Bolinao - English


w


wa' lamangwa' la-maŋCmpd. ofawa'2phrTg:Nawa.Io:Sapay koma.Eg:Might it be.
wa'wa'wa'-wa'nBol:Si luoban nan ranom a ibat sa taaw a mako sa ilog; bebey ilog; purtan ilog.Tg:Wawa; bukana.Io:Wawa; sabangan.Eg:Delta, mouth of the river, entrance of the river.
wadi'wa-di'1partBol:ambo' tutuo; sari'-sari' tamo'; igaraw-garaw.Tg:Ipagpalagay.Io:Ipagarop.Eg:A hypothetically supposition.Cls. synsali'2advlizerBol:Ambo' et sigurado; kasa et ilalo.Tg:Kung sakaling; kung.Io:No kas pangarigan; no bilang.Eg:If the case is, for example.Cls. synsapa noDer.magwadi'-wadi'mangwadi'-wadi'nawadi'piwadi'-wadi'wadi'-wadi'say.bagya' man wadi'taman wadi'
wadi'-wadi'wa-di'-wa-di'Fromwadi'vTg:Magkunwari.Io:Aginkukuna.Eg:pretense.Rel. togaraw-garawDer.iwadi'-wadi'miwadi'-wadi'
wadwadwad-wadadjBol:Alawang.Tg:Maluwang.Io:Nalawa.Eg:Wide.AntmasletCls. synalawang 1dapyakmawanasDer.iwadwadmawadwad
wagatwa-gatadjBol:Itayak-tayak a animan a matkap kumon iyator.Tg:Kalat.Io:Wagat.Eg:To be careless and sloppy with things.AntmanidermasiderCls. syn*(walak)iwasakDer.iwagat
wagwagwa-gwag1adjBol:Animan a bagay a warwaren.Tg:Wagwag; pagpag; hugay.Io:Iwagsak; wagwag; pagpag.Eg:To be easily moved.Cls. synitirwag2nBol:Saya nin klasi nin byas a malumo yan kanen tan malbag.Tg:Bigas; wagwag.Io:Bigas; wagwag.Eg:A soft variety of rice.Der.iwagwagmampangwagwagmawagwagwagwagen
wagwagenwa-gwa-gɘnPerf.winagwagAtc. is manwagwagenFromwagwagvo1Tg:Gibain.Io:Pagpagen.Eg:To wreck or destroy things made of light materials such as a house or boat.Antpakiikwa2Eg:Buffet something.Cls. synabryan 1.53Eg:To take the wood that is rotten out of a house and replace it with new wood. To be taking out of its proper place.Antmaunong 2Cls. syntirwag
wakaswa-k`asTagTg:Wakas.Io:Palpas.Der.maiwakas
wakawakwa-k`awaknTg:Tsismis.Io:Alimadamad.Eg:Gossip.Cls. syntsismisDer.iwakawakmangwakawak
wakaywa-k`aynBol:Lanot; kayo a kumayam a sanga na; puon kayo a kai umdeng no kai kumayam-kayam yan tumubo'.Tg:Baging.Io:Wakey.Eg:Vines.Cls. synbagingkumalatkatRel. toayakirsay.kamotin wakay
waksilwak-silnBol:Bul'isan nin garamay a gina'getan na.Tg:Humaplit.Io:Iwaksi.Eg:The action of flicking something off one's hand.Cls. syn*(weleg)Der.iwaksilmangwaksil
wakwakwak-wakadjBol:Nakabuka' o abri bana' sa nikapisi' o nikasugat sa masurok sayan diriksyon.Eg:For a wound to be sliced and laying open.Der.nawakwak
*(wala')wa-la'mag-nBol:Ipasubo' yay lalaman sa animan a mangyadi'; Gaw'en a animan a kai yayna panemtemen a duka' a mangyadi' sa lalaman.Tg:Magpakawala'.Io:Magwala'; agwala'.Eg:To engage in self-abandonment, to loose self-control.Der.magwala'
*(walak)wa-lakCls. syniwasakwagatDer.iwalakmawalak
walangwa-laŋnTg:Palaboy.Io:Bagabundo.Eg:A despicable wanderer without a home.Der.maiwalangwalang-walang
walang-walangwa-laŋ-walaŋFromwalangnBol:Kasan tutuon piikapan.Tg:Pinabayaan; walang permanenteng tahanan.Io:Nabaybay'an.Eg:A vagabond, a person that has no home.
*(walat)wa-latDer.mawalat
walengwa-l`ɘŋnBol:Si parti nan rupa sa ta'gay mata.Tg:Noo.Io:Muging.Eg:Forehead.Memerek
waling-walingwa-liŋ-wa-liŋnBol:Sayay klasi nin tanaman a kumayam tan magkabyay sa puon kayo.Tg:Waling-waling; orkid; orkidya.Io:Waling-waling; orkid.Eg:An orchid, a species of orchid.
waliwaliwa-liwa-livBol:Saya nin panumbukan magawa' nin naisurat udino isarita'.Tg:Patnubay.Io:Pangisuro.Eg:Guide, directions, instruction.Cls. synartikulo 1panumbukan 1pisusunorDer.iwaliwali
walowa-l`on1Bol:Si bilang no mayadi' yay pito.Tg:Walo.Io:Walo.Eg:Eight.clfbilang2Cls. synutso1.1nEighty.1.2neight hundred.CmpdlabinwaloDer.ikawalo
walopwa-lopnEg:The volley or serve in a game such as volleyball.
wamiw`a-miCmpd. ofwan= pronouncopBol:Si nibarita' mi o man'ilalwan mi.Tg:Sabi namin.Io:Kona mi.Eg:I and and the ones with me (not you) said or thought.
wamow`a-moCmpd. ofwan= pronouncopBol:Si nibarita' mo o nibalikas mo. Tg:Sabi mo.Io:Konam.Eg:You yourself said or thought.