Bolinao - English


u


umarekeek'u-ma-rɘ-kɘ-'ɘkFromarekeekvchng1Bol:Tunoy sa bukraw no paspasan a minom nin ranom o raruma et.Tg:Gumaralgal; magpakalampag.Io:Agganargar; agpanarpar; pumanarpar.Eg:Sound produced in the throat when gulping or swallowing liquid eagerly or greedily.2Eg:said of very heavy rain.
umareng'eng'u-ma-rɘŋ-'ɘŋPerf.inmareng'engFromareng'engvchngBol:Ararem a tunoy bana' sa pangingitpel nin sakit.Tg:Dumaing; paghihinapis; Dumaing.Io:Agar'areng'eng; agas'asug; Umareng-eng.Eg:To groan or whine, deep throated sound expressing grief.Cls. synumangrab
umares'es'u-marɘs-'ɘsFromares'esvchngTg:Umungol.Io:Agareng-eng.Eg:whimper.
umaribungbong'`u-maribuŋ-b`oŋPerf.inmaribungbongAtc. is man'umaribungbongFromaribungbongvchngBol:Nidudupong nin mampisesek-sekan nin abaw nin tawo.Tg:Dagsain.Io:agaribungbong.Eg:Crowding around something.Cls. synmidudupong
umaripasa'u-maripa-saFromaripasavchngBol:Sayay kaingaran nan sayay tawo a masalak tan aburido.Tg:Di-mapalagay; di-mapakali.Io:Saan nga makatalna; aburido; madanagan.Eg:To become restless or agitated without peace of mind.Cls. synumalipudas
umarubuob'u-ma-ru-bu-'obPerf.inmarubuobFromarubuobvchngEg:For a sudden strong wind to strike.
umarunsa'u-marun-saPerf.inmarunsaAtc. is man'umarunsaFromarunsavchngBol:Mangumanagana a byay ket kai na mapaidapan.Tg:Umuunlad; bumubuti; umaasinso.Io:Umalkansa; agprogreso; uma'ado ti sanikwa.Eg:To bring about prosperity. Progressive, making progressive, advancing to something, better improvement.Antumidap 1Cls. syngumistamagprugrisoumabigumadilantaumaligwas
umarwas'u-mar-wasPerf.inmarawasSpch var.immarwasAtc. is man'umarwasFromarwasvchngTg:Umakyat.Io:Agpangato.Eg:come up out of something.Cls. synumata'gaygenmuli'
umasi'u-ma-siFromasivchngBol:kumarma'; maswirti; maong a byay; magprugriso a byay; rumate' a abaw a kwarta tan bungat anan matkap; manalo sa sugal; manalo sa bulang tan animan a pustawan.Tg:Manalo.Eg:To win at a game of chance, To have good luck.Cls. synbwinasRel. toseet 1se'se'
umasinso'u-masin-soPerf.inmasinsoAtc. is man'umasinsoFromasinsovchngBol:Manggumista kabibyay. manpagprugriso a byay.Tg:Nagaasinso; Asensado.Io:Umad'ado.Eg:To become prosperous.Antmag'idapCls. synumaligwas
umasisit'u-ma-si-s`itAtc. is man'umasisitFromasisitvchngBol:Umakis nin anro tan maksaw tan ata'gay a busis bana' sa maingar nin masakit tuloy, o maidap a nakem, o nikadismaya.Tg:Dumaing; tumili.Io:Dung-aw; unnoy.Eg:To give out a prolonged high-pitched cry of pain, grief, frustration.Cls. synumagsitumkis
umasisti'u-masis-tiPerf.inmasistiAtc. is man'umasistiFromasistivchngBol:Pagkamain nan sayay tawo sa sayay ukasyon; mako sa sayay sagyat.Tg:Asisti; daluhan; puntahan.Io:Asisti; ummatinder.Eg:To attend, to be present, attend an invitation.
umasngal'u-mas-ŋalPerf.immasngalAtc. is man'umasngalFromasngalvchngBol:Siti taway a nilawuk a mapait, maalsem tan maagas, maasngal, natata nin prutas no tawayan ya.Tg:Mapakla.Io:Nasabeng.Eg:Pungency, a taste on a mixture of bitter, sour and hot.
umasok'u-masokPerf.inmasokAtc. is man'umasokFromasokvchngTg:Umusok.Io:Agasuk.Eg:To produce smoke.
umata'gay'u-ma-ta'-g`ayPerf.imata'gayimmata'gayFromata'gayvchngBol:Mako sa ta'gay o labas ulo o tumubo' o mako sa leas.Tg:Tumaas.Io:Ngumato.Eg:To become high or rise.Antkumayupa'kumpa' 2Cls. synmamauli'umarwas
umatil'u-matilFromatilvchngIo:Atil.Eg:To speak unclearly.
umatindi'u-matin-diFromatindivchngBol:Iprisinta a lalaman.Tg:Dumalo.Io:Sangwen.Eg:Attend, to be present.
umatraka'u-mat-ra-kavchngobsBol:Umarak sa adapan ta sumadya'. sumadya' ka sa adapan.Tg:Pasulong; pag'una; manguna; sumulong.Io:Sumulong; umabanti; agparang.Eg:To advance, to move forward, a movement forward.
umatras'u-mat-rasPerf.imatrasAtc. is man'umatrasFromatrasvchngBol:Say kakikimey nan sayay tawo pigaw umanunor ya. Say pangibabawi' nan sayay tawo nin sayay bagay pigaw kai na ituloy a naitarana' na, atras yayna.Tg:Umatras.Io:Umatras.Eg:To move something backwards.AntumabantiCls. synumandi'
umawa''u-ma-wa'Perf.immawa'Fromawa'1vchngEg:Protect.
umaweng'u-ma-wɘŋFromawengvchngBol:Si patbang nan tunoy a sumubli' no iti ka sa talugtog o animan a lugar a main alakin nakasalaban.Tg:Umalingawngaw; Alingawngaw.Io:Agaweng; Alingawngaw.Eg:To reverberate or noise created by a mixture such peoples voices, sound of motors, radio, etc.Cls. syngargar
umawuawo'u-ma-w`u-'a-w`oFromawuawovchngoldBol:Masakit tan kalamo' nay sumngaw a amot.Tg:Mainit at may sakit.Io:Nasakit ken adda pudot na a mmriknak.Eg:To feel burning pain.
umay'ay'u-may-'`ayPerf.inmay'ayFromay'ayvchngBol:Kidawat nin inganga'do sa pananawat nin sayay bagay; masuet tan maayupa' nin kidawat.Tg:Magmakaawa.Io:Agpakaasi.Eg:To plead earnestly, to beg.Cls. synumusaes
umayon'u-mayonFromayonvchngBol:Mayi sa rabay nan sayay tawo; makipasaya sa kanakman nan sayay tawo.Tg:Pumanig; kumampi; kampihan; kumakampi; makikampi.Io:Ayunan.Eg:To side, to favor, to support.AntkumuntraCls. synkampi
umayus'os'u-mayus-'osFromayus'osvchngTg:Dumausdos.Io:Aguyos.Eg:To move downward a little toward the foot of the bed.Cls. synbahada 2