Bolinao - English


t


tamarindota-ma-r`in-donBol:Maluto' a bungan salumagi nin niluto' sa masam'it nin gaw'en dulsi o kindi.Tag:Tamarindo.Ilo:TamarindoEng:Ripe tamarind fruit cooked with sugar until it is sticky for dessert or candy.
tambaktam-b`aknBol:Bungton nin luta', bato tan raruma et.Tag:Tambak; bunton.Ilo:Tambak; buntonEng:Piles of earth or other things.Cls. synbungtonDer.itambakmatambaktambakan
tambakantam-ba-k`anPerf.tinambakanFromtambakvlBol:Sakban yay ubot tan animan et nin luta', bato tan raruma et ta pigaw nin makasa ya o kai ya nin ma'kit.Tag:Tambakan.Ilo:Gaburan.Eng:To cover something with a pile of something such as earth, clothes, etc.
tambantam-bannBol:Sakalakon klasi nin kuna' a makubpal a laman ra tan anunro sara. Bara'mon lamang sardinas.Tag:Tamban; tawilis.Ilo:TambanEng:A variety of fish of the sardines family that is used in making bagoong, Indian sardines.Cls. synlawlawSardinella spp.
tambartam-b`arnBol:Bagay nin ginwa' nin masaliw sa parmasya, ibat sa tanaman tan raruma et nin usaren nin ipamaanda'nin masakit.Tag:Gamot.Ilo:Agas.Eng:A substance used in treating a sickness that is normally bought.ReltimpaentumarenDer.katatambarmakatambarmampitambarmanambarmatambarmitambarpatambartambaren
tambarentam-ba-rɘnPerf.tinambarFromtambarvoBol:Paandaen a masakit nan sayay tawo.Tag:Gamutin.Ilo:AgasanEng:To treat with medicine or a healing agent.Rel. topaandaen
tambaytam-bayTag:Tambay.Der.itambaymaitambaymangitambaymitambayan
tambe-tambeyingtam-bɘtam-bɘyiŋFromtambeyingvBol:Kapapasar a kasan tanda' gaw'en tan man-isipen ta manpalinwen a pinanemtem.Tag:Magnilaynilay.Ilo:AgpanpanunutEng:To be setting down and contemplating the things happening in life almost as though daydreaming. This normally would happen after a great disappointment.Cls. synriyengti'tyengRel. totanga'
tambeyingtam-bɘyiŋTag:Magmuni-muni.Eng:contemplatesynniti'tyengreyengtanga'Der.tambe-tambeying
tambidtam-b`idnBol:Sa rigrig nan sayay lugar a main pakanabuan.Tag:Gilid.Ilo:IgidEng:The area near the edge of a surface that has a deep drop and would bring fear to go near.AntbutlayCls. synrigrig
*tambiloktam-bi-loknBol:Urer a manida' nin yamut tanaman ba'yo yayna malaylay a bulong na.Tag:Uod; uhod; tilas; tambilok.Ilo:Ambaling; tambilokEng:Large worms that attack the roots of plants.Der.matambilok
tamblingtam-bliŋEngtumblingmag-nBol:Sayay sirko nin paitumba-tumba; pangitulin-tulin nin lalaman ba'yo lumukso ba'yo tumulin-tulin.Tag:Pagsirko-sirko.Eng:Acrobatics.Der.magtambling
tambo'tam-b`o'Tagtambo'coarse, erect reed grassn1Tag:Tamb^o.Eng:coarse, erect reed grasswhpanisPhragmites vulgaris2Bol:Panis a buyboy o burak talaib a ginwa' panis sa tinapi' udino siniminto nin bali.Tag:Tamb^oEng:A dust broom made from reed grass.
tambongtam-boŋTag:Ginataan.Der.tinambu-tambong
tambortam-b`orSpntambordrumnBol:Instruminto nin mannugtog nin bara'mon kurtin barilis a napunggos nin katat ket malalbog a tunoy no kaduren.Tag:Tambol.Ilo:Tambor.Eng:Drum.Der.manambor
tambutsotam-but-soSpntambuchoescape hatchnBol:Si anron tubo a liwaan nin siri tan asok no dumaras yay mutor.Tag:Tambutso.Ilo:Tambutso.Eng:The long tube coming from the motor where smoke passes out.
tambuyogtam-b`u-yognBol:Sara nin damulag a main tubo na tan naubutan yan pamaysepan; usaren yayti sa gagawa' sa adadayo' a bali pigaw ipangayab sa tawo no main pakatkapan; usaren yan ipangayab uayep; sin nu'nan panaon usaren rayan kapitan del baryo a ipangayab tawo no main miting ra.Tag:Tambul`i; trumpeta.Eng:Horn of an animal used as a trumpet.
tamiawta-mi-'awCls. synitamuraw
tamitamta-mitamDer.pitamitam
tamla-tamladentam-latam-la-dɘnFromtamladTag:Tinatamad.Eng:lazyCls. synlanat-lanaten
tamladtam-l`adnBol:Pigagawa' a kai rabay a magtrabaho o idapen a gumawa' nin animan a trabaho.Tag:Tamad.Ilo:Sadot.Eng:Laziness or indolence.AntsesegDer.katamladanmatamladtamla-tamladentumamlad
tamlaytam-layTag:Matamlay.Der.katamlayanmatamlaymatamlay
tamnantam-n`anFromtanemvlBol:Mulawan yay gagawa' nin pasedsed.Tag:Taniman.Ilo:Raepan.Eng:To plant a field with rice seedlings.genmulawanDer.mantaneman
tamota-m`oprBol:Usaren nayaytin sarita' nin sayay mampag'irgo nin man'ibiang nay raruman kalalamo' na.Tag:Natin.Ilo:Sitayo.Eng:We, 2nd person inclusive, genitive or possessive.CmpdratamoDer.kontamosi'tamotamoya
tamo'ta-m`o'partBol:Say keteg nin anggawan nin sayay bagay.Tag:Lang.Ilo:Laeng.Eng:Only or just. limiting or emphasizing the extent of something.Cls. synkapagkapagDer.tamu'-tamuenid.wanin tamo'