Bolinao - English


t


talinmatawenta-l`in-ma-ta-w`ɘnFromtalinmatavoBol:Say masakit a umudit a partin maputi nan mata tan mutaen.Tg:Sakit sa mata.Io:Agkamata.Eg:To have or get the sickness of «red eyes».
talintawon matata-lin-t`a-won- ma-tasay. ofmataphrBol:Si malimpek nin mangisit sa rarem mata a no kipastang sa tawo ma'kit yay rupa nan suminag konan malimpek.Tg:Balintataw.Eg:The pupil of the eye in which you can see the likeness of a person.
talintota-lin-toSptalentotalent nBol:Tanda'; kaungan; apisyon; dunong.Tg:Talino; dunong; alam; talento.Io:Kinalaing; talento; apisyon.Eg:Talent, smartness, cleaverness.Cls. synabilidad 1kapasidad 1kaunganpakababa'
talingata-l`i-ŋanBol:Alahas nin ikatin o igalet sa tutulyan.Tg:Arilyos; hikaw.Io:Aritos.Eg:Earring.synaritosDer.mitalinga
talipuposta-li-pu-posEg:Incremental debt payments.Der.talipupusan
talipupusanta-li-pu-pu-sanFromtalipuposvlBol:Bayadan a utang nin dai-daite' angga sin nabayadan ana nga'min.Tg:Panghuling.Io:Completo ti bayad aminen.Eg:To pay the incremental payments on a debt.
talisayenta-li-s`a-yɘnnBol:Manok a biring nin say kulor sabot na maputi' nin main lawok nin masilyaw, o mangisit yay liey, pakpak tan ikoy mi'sa masilyaw a ulo, gurot tan raruma et.Tg:Talisayen.Io:Talisayen.Eg:A cock with yellow, white and black feathers.
talkental-kɘnFromtalekvoBol:Si sayay tawo a mampilalo ya sa Dios, main talek.Tg:Tiwal^a.Io:Agtaltalek; addaan iti panagtalek.Eg:To trust or commit confidently oneself or something in complete dependence on someone.
talmaktal-makTg:Napadapa.Cls. synda'da'Der.italma-talmak
talot`a-lonTagBol:Say lugi o kai nanalo.Tg:Talo.Io:Abak.Eg:To have something that has been won, usually in a contest.Cls. syndaegmadag'anDer.ipatalomanalomatalonikatalopakatalotalwen
talon2ta-l`onnBol:Atap nin ayep o tanaman nin kasabyan miikap o ma'kit sa tatalon.Tg:Mailap; ligaw.Io:Naatap.Eg:That which is wild or uncivilized.Antamo' 1.1Der.tatalon
talon1t`a-lonnBol:Si luta' nin trabahwen nin pangmulawan pari, mais tan raruma et.Tg:Bukid; bukirin.Io:Talon.Eg:An area that is tilled, a farm or field.Der.magtalontalunen
taltagtal-t`agnTg:Bayo.Eg:Pestle for removing the grain from the stalk by pounding.Mempagor 1Rel. toa'lo 1babayoRelbilog 1Der.manaltagpananaltagtaltagen
taltagental-ta-gɘnFromtaltagvoTg:Magbayo.Eg:To thresh rice from the stalk by pounding with a pestle and trough. One foot is used to hold the straw.Cls. synmairanod
taltaltal-talTg:Dikdik.Der.italtalmanaltalpanaltaltaltalen
taltalental-ta-lɘnAtc. is mantaltalenFromtaltalvoBol:Pamekpek nin animan pigaw lumumo ya. udino umimpis ya.Tg:Dikdikin; salpok; salpukin; bang'ga'.Io:Taltal.Eg:A hit on something repeatedly until tender.
talubo'ta-l`u-bo'nBol:Say mabistan katutubo' nan animan a main nin byay.Tg:Yabong; lago'.Io:Panagtubo; langto.Eg:The prolific and fast rate of growth of something living.genkatutubo'Der.matalubo'patalubuen
talugtogta-l`ug-togMasstutalugtognBol:Ata'gay nin lugar, alalaki a kukayo tan piikapan ran atap nin ayep.Tg:Bundok.Io:Bantay.Eg:Mountain.AntsingatCls. synpu'kelDer.katalugtugantatalugtog
talukatikta-lukatiknBol:1. Tunoy a marnge' sa ringring udino atep a syay pangitiktik ran tiki' nin ikoy ra; tunoy garamay a maniktik; tunoy nin paniniktik nin animan; animan a bagay a sumbang sa kapusuan nan sayay tawo a italukatik nan Ispirito sa nakem nin tawo.Tg:Tunog pag ipinagpag ang daliri sa mesa.Eg:The sound of tapping, drum fingertips on a surface.RelbagtingenDer.manalukatik
talukatokta-lukatoknBol:Say daluyon a misisna' bana ta si siri sungsungen nayay agus kanya ambo' napasayay keen nan daluyon.Tg:Nagtitipak na alon.Io:Agtitipak nga alon.Eg:A wave which comes in a non-rythmic pattern. It is caused by changing currents and is dangerous because it catches the boatman.
talunenta-l`u-nɘnAtc. is mantalunenFromtalon1voBol:Trabahwen a sayay parti nin luta' ta mulawan nin pari, mais tan raruma et.Tg:Sakahin.Io:Talunen.Eg:To farm an area.
talungkadangta-luŋ-kadaŋnBol:Sayay pariha nin anron putol kayo, barang saya main tukduan nan nigmang a ata'gay a kaday'an mangibwat sa luta'.Tg:Tayakad.Io:Talungkadang; tayakad.Eg:Stilt, pair of poles, each with support for the foot at some distance above the ground.
talwenta-lwɘnPerf.tinaloFromtalo1voBol:Pakakalap nin gun-guna sa syay sangkaungan sa sayay pilalaban.Tg:Manalo; magtagumpay.Io:Abaken.Eg:To overcome something, win.Cls. syndaegen2nTg:Premyo; papanaluhan.Io:Pangabakan.Eg:The prize or winnings.Cls. synprimyo
talyasital-y`a-siChnnBol:Alakin panglutuan a kurtin kawali' bale' kasan gaga'getan na, usaren yaytin panglutuan no main alakin ukasyon ket abawan a iluto'.Tg:Talyasi; kawa.Io:Tiliasi; siliasi.Eg:A large sized iron pan, usually larger than 22 inches and without handles, used for cooking, especially if there is an occasion.Cls. synkawa'kawali'
taman wadi'ta-man wa-di'say. ofwadi'phrTg:Kahit paano.