Bolinao - English


v


venasvɘnasnUyat a madidintek a dalanan nin daya a mamunta sa sarban partin lalaman.Say lalaman abaw a venas na a dalanan nin daya sa enteron parti na.TagUgat; patid na ugatIloUgat.EngVeins; blood vessel or tubes that carry blood to the heart.Cls. synuyat 2
VictoriaVictori-'an propSaya yaytin klasi nin pari a iti imula sa pinaririk sa Isla Santiago saya sa barrio nin sa Bolinao.Say byas nin vistoria mabanglo tan malumo no nasa'pang yayna.TagVistoria palay ng taga isla sa BolinaoIloVictoria pagy nga mula daguiti taga isla Santiaga BolinaoEngVictoria is one of the many kinds of rice planted in Santiago Island Bolinao.
vivabi-baSpnvivacheer, hurray, alive, blessed, sharpnMi'sa kano wadi' ket nangigalang sara kona a wanra, <<Viva Adi' ran Judio! TagBuhay.IloBiag.EnglifeAntmatiCls. synmabyay