Bolinao - English


u


ukumen'u-ku-mɘnPerf.inukomAtc. is man'ukumenFromukomvoTag:Hinatulan; MaghatolIlo:Ukomen.Eng:Judge.Cls. synpangipa'ka'Rel. topamarsawis
*ukupa'u-ku-paSpnocuparoldTag:Ukupa.Ilo:Ukupa.Der.mangukupaukupadoukupantiukupawan
ukupado'u-kupa-doFrom*ukupavst1Bol:Abaw a trabaho na.Tag:Maraming trabaho; may inaasikasoIlo:Addo ti ar-aramidenEng:Busy, a person who has a lot of work.2Bol:Sayay tekrean o lugar a main nakatekre'.Tag:May tao o may nagmamay-ari'Ilo:Adda tao; adda iti nakatugawEng:For something to be occupied.Antbakantireyeng-reyeng
ukupanti'u-kupan-tiFrom*ukupanTag:NakatiraIlo:AgigianEng:Occupant, one who occupies the place.
ukupasyon'u-kupa-ʃonSpnocupacionoccupation, employment, occupancynBol:Si paningkapan nin kabibyaynan sayay tawo.Tag:Hanapbuhay; opisyon; trabahoIlo:Okupasyon; pagbirukan; pagsapulanEng:Occupation, work, employment.Cls. syntrabahoubra
ukupawan'u-kupa-wanFrom*ukupavlTag:Ukupahan.Ilo:Akmen; SakupenEng:To occupy something.Antbakantiwan
ukuy-ukoy'`u-kuy-'`u-koyFromukoy1vBol:Tumbu-tumbok; alu-aluyon; Lulaki a mampialuyon a miluku-luko sara udino miluang-luang sara.Tag:Sunod-sunodIlo:Surot-surat.Eng:To trail behind someone or something, like a dog following a person or an admirer following a young girl.Cls. synmayiDer.miukuy-ukoy
ulak'`u-lakadjBol:Manpida'pida'; nida' tan nangapsay yay sayay tawo sa butlay bali a kasan gawa' no kai mibring iti tan itaw sa rubari' a nakaida' tan gamet nakapa'nat.Tag:Nakahilat^aIlo:Agilad.Eng:To lie down and move around to get comfortable or feel the dirt, but not to sleep. Such as a dog or a cat or a chicken. A child or a person may also do this.
ulas'ulas'u-las-'ulasvBol:Animan a kasan ayi a ilas'ilas sa luta'.Tag:Gumagapang; gapangIlo:Umiwas iwas; iyiwas iwas ti uleg ti bagina iti tapokEng:An action of anything that has no feet but moves its body along the ground. Slither.Cls. synbaladbaladDer.ilas'ilas
ulaw'u-lawnBol:Kaingaran a tursi-tursi uno madedlem a ka'kitan tan sakit ulo.Tag:Hil^o; nahihilo; mahiloIlo:Ulaw.Eng:Dizziness and perhaps nausea from an allergy or a sickness.Cls. synewerwerwerDer.ipangulawmakaulawmangkaulawmangulawmaulawulawen
ulaw-ulawen'u-law-'u-la-wɘnAtc. is man'ulaw-ulawenFromulawenvoBol:madedlem a ka'kitanTag:NahihiloIlo:Maulaw-ulaw; agulaw-ulawEng:To make one feel dizzy or confused.Cls. synma'wertara-taraturtaRel. tosakit-ulotursi-tursi
ulawen'u-la-wɘnFromulawvoEng:To make something dizzy.Der.ulaw-ulawen
ulay'`u-laynBol:Uayep saraytin umiwas nin kumayam, kasan ayi ra bale' say siksik ray iyiwas ra. Anro sara tan malimpek a lalaman ra; mabayani a dita' ra ket no makakayat saran tawo mati saran tampor a nakayat no kasan rimidyo nin gaw'en.Tag:AhasIlo:Uleg.Eng:Snake.Rel. tobiklatCmpdgilatan ulay
uldog'ul-dognBol:Saya yaytin kalse nin pare a imula ra sa Isla Santiago, Bolinao.Tag:Uldog isang klasing palay na walang balahiboIlo:Uldog maysa nga klasi ti pagay nga awan buok ti murdong naEng:This is the name of one of the kind of rice planted in Santiago Island, Bolinao.
ules'u-l`ɘsnBol:Abel nin isakbong sa lalaman no ma'lek o mida'.Tag:KumotIlo:Ules.Eng:A blanket that is used for a covering and to keep warm with while sleeping.Der.iyules
uli'`u-lin1Tag:lonaEng:Canvas, a material from which tarps are made.Relturda2Bol:Bagay yayti nin gawa' sa abel, plastik o raruma et nin matiryal nin iyaprak nin apin lamisawan nin panganan o pamatukduan, o ipanakeb ta pigaw nin kai malbet o magawgaw o mata'pukan o ma'kan a sakban.Tag:Kambas; lona.Eng:A tarp, a waterproof covering made of canvas or plastic for the protection of people, tables and other things.
uli''`u-li'nBol:Si gawa'nin mako sa ta'gay bilang wadi' sa sayay bali nin mangusar nin aydan, sa ta'gay puon kayo, o mamata'gay sa talugtog, purod, o mamatangkar nin lugar.Tag:Akyat; panhik.Ilo:Uli; sang-at.Eng:The act of climbing up something.AnttaoyDer.iyuli'kauli'makauli'mamauli'manguli'muli'uli'nanuli'nenulianulien
uli'nan'u-li'-nanFromuli'vlTag:Akyatan.Ilo:Pagulian.Eng:climb on something
uli'nen'u-li'-nɘnFromuli'voTag:Akyatin.Ilo:Ulyen.Eng:To climb up something.
ulian'u-li-'anPerf.inulianFromuli'vlTag:Akyatan.Ilo:Ulian.Eng:To go up something as a means of climbing.
uliba'u-li-baSpnolivan1Bol:Sayay klasi nin tanaman nin mamin ladak.Tag:OlibaIlo:OlibaEng:Olive tree or oil.2Bol:Mula a say poon na kasan sanga a gumungan malilempek a main ladak na.Tag:OlibaIlo:OlibaEng:The olive oil or tree.
ulidan'u-li-dannBol:Arigen; panumbukan maong a pigagawa'; paka'kitan mabista; mag'in kumon bilang kona.Tag:Huwaran; uliranIlo:Guad.Eng:Model.Cls. synpangariganDer.pag'ulidanan
ulien'u-li-'ɘnPerf.inuli'Fromuli'voBol:Muli' sa animan a ata'gay para sayay bagay.Tag:Umakyat; akyatinIlo:Umuli; ulyen; agpangatoEng:To climb or go up for something.AntmanaoyCls. synmakala'yatmamata'gayDer.paulien
ulikba'u-lik-baadjBol:Sabtan puti' nin manok bale' say katat na tan laman mangisit.Tag:Ulikba; pataniIlo:UlikbaEng:White feathred or light-skinned fowl with dark meat.
ulila'u-l`i-lavBol:Ua'nak a kasan ina tan ama; ua'nak a linakwanan mumatua.Tag:UlilaIlo:Ulila.Eng:Orphan.MassuulilaDer.maulilaulilawen