Bolinao - English


v


VictoriaSay byas nin vistoria mabanglo tan malumo no nasa'pang yayna.
vivaMi'sa kano wadi' ket nangigalang sara kona a wanra, <<Viva Adi' ran Judio!