Bolinao - English


t


talon1Nasadya' anay talon nin pangmulawan.
taltagSaray nu'nan tawo maong saran mangusar taltag.
taltagen
taltalenMantaltalen nayay pyet silag ta rubiren naya.
talubo'Say talubo' nan sayay tanaman iti sa kapapa'sar nan luta'; no si luta' ket maganagan ya, matalubo' yay tanaman.
talugtogMako ka sa talugtog.O', pinagalangan tan nipata'gay naya nin Dios nin Ama sin kalamo' nakamidtaw sa talugtog nin pinili' nan Dios.
talukatikTalukatik a ibi nan pugot komi.
talukatokMain makapasalak a talukatok.
talunenSay pag'aadi' nan Dios ket maiyarig sa mangyadi' no manabwag yan bini' a sayay magtatalon sa mantalunen na.
talungkadangSin anak ako say ikap mi ket talungkadang.
talwen1na sa sarba a kasaynan pakayadi' ra ta tinalo nasara bana' sa ginwa' na ni Cristo.Say katutu'wan bana' sa Dios syay manalo ambo' a kabulaan.Kina' kon tampor kinikit no nanalo ako.Magawa' moyo kumon nin talwen.Talwen nasara nga'min a kabuno' ni Jesus ta makapangyayadi' ya.
talyasiLimay talyasi a pansit nin niluto' ra ta abaw a bisita.
tamarawAbaw anay tamaraw nin damulag iti sa Bolinao bale' mabayani sara tan magsen sara dyan raruman damulag.
tamarindoAbaw a tamarindo a niluto' ko ket nikwa ko sa garapon ta para dulsi tepe' mayadi' mangan.
tambakAta'gay yay tambak sa palaisdaan pigaw kai matbag.
tambakanTambakan may ubot.Nadumog nayti nin sayay tawo ket tinambakan nan uman.Tambakan mon luta'.
tambanTinapan tamban.Nipakri' a tamban.
tambarTumaren maytin tambar kada awro.
tambarenKet man'imatunan raya si Jesus nin saray kuntra kona no tambaren naya kasi mataman nin Awron Painawa.Tambaren mosira a main nin gilgil.Tinambar nayan sarban klasin dikot.
tambe-tambeyingTambe-tambeying ako pa wa' lamang main rumate' nin grasya.
tambeying
tambidAndi' ka kumadani sa tambid nan barinbin.
tambilokGulpi tan alalaki a tambilok sa puon nan tanaman mo.
tamblingSay tambling na, umabot mangibwat sa purta anggan sa kusina.
tambo'1Abaw a mula kon tambo' bale' madidintek et.2Tambo' a usaren ko no mamanis ako.