Bolinao - English


u


ulilawen'u-li-la-wɘnPerf.inulilaFromulilavoEng:orphaned
ulin'u-l`innBol:Ulin.Tag:Likuran; timon.Ilo:Timon.Eng:The steering mechanism of a boat, Rudder.AntdulongspecpinsutiDer.mampangulinmangngulinmangulinpangulinan
ulinep'u-lin`ɘpDer.maulinep
ulit'`u-litEng:repeatsCls. synbisisumansyntarubutobDer.mangulitmaulitulit-ulituliten
ulit-ulit'u-lit-'u-litFromulitEng:cyclic
ulit-uliten'u-lituli-tɘnFromulitenvoTag:Ulit-ulitinIlo:Ulit-uliten.Eng:repeating something
uliten'u-li-tɘnPerf.inulitAtc. is man'ulitenFromulitvo1Tag:UlitinIlo:UlitenEng:Do something over, repeat, Also to recall and reiterate happenings, or life story.Cls. synumanen2Bol:Manarubutob sa byay ran raruman tawo; mag'irgo nin maipa'ka' sa kabibyay ran raruma; pamaduka' nin kapadan tawo. Mangulit sa byay ran raruma.Tag:TsismisIlo:Tsismis.Eng:To gossip.Der.ulit-uliten
ulmog'ul-mognBol:Madidintek saraytin bara'mon kalaki nin abo, a miikap sa kami'nan papari tan dayami. Kai sara maaraman a kumayat sa katat lalaman kapingmatan abaw anay kinayat ra ket mag'in anan gilgil, magate' sa lalaman. Kumayam-kayam sa sirong agamang.Tag:HanipEng:Lice, a tiny white parasite causing skin problems. It can be found on chickens and other animals and in rice.Rel. totimelRelserten
*ulnet'`ul-nɘtnBol:Mabinat-binat a bakas; maku'net a bakas bale' kai ma'kan; bara'mon main guma na a nailawok; makrang a main ku'net.Eng:The stem part of a arusip. It can be eaten, the fibers in a mango which are on the seed.Cls. synkanutenDer.maulnet
ulo'`u-lon1Bol:Si parti nan lalaman a kamainan rupa tan sabot; malimpek tan iti sa rarem na iti a kami'nan utek a sayti a kamainan sintro nin pangingisip nan tawo tan say kaeedeng na; iti sa ulo a sintro nin kakikimey nan tawo.Tag:UloIlo:uloEng:The head.MempangawhlalamanCmpdmatib'ey a uloDer.sakit-uloid.ma'mot a ulomakapasakit ulomatib'ey ulopasakiten ulo2Tag:Pinuno.Ilo:Mangidadaulo.Eng:leaderCls. synpanguloCmpdkatat-uloDer.alunanmangiyulopangulopaulopinakauloulwanulwenuuloid.amot ulo
ultimo'ul-tim`onBol:panganggawan; susuyot; anggawan; sangkasuyutan.Tag:DuloIlo:Murdong.Eng:The extreme, fixed price, end.Cls. synkapatunglwanpiyadi'nansynkalansuyutanmagpinalpanganggawanDer.kaultimwansangkaultimwan
ulwan'ul-w`anFromulon1collBol:Si lugar nin adani o ata'gay buga' sa ulo nan tawo no nakaida' ya.Tag:Dulo ng uloIlo:Uluanan; uloanEng:The place near or above the head when a person lies down.Antuydan2Bol:Kwan yan ulo a sayay bagay bilang wadi' bali tan raruma et.Eng:put a headCls. synbubungan 13Eng:theme of something, main point4Eng:To get big head over something, proud.5Eng:prove, it usually involve actions.
ulwen'u-lwɘnFromulovo1Eng:To have a headache2Eng:To make things into a head shape.
um'um!intrjBol:Sayay sarita' a maibalikas no mangkigaraw udino kai mamper sa sayay nibarita' nan kairgo.Eng:Um! It communicates the idea of unbelief or non-reality.
-um--um-Perf.-imm--inm--inum-vEng:A change of state in which the actor is receptive and so the action is begun or initiated into a state.
*uma'meng'u-ma'-mɘŋvchngIlo:Amiris.Der.mampanguma'mengmauma'menguma'mengen
uma'mengen'u-ma'-mɘŋɘnFrom*uma'mengvoEng:think through somethingCls. synmaisip-isip
umababo'u-ma-ba-boPerf.inmababoFromababovchngBol:matukod a tuloyTag:Bumabaw.Ilo:Rumabaw.Eng:To become shallow.AntumararemRel. toka'ti
umabanti'u-mab`an-tiAtc. is man'umabantiFromabantivchngBol:Umarunsa o umadilanta a sayay bagay bilang si sayay pruyikto, kumirsyo, o raruma et.Tag:UmabateIlo:UmabanteEng:To make progress, to develop, to go forward.AntumatrasCls. synmagprugriso
umabas'u-mab`asPerf.inmabasFromabasvchngBol:Mag'in nin abas yay sayay gawa' o sayay bagay.Eng:For something to come into the state of being wrong or resulting in being wrong.Antkumusto
umabaw'u-ma-b`awPerf.immabawinmabawAtc. is man'umabawFromabawvchngBol:Malamu'nan.Tag:Dadami; dumami.Ilo:UmadoEng:For something to increase.Antdumaiklengdumaite'Cls. syngumulpisumadek
umabay'u-m`a-bayPerf.inmabayFromabayvchng1Bol:Kinmadani yay sayay tawo konan sayay sakalakon tawo o sayay bagay.Eng:For something to come along side something.Antkumadayo'Cls. synkumadani2Bol:Makoyna sa rigrig mangibwat sa taaw.Tag:Dumaong.Ilo:Umabay.Eng:For people to come to shore maybe by swimming or on a boat or other sea vessel.Cls. syndumuong
umabig'u-m`abigPerf.inmabigFromabigvchngBol:Mag'in nin mabista o magprugriso bilang wadi' say byay, ugali' tan raruma et.Tag:Gumanda; BumutiIlo:ImimbagEng:For something to become good such as life, character, etc.Cls. syngumistaumadilantaumarunsa
umabo'u-ma-boFromabovchngEng:To become ash.
umabot'u-mabotFromabotvchngEng:reach to somethingAntmagkurangCls. synmirate'