Bolinao - English


w


wa' lamangwa' la-maŋCmpd. ofawa'1phrTag:Nawa.Ilo:Sapay koma.Eng:Might it be.
wa'wa'wa'-wa'nBol:Si luoban nan ranom a ibat sa taaw a mako sa ilog; bebey ilog; purtan ilog.Tag:Wawa; bukanaIlo:Wawa; sabanganEng:Delta, mouth of the river, entrance of the river.
wadi'wa-di'1partBol:ambo' tutuo; sari'-sari' tamo'; igaraw-garaw.Tag:Ipagpalagay.Ilo:Ipagarop.Eng:A hypothetically supposition.Cls. synsali'2advlizerBol:Ambo' et sigurado; kasa et ilalo.Tag:Kung sakaling; kungIlo:No kas pangarigan; no bilangEng:If the case is, for example.Cls. synsapa noDer.magwadi'-wadi'magwadi'-wadi'magwadi'-wadi'magwadi'-wadi'mangwadi'-wadi'nawadi'piwadi'-wadi'wadi'-wadi'say.bagya' man wadi'taman wadi'
wadi'-wadi'wa-di'-wa-di'Fromwadi'vTag:Magkunwari.Ilo:Aginkukuna.Eng:pretensesyngaraw-garawDer.iwadi'-wadi'miwadi'-wadi'
*wadwadwad-wadadjBol:Alawang.Tag:MaluwangIlo:NalawaEng:Wide.AntalepmasletCls. syndapyakmawanasDer.iwadwadmawadwad
wagatwa-gatadjBol:Itayak-tayak a animan a matkap kumon iyator.Tag:Magkalat; waldas sa kagamitanIlo:Iwarawara.Eng:To be careless and sloppy with things.AntmanidermasiderCls. syn*walakiwasakDer.iwagat
wagwagwa-gwag1adjBol:Animan a bagay a warwaren.Tag:Wagwag; pagpag; hugayIlo:Iwagsak; wagwag; pagpagEng:To be easily moved.Cls. synitirwag2nBol:Saya nin klasi nin byas a malumo yan kanen tan malbag.Tag:Bigas; wagwagIlo:Bigas; wagwagEng:A soft variety of rice.Der.iwagwagmampangwagwagmawagwagwagwagen
wagwagenwa-gwa-gɘnPerf.winagwagAtc. is manwagwagenFromwagwagvo1Tag:Gibain.Ilo:Pagpagen.Eng:To wreck or destroy things made of light materials such as a house or boat.2Eng:Buffet something.Cls. synabryan 1.53Eng:To take the wood that is rotten out of a house and replace it with new wood. To be taking out of its proper place.Antmaunong 2Cls. syntirwag
wakaswa-k`asTagTag:Wakas.Ilo:Palpas.Der.maiwakas
wakawakwa-k`awaknTag:Tsismis.Ilo:Alimadamad.Eng:Gossip.Cls. syntsismisDer.iwakawakmangwakawak
wakaywa-k`aynBol:Lanot; kayo a kumayam a sanga na; puon kayo a kai umdeng no kai kumayam-kayam yan tumubo'.Tag:Baging.Ilo:Wakey.Eng:Vines.Cls. synbagingkumalatkatRel. toayakirsynkumatinsay.kamotin wakay
*waksilwak-silnBol:Bul'isan nin garamay a ginagetan na.Tag:Humaplit.Ilo:Iwaksi.Eng:The action of flicking one's hand.Cls. syn*welegDer.iwaksilmangwaksil
wakwakwak-wakadjBol:Nakabuka' o abri bana' sa nikapisi' o nikasugat sa masurok sayan diriksyon.Eng:For a wound to be sliced and laying open.Der.nawakwak
*wala'wa-la'mag-nBol:Ipasubo' yay lalaman sa ani man a mangyadi'; Gaw'en a animan a kai yayna panemtemen a duka' a mangyadi' sa lalaman.Tag:Magpakawala'Ilo:Magwala'; agwala'Eng:To engage in self-abandonment, to loose self-control.Der.magwala'
*walakwa-lakCls. syniwasakwagatDer.iwalakmawalak
walangwa-laŋnTag:Palaboy.Ilo:Bagabundo.Eng:A despicable wanderer without a home.Der.maiwalangwalang-walang
walang-walangwa-laŋ-walaŋFromwalangnBol:Kasan tutuon piikapan.Tag:Pinabayaan; walang permanenteng tahananIlo:Nabaybay'anEng:A vagabond, a person that has no home.
*walatwa-latDer.mawalat
walengwa-l`ɘŋnBol:Si parti nan rupa sa ta'gay mata.Tag:Noo.Ilo:Muging.Eng:Forehead.Memerek
waling-walingwa-liŋ-wa-liŋnBol:Sayay klasi nin tanaman a kumayam tan magkabyay sa puon kayo.Tag:Waling-waling; orkid; orkidya.Ilo:Waling-waling; orkid.Eng:An orchid, a species of orchid.
waliwaliwa-liwa-livBol:Saya nin panumbukan magawa' nin naisurat udino isarita'.Tag:Patnubay.Ilo:Pangisuro.Eng:Guide, directions, instruction.Cls. synartikulo 1panumbukan 1pisusunorDer.iwaliwali
walowa-l`on1Bol:Si bilang no mayadi' yay pito.Tag:WaloIlo:Walo.Eng:Eight.Cls. synutso2Bol:walumpulo'Eng:Eighty3Bol:walunyasotEng:eight hundredCmpdlabinwaloDer.ikawalo
wamiwa-miCmpd. ofwan= pronounvTag:Sabi namin.Ilo:Kona mi.Eng:I and and the ones with me (not you) said or thought.
wamowa-moCmpd. ofwan= pronounvTag:Sabi mo.Ilo:Konam.Eng:You said or thought.
wamoyowa-mo-yoCmpd. ofwan= pronounvTag:Sabi niyo.Ilo:Inbaga yo; kona yo.Eng:You pl. said or thought.