Bolinao - English


u


ulila'u-l`i-lavBol:Ua'nak a kasan ina tan ama; ua'nak a linakwanan mumatua.Tg:Ulila.Io:Ulila.Eg:Orphan.MassuulilaDer.maulilaulilawen
ulilawen'u-li-la-wɘnPerf.inulilaFromulilavoEg:orphaned.
ulin'u-l`innBol:Ulin.Tg:Likuran; timon.Io:Timon.Eg:The steering mechanism of a boat, Rudder.AntdulongspecpinsutiDer.mampangulinmangngulinmangulinpangulinan
ulinep'u-lin`ɘpDer.maulinep
ulit'`u-litEg:repeats.Cls. synbisisumansyntarubutobDer.mangulitmaulitulit-ulituliten
ulit-ulit'u-lit-'u-litFromulitEg:cyclic.
ulit-uliten'u-lituli-tɘnFromulitenvoTg:Ulit-ulitin.Io:Ulit-uliten.Eg:repeating something.
uliten'u-li-tɘnPerf.inulitAtc. is man'ulitenFromulitvo1Tg:Ulitin.Io:Uliten.Eg:Do something over, repeat, Also to recall and reiterate happenings, or life story.Cls. synumanen2Bol:Manarubutob sa byay ran raruman tawo; mag'irgo nin maipa'ka' sa kabibyay ran raruma; pamaduka' nin kapadan tawo. Mangulit sa byay ran raruma.Tg:Tsismis.Io:Tsismis.Eg:To gossip.Der.ulit-uliten
ulmog'ul-m`ognBol:Madidintek saraytin bara'mon kalaki nin abo, a miikap sa kami'nan papari tan dayami. Kai sara maaraman a kumayat sa katat lalaman kapingmatan abaw anay kinayat ra ket mag'in anan gilgil, magate' sa lalaman. Kumayam-kayam sa sirong agamang.Tg:Hanip.Eg:Chicken flea, a tiny white parasite causing skin problems. It can be found on chickens and other animals and in rice.Rel. totimelRelsertenceratophyllus gallinae
*ulnet'`ul-nɘtnBol:Mabinat-binat a bakas; maku'net a bakas bale' kai ma'kan; bara'mon main guma na a nailawok; makrang a main ku'net.Eg:The stem part of a arusip. It can be eaten, the fibers in a mango which are on the seed.Cls. synkanutenDer.maulnet
ulo'`u-lon1Bol:Si parti nan lalaman a kamainan rupa tan sabot; malimpek tan iti sa rarem na iti a kami'nan utek a sayti a kamainan sintro nin pangingisip nan tawo tan say kaeedeng na; iti sa ulo a sintro nin kakikimey nan tawo.Tg:Ulo.Io:ulo.Eg:The head.MempangawhlalamanCmpdmatib'ey a uloDer.sakit-uloid.ma'mot a ulomakapasakit ulomatib'ey ulopasakiten ulo2Tg:Pinuno.Io:Mangidadaulo.Eg:leader.Cls. synpanguloCmpdkatat-uloDer.alunanmangiyulopangulopaulopinakauloulwanulwenuuloid.amot ulo
ultimo'ul-tim`onBol:panganggawan; susuyot; anggawan; sangkasuyutan.Tg:Dulo.Io:Murdong.Eg:The extreme, fixed price, end.Cls. synkapatunglwanpiyadi'nansynkalansuyutanmagpinalpanganggawanDer.kaultimwansangkaultimwan
ulwan'ul-w`anFromulo1ncollBol:Si lugar nin adani o ata'gay buga' sa ulo nan tawo no nakaida' ya.Tg:Dulo ng ulo.Io:Uluanan; uloan.Eg:The place near or above the head when a person lies down.Anttuydan2vlBol:Kwan yan ulo a sayay bagay bilang wadi' bali tan raruma et.Eg:To put the top on something such as the upper part of a house.Cls. synbubungan 13nBol:Si rabay nin irgwen nin iparate'.Eg:The theme of something, its main point.4vlBol:Say umalaki a ulo sa animan ket main anan rangas.Eg:To get big head over something, proud.5vlBol:Say animan nin ipa'unan ipa'kit o kasi.Eg:Prove, it usually involve actions.
ulwen'u-lwɘnFromulovo1Eg:To have a headache.2Eg:To make things into a head shape.
um'umintrjBol:Sayay sarita' a maibalikas no mangkigaraw udino kai mamper sa sayay nibarita' nan kairgo, o' naod.Eg:Hm! It communicates the idea of unbelief or non-reality.
-um--um-Perf.-imm--inm--inum-vEg:A change of state in which the actor is receptive and so the action is begun or initiated into a state.
*uma'meng'u-ma'-mɘŋvchngIo:Amiris.Der.mampanguma'mengmauma'menguma'mengen
uma'mengen'u-ma'-mɘŋɘnFrom*uma'mengvoEg:think through something.Cls. synmaisip-isip
umababo'u-ma-ba-boPerf.inmababoFromababovchngBol:matukod a tuloy.Tg:Bumabaw.Io:Rumabaw.Eg:To become shallow.AntumararemRel. toka'ti
umabanti'u-mab`an-tiAtc. is man'umabantiFromabantivchngBol:Umarunsa o umadilanta a sayay bagay bilang si sayay pruyikto, kumirsyo, o raruma et.Tg:Umabate.Io:Umabante.Eg:To make progress, to develop, to go forward.AntumatrasCls. synmagprugriso
umabas'u-mab`asPerf.inmabasFromabasvchngBol:Mag'in nin abas yay sayay gawa' o sayay bagay.Eg:For something to come into the state of being wrong or resulting in being wrong.Antkumusto
umabaw'u-ma-b`awPerf.immabawinmabawAtc. is man'umabawFromabawvchngBol:Malamu'nan.Tg:Dadami; dumami.Io:Umado.Eg:For something to increase.Antdumaiklengdumaite'Cls. syngumulpisumadek
umabay'u-m`a-bayPerf.inmabayFromabayvchng1Bol:Kinmadani yay sayay tawo konan sayay sakalakon tawo o sayay bagay.Eg:For something to come along side something.Antkumadayo'Cls. synkumadani2Bol:Makoyna sa rigrig mangibwat sa taaw.Tg:Dumaong.Io:Umabay.Eg:For people to come to shore maybe by swimming or on a boat or other sea vessel.Cls. syndumuong
umabig'u-m`abigPerf.inmabigFromabigvchngBol:Mag'in nin mabista o magprugriso bilang wadi' say byay, ugali' tan raruma et.Tg:Gumanda; Bumuti.Io:Imimbag.Eg:For something to become good such as life, character, etc.Cls. syngumistaumadilantaumarunsa
umabo'u-ma-boFromabovchngEg:To become ash.