Bolinao - English


t


talaytayanta-lay-t`a-yanFromtalaytaynBol:Animan a usaren nin dalanan nin rumubari' sa ilog, munaoy sa mutor tan raruma et.Tag:Tulay.Ilo:Talaytayan.Eng:An elevated passageway, usually hanging, such as a gangplank, bamboo poles, wire, etc. over a chasm such as a river or street.spectaytay 1
talbengtal-b`ɘŋadjBol:Ma'teng mangimey.Tag:Mabagal.Ilo:Nabayag; nabuntog.Eng:Slow, slowly, sluggish.Rel. toma'tengDer.katalbenganmitalbe-talbengtumalbeng
taldektal-dɘknBol:Sayay genet nan lapis; siti a pananda' a si sayay nisusuldong a susarita' nayadi' ya; siti a sinyal sa kala'pusan nan datig nin sarita'.Tag:Panapos.Eng:A period used at the end of a sentence.
talekta-l`ɘknIloBol:Pagpya tan pamper konanDios o sa si'numan a tawo.Tag:Tiwal^a.Ilo:Talek.Eng:Trust, there is no force needed since it is obedient, willing and dependable.AntdwadwaDer.italekmatalekpagtalkansitatalektalken
tali-talimbwagenta-li-ta-lim-bwa-gɘnPerf.tinali-talimbwagFromtalimbwagenvorareTag:Tinuwad-tuwad.Ilo:Binuraburang-it.Eng:turned over something
tali'dakta-li'-daknBol:Paka'met sa animan a bagay a ga'get ya nin kai ya naaraman namet. ga'get yay sayay bagay ket na'met yaTag:Pagkawala' ng isang bagay na hinahawakan.Ilo:Panakapukaw nga saan nga napuutanEng:Holding something not knowing where it was lost.Der.itali'dak
tali'nebta-li'-n`ɘbSpch var.tale'nebnBol:Bagay bilang wadi' karat nin abel nin usaren ipanakeb nin bisang o ubot nin aysing tan raruma et.Tag:Tagpi.Ilo:Tapal.Eng:A patch used to repair a torn piece of cloth.Cls. synpatsita'pal 1Der.itali'nebmanali'nebmanpanali'nebmangitali'nebtali'neban
tali'nebanta-li'-nɘ-b`anFromtali'nebvlBol:Sakban yay ubot, bisang o animan nin sida' yupa' sa pangusar nin daite' a abel o animan a bagay nin parihoy kagaw'an konan bagay a kumpunyen.Tag:Tagpian.Ilo:Takupan.Eng:To put a patch on something.Cls. synpatsiwanspecurip
talibugbogta-li-bug-bogadjTag:Maga.Eng:To be bulged up.Der.matalibugbogpatalibugbugentumalibugbog
talibungbongta-li-buŋ-boŋnTag:Talukbong.Eng:A lump or raised portion because of some disturbance.Cls. synpugkokDer.matalibungbongtumalibungbong
taligabonta-ligab`onnBol:Lugar a kasabyan nin iti ya sa luong o sapa' nin malumo yan tutupa' anggan rarem ket no matukduan yayti miru'mot a ayi ba'yo largo naynan lalaman anggan rarem.Tag:Kumunoy; ; kimunoy; lulunoy.Eng:Quagmire or quicksand, a place where one may sink and be caught in unstable ground.syngayun-gayonDer.mataligabon
talikdasta-lik-dasTag:Sugod.Der.italikdastalikdasen
talikdasenta-lik-da-s`ɘnPerf.tinalikdasFromtalikdasvorareTag:Sugurin.Eng:Attack, to rush against an enemy to fight with him.
talikepkepta-li-kɘp-k`ɘpFromkepkepadjEng:To have the arms folded on the chest.Der.manalikepkepnakatalikepkep
talikudkodta-li-kud-kodadjTag:Padapang nakaangat.Eng:fetal positionDer.makatalikudkodtumalikudkod
talimanekta-li-ma-nɘknBol:Pigagawa' nin manakem; maseseg; ma'teng gumwa' bale' pino tan mabista.Tag:Mabait; masipag.Ilo:Naga'getEng:Carefulness, conscientiousness, dependability, industry.Cls. synmatetekDer.kinatalimanekmatalimanek
talimayakta-li-ma-y`akvBol:Tumekre' sa tapi' udino sa siir a say ayi nikadani ket say tuod nidayo'.Tag:Lupagi; salampak.Ilo:Lupisak.Eng:Seated on the floor with crossed feet and open knees like what the Japanese do.Der.nakatalimayak
talimbukaya'ta-l`im-bu-ka-y`a'nBol:pasabet; ipapugtaan.Tag:Bugtong.Eng:Riddle.
talimbwagta-lim-bwagadjTag:Nabaliktad.Ilo:Balintuag.Eng:For something to be lying flat on a a stable base having been flipped over by an outside force.Cls. synbalintwagRel. totalin'udonggentumbaDer.matalimbwagtalimbwagen
talimbwagenta-lim-bwa-gɘnPerf.tinalimbwagFromtalimbwagvoTag:Binaliktad.Ilo:Binurang-it.Eng:To flip something over.Der.tali-talimbwagen
talimukodta-li-m`u-kodvBol:Taya' nan sayay tawo a say tuod na ket napiklo' nin nakatukdo' o nigna' sa luta' o dada'daan.Tag:Luhod.Ilo:Parintumeng.Eng:The position of kneeling.Der.makatalimukodmanalimukodnitalimukodpanalimukudanpatalimukudentumalimukod
talin'udongta-lin-'`u-doŋadjBol:Taya' nan sayay tawo a say ayi na iti sa ta'gay o sayay bagay nin si parti nan manepeg nin iti sa ta'gay o babo ket iti ya sa yupa'.Tag:Patiwarik; tiwarik.Ilo:Balinswek; balinsuek.Eng:To be in a head first position, what should be on top is at the bottom.Cls. synbalintwagburang'itsurnang 1ReltalimbwagDer.ipatalin'udong
talindata'ta-lin-d`a-ta'nBol:Taya' nan sayay tawon ida' nin si gurot na a naigna' sa idaan.Tag:Tihaya; nakatihaya.Ilo:Data.Eng:The position of lying on the back.AntlukobDer.maipatalindata'tumalindata'
talinmatata-lin-ma-t`anBol:Masakit a makaumalit nin say mata nan sayay tawo ket mu'dit tan mutaen.Tag:Masakit ang mata.Ilo:Agkamata.Eng:Pinkeye or sore eyes.Relmata 1gensakit1 1Der.matalinmatatalinmatawen
talinmatawenta-lin-ma-ta-wɘnFromtalinmatavoTag:Sakit sa mata.Eng:To have or get the sickness of «red eyes».