Bolinao - English


u


umares'es'u-marɘs-'ɘsFromares'esvchngTag:Umungol.Ilo:Agareng-eng.Eng:whimper
umaribungbong'`u-maribuŋ-b`oŋPerf.inmaribungbongAtc. is man'umaribungbongFromaribungbongvchngBol:Nidudupong nin mampisesek-sekan nin abaw nin tawo.Tag:Dagsain.Ilo:agaribungbongEng:Crowding around something.Cls. synmidudupong
umaripasa'u-maripa-saFromaripasavchngBol:Sayay kaingaran nan sayay tawo a masalak tan aburido.Tag:Di-mapalagay; di-mapakaliIlo:Saan nga makatalna; aburido; madanaganEng:To become restless or agitated without peace of mind.Cls. synumalipudas
umarubuob'u-ma-ru-bu-'obPerf.inmarubuobFromarubuobvchngEng:For a sudden strong wind to strike.
umarunsa'u-marun-saPerf.inmarunsaAtc. is man'umarunsaFromarunsavchngBol:Mangumanagana a byay ket kai na mapaidapan.Tag:Umuunlad; bumubuti; umaasinsoIlo:Umalkansa; agprogreso; uma'ado ti sanikwaEng:To bring about prosperity. Progressive, making progressive, advancing to something, better improvement.Antumidap 1Cls. syngumistamagprugrisoumabigumadilantaumaligwas
umarwas'u-mar-wasPerf.inmarawasSpch var.immarwasAtc. is man'umarwasFromarwasvchngTag:Umakyat.Ilo:Agpangato.Eng:come up out of somethingCls. synumata'gaygenmuli'
umasi'u-ma-siFromasivchngBol:kumarma'; maswirti; maong a byay; magprugriso a byay; rumate' a abaw a kwarta tan bungat anan matkap; manalo sa sugal; manalo sa bulang tan animan a pustawan.Tag:ManaloEng:To win at a game of chance, To have good luck.Cls. synbwinasRel. toseet 1se'se'
umasinso'u-masin-soPerf.inmasinsoAtc. is man'umasinsoFromasinsovchngBol:Manggumista kabibyay. manpagprugriso a byayTag:Nagaasinso; AsensadoIlo:Umad'adoEng:To become prosperous.Antmag'idapCls. synumaligwas
umasisit'u-ma-si-s`itAtc. is man'umasisitFromasisitvchngBol:Umakis nin anro tan maksaw tan ata'gay a busis bana' sa maingar nin masakit tuloy, o maidap a nakem, o nikadismaya.Tag:Dumaing; tumili.Ilo:Dung-aw; unnoy.Eng:To give out a prolonged high-pitched cry of pain, grief, frustration.Cls. synumagsitumkis
umasisti'u-masis-tiPerf.inmasistiAtc. is man'umasistiFromasistivchngBol:Pagkamain nan sayay tawo sa sayay ukasyon; mako sa sayay sagyat.Tag:Asisti; daluhan; puntahanIlo:Asisti; ummatinderEng:To attend, to be present, attend an invitation.
umasngal'u-mas-ŋalPerf.immasngalAtc. is man'umasngalFromasngalvchngBol:Siti taway a nilawuk a mapait, maalsem tan maagas, maasngal, natata nin prutas no tawayan ya.Tag:MapaklaIlo:NasabengEng:Pungency, a taste on a mixture of bitter, sour and hot.
umasok'u-masokPerf.inmasokAtc. is man'umasokFromasokvchngTag:UmusokIlo:AgasukEng:To produce smoke.
umata'gay'u-mata'-gayPerf.imata'gayimmata'gayFromata'gayvchngTag:TumaasIlo:Ngumato.Eng:Rise.Antkumayupa'kumpa' 2Cls. synmamauli'umarwas
umatil'u-matilFromatilvchngIlo:Atil.Eng:To speak unclearly.
umatindi'u-matin-diFromatindivchngBol:Iprisinta a lalaman.Tag:DumaloIlo:SangwenEng:Attend, to be present.
umatraka'u-mat-ra-kavchngobsBol:Umarak sa adapan ta sumadya'. sumadya' ka sa adapanTag:Pasulong; pag'una; manguna; sumulongIlo:Sumulong; umabanti; agparangEng:To advance, to move forward, a movement forward.
umatras'u-mat-rasPerf.imatrasAtc. is man'umatrasFromatrasvchngBol:Say kakikimey nan sayay tawo pigaw umanunor ya. Say pangibabawi' nan sayay tawo nin sayay bagay pigaw kai na ituloy a naitarana' na, atras yayna.Tag:Umatras.Ilo:Umatras.Eng:To move something backwards.AntumabantiCls. synumandi'
umawa''u-ma-wa'Perf.immawa'Fromawa'2vchngEng:Protect.
umaweng'u-ma-wɘŋFromawengvchngBol:Si patbang nan tunoy a sumubli' no iti ka sa talugtog o animan a lugar a main alakin nakasalaban.Tag:Umalingawngaw; Alingawngaw.Ilo:Agaweng; AlingawngawEng:To reverberate or noise created by a mixture such peoples voices, sound of motors, radio, etc.Cls. syngargar
umawuawo'u-ma-w`u-'a-w`oFromawuawovchngoldBol:Masakit tan kalamo' nay sumngaw a amot.Tag:Mainit at may sakitIlo:Nasakit ken adda pudot na a mmriknakEng:To feel burning pain.
umay'ay'u-may-'`ayPerf.inmay'ayFromay'ayvchngBol:Kidawat nin inganga'do sa pananawat nin sayay bagay; masuet tan maayupa' nin kidawat.Tag:Magmakaawa.Ilo:Agpakaasi.Eng:To plead earnestly, to beg.Cls. synumusaes
umayon'u-mayonFromayonvchngBol:Mayi sa rabay nan sayay tawo; makipasaya sa kanakman nan sayay tawo.Tag:Pumanig; kumampi; kampihan; kumakampi; makikampiIlo:AyunanEng:To side, to favor, to support.AntkumuntraCls. synkampi
umayus'os'u-mayus-'osFromayus'osvchngTag:Dumausdos.Ilo:Aguyos.Eng:To move downward a little toward the foot of the bed.Cls. synbahada 2
umba-umbat'um-ba-'um-batFromumbatvchngTag:Sumagot-sagot.Ilo:Sumungba-sungbat.Eng:answer back
umbak'um-b`akPerf.inumbakadjBol:Umnoy taon ana; na'teng ana konan siin nin gawa' o trabaho ket tanda' anan maong.Tag:Beterano; dalubhasa; eksperto.; Luma.Ilo:Baak.; baak; umbak nga tao, manok ken dadduma pay.Eng:Fully aged, of wine or a person and thus seasoned and good.Antmalago'Cls. synmatuntawo