksyon.Matkap yan tay'en a sugat no wakwak ya.EngFor a wound to be sliced and laying open.Der.nawakwak
*wala'wa-la'mag-nIpasubo' yay lalaman sa ani man a mangyadi'; Gaw'en a animan a kai yayna panemtemen a duka' a mangyadi' sa lalaman.TagMagpakawala'IloMagwala'; agwala'EngTo engage in self-abandonment; to loose self-control.Der.magwala'
*walakwa-lakCls. syniwasakwagatDer.iwalakmawalak
walangwa-laŋnWalang ya ta kasan bali na.TagPalaboy.IloBagabundo.EngA despicable wanderer without a home.Der.maiwalangwalang-walang
walang-walangwa-laŋ-walaŋFromwalangnKasan tutuon piikapan.Walang-walang yayna nangibwat sin nati saray matua na.TagPinabayaan; walang permanenteng tahananIloNabaybay'anEngA vagabond, a person that has no home.
*walatwa-latDer.nawalat
walengwa-l`ɘŋnSi parti nan rupa sa ta'gay mata.Main tadong na sa waleng.TagNoo.IloMuging.EngForehead.Memerek
waling-walingwa-liŋ-wa-liŋnSayay klasi nin tanaman a kumayam tan magkabyay sa puon kayo.Say waling-waling magkabyay ya sa puon kayo a ginaletan na.TagWaling-waling; orkid; orkidya.IloWaling-waling; orkid.EngAn orchid; a species of orchid.
waliwaliwa-liwa-livSaya nin panumbukan magawa' nin naisurat udino isarita'.Syay waliwali, tumbuken mayti ket kai ka mabarang.TagPatnubay.IloPangisuro.EngGuide; directions; instruction.Cls. synartikulo 1panumbukan 1pisusunorDer.iwaliwali
walowa-l`on1Si bilang no mayadi' yay pito.Walo kami nga'min nin nako namasyar.TagWaloIloWalo.EngEight.Cls. synutso2walumpulo'EngEighty3walunyasotEngeight hundredComplabinwaloDer.ikawalo
wamiwa-miComp. ofwan= pronounvWami no itaw kayna sa bali.TagSabi namin.IloKona mi.EngI and and the ones with me (not you) said or thought.
wamowa-moComp. ofwan= pronounvAni wamo?TagSabi mo.IloKonam.EngYou said or thought.
wamoyowa-mo-yoComp. ofwan= pronounvWamoyo a syay ama moyo anamaet, mayin edet a kai rako nin mampagalangan? TagSabi niyo.IloInbaga yo; kona yo.EngYou pl. said or thought.