Bolinao - English


t


takyaytak-y`aynBol:Si parti nin lalaman nan tawo mangibwat sa yupa' abaya anggan sa pisuldungan nin gamet.Tg:Bisig; braso.Io:Takyag.Eg:The arm, both upper and lower.Membrasongalwangalwansiko
talabata-la-banBol:Say bali ran sarayti bara'mon bato, main laman ra sa rarem no mibuka' sara. Igalet ray lalaman ra sa poon kayo sa rigrig baybay udino ilog. Umabaw saray ti no alilaen saran maong.Tg:Talaba; sisi.Io:Talaba.Eg:Oysters, They are species of shells with tasty meat cooked as delicacy. They thrive and cling to posts or the trunk of a tree along the shores. They can be cultured. Oyster bed, oyster farm.
talabitta-la-bitSptarabitatongue, cable bridgeadvBol:Madaras a pikimey bebey sa pag'irgo, wanin lamang a ayi sa kalalako.Tg:Bilis ng bibig.Io:Napardas a kasasao ken panagna.Eg:To move the mouth or legs quickly.Cls. synpaspas2Der.kinatalabitmatalabit
taladta-l`adSptalarto cut down, lay waste, prunenBol:Say pakanda' tan salabanan a duka nin mangyadi'.Tg:Pagtatalad; pagpapanalasa; pag-iwas; depensa.Io:Agsagana; talad.Eg:A precaution that is made.AntmabanosDer.katataladmakataladmataladpammataladpataladensitataladtaladantumalad
taladanta-la-d`anFromtaladvl1Bol:Sadyaan tan pal'isan pigaw kai magket bilang wadi' nin kudas, taso, saksak o raruma et.Tg:Ilagan; iwasan; kaingatan.Io:Alwadan; lisian.Eg:To prepare for and evade danger.Cls. synkaday'an 2pal'isan2Bol:Ilagen a kai gaw'en.Tg:Pakaingatan; iwasan.Io:Alwadan; lisian.Eg:To be alert and on guard against something.Cls. synilagen
*taladtadta-lad-tadDer.mataladtadtaladtaden
taladtadenta-lad-ta-dɘnFrom*taladtadvoEg:To stack something in rows.
talagt`a-lagadjBol:Si kapapa'sar nin si sayay bagay ket ambo' yan pirmin mangyadi' o ma'kit tan say sakalako ya sa ka'bawan.Tg:Dalang.Io:Manmano.Eg:For something to be rare or infrequent.Der.katalaganmamatalagmatalagpatalagen
talagata-la-gaadv1Bol:tutuo; o' page'; tutuon page'.Tg:Totoo!; talaga.Io:Agpayso.Eg:The actuality of something, really.Cls. synah 3O' asalo22Eg:originally.Der.italagamakatalaga
talaibta-l`a-'ibnBol:Atata'gay nin rabot a gumurak nin maputi', a tinaon nin tumubo' sa lalawak o pinauryan o kai manmulawan nin luta', sa rigrig dalan tan raruma et nin lugar.Tg:Talahib; kugon.Io:Talaib; lidda; ledledda.Eg:Cogon grass.MembuyboyAnthesteria gigantiDer.katatalaiban
talakta-laknBol:Ipanada'; sirado; ipanirado; siradwen.Tg:Seradura; kandado; susian.Io:Kandado; serra; tulbekan.Eg:A lock, means of fastening doors or boxes, padlock.Der.ipanalakitalakmakatalaktalakan
talakanta-la-k`anFromtalakvlBol:Kandaddwan o tarangkawan a animan bagay.Tg:Ikandado.Io:Kandaduan.Eg:To put a lock on something.Anttumbukan
talakebta-l`akɘbnBol:Kawayan a sinara-sara a ipamukok kuna'; pukuken.Tg:Salakab.Eg:Fish trap for mud fish.Der.ipanalakeb
talakitokta-la-ki-toknBol:Klasi nin kuna' a agaba' tan maimpis a ulo ra ket kasan siksik ra no kai masileng a katat ra; kuna' sarayti sa baybay nin sa pisa'lean Anda tan Bolinao.Tg:Talakitok.Io:Talakitok.Eg:A large-mouthed long-finned or banded cavalla fish with spots around its mouth.Rel. totutukrogenkuna' 1carangoides armatus
talaktakta-lak-taknTg:Dumaan ng walang paalam.Der.talaktaken
talaktakenta-lak-ta-kɘnPerf.tinalaktakFromtalaktakvoBol:Dumalan sa kabutlayan a kasan pasantabi. Labas-labasan saraynabungat a tutawo a kai ra maaraman iti sa kabutlayan ra.Tg:Talaktak; pagdaan sa gitna'.Io:Talaktak; magna ti tengnga.Eg:Aggressively pass directly through or across place filled with obstacles.
talamtamta-lam-t`amnBol:Taway nin timpla.Tg:Tikim; lasa.Io:Raman.Eg:A tasting, taste - the taste of mango.Der.talamtamen
talamtamanta-lam-ta-manTg:Tikim; lasa.Eg:To take a sample for tasting.Cls. synsimsiman
talamtamenta-lam-ta-mɘnFromtalamtamvoTg:Tikman.Eg:To taste the mixture of flavors.Cls. synidyawan
talandasta-lan-dasTg:Umakyat ng walang pasabi.Der.italandas
talandi'ta-lan-di'adjBol:Si babayi nin rabay-rabay nan pirmi nin kidani sa lalaki; babayin maidadali'.Tg:Kiti-kiti; malandi.Io:Talandi.Eg:Lascivious woman, lustful woman.Antmatinekmauyamo'
talang-talangta-laŋ-ta-laŋnBol:Kuna' a anro bale' maimpis a lalaman na maputi' tan masileng bale' ambo' saran mataway.Tg:Pingkapingka.Io:Pingkapingka.Eg:A fish that is shiny and white and can give a painful sting with spines in front of the back fin. It is from 1-2 feet long, 3/4 inches thick and 4 inches from back to belly. It is not a tasty fish to eat.oligoplites saurus
talaposta-laposnTg:Natabig.Eg:To bump or brush against something.Der.matalapospakatalapos
talawt`a-lawadjBol:Pigagawa' o kapapa'sar a kurang sa tepel o risistinsya sa sayay bagay, o makapoy a naturalisa.Tg:Kahinaan ng loob o naturalesa.Io:Kapuy ti kapanunutan; kapuy ti naturalesa.Eg:A weakness and lack of support, resistance or courage emotionally or physically.Cls. syntapo'Der.matalaw
*talawinista-la-w`i-nisnBol:butarga nin kinurdunan ran lulaki; karsunsilyo nin lalaki.Tg:Karsunsilyo.Eg:Short pants with a tie string.Cls. synkarsunsilyokurtopanganted 2