Bolinao - English


t


taligabonSin nanabo' yay damulag na ni Doro sa taligabon itaw sa luong na, kai yayna gapo nin nakaarwas.
taligugbugen
talikdasTalikdas kami no mako kami sa gira.
talikdasen
talikepkep
talikudkodTalikudkod yan nida' ta maray'ep ya.
talimanek
talimayakSaray Hapon, kasabyan sa bali ra a talimayak sara ta kai ra ugali' a magtaburiti.
talimbukaya'Maidap a talimbukaya' nan busat ko kanya' kai ako makaubat.
talimbwagSin nako ko sa bali ra, talimbwag yan narat'anan ko.
talimbwagenTinalimbwag nayay lamisawan sa sager na.Maidap yan talimbwagen a lamisawan no mabyat ya.
talimukodTalimukod yan dinmasal mangibwat sa purta anggan sa altar.
talin'udongNanaoy yan talin'udong a asawa nin lalaki ta maidap yan mangabing a asawa na.
talindata'Talindata' yan mampa'lek sin narat'anan kwa.
talinmataSi talinmata nin tawo, makaumalit ya.Uso a talinmata no panaon nin ma'mot.
talinmatawenTalinmatawen ya.
talintawon mata
talintoMain talinto nan maong magdiskurso.
talingaKasabyan babayi ket main nin talinga ra.
talipupos
talipupusanTalipupusan koyna nga'min a utang ko anggan Mayo ta nakabayad akoyna.No mangutang akon kwarta, talipupusan a pammayad ko.
talisayenTalisayen saray manok nin alila' ni Pedring.
talkenPaksawen a talken konan Dios ta kai naka puryan.
taloKasan talo ko no mako ako sa bulang.
talon2Ubuen koyay manok-talon ta pigaw umamo' ya.