Bolinao - English


t


*tagadta-gadTg:Ayain.Der.itagadmaitagadmangitagad
tagaenta-ga-'ɘnPerf.tinaga'Fromtaga'voTg:Tagain.Eg:To slash something.Cls. synpukanensangal-sangalentabasengenputulen
tagalibrita-galib-riFromlibrinTg:Tagabayad; tagalibre.Eg:The one who frees from payment.Cls. synmangingisalba
tagalinista-galinisFromlinisTg:Tagalinis.Eg:janitor.Cls. syndyanitor
tagalinlinta-ga-lin-linnBol:Sayay klasin tanaman a makatambar a bulong na; Tanaman a say bulong na makapamaanda' nin sugat.Tg:Swag kabayo.Io:Bangbangsit.Eg:A medicinal plant, A wild green plant which the watery substance of the leaves is used to cure cuts or skin diseases.
taganota-ga-nonTg:Suporta.Eg:Support.Der.mampitagano
tagapi'sata-ga-pi'-saCmpd. ofpi'satagaphrTg:Minsan.Eg:Once in a while, occasionally.
tagasapatta-gasapatFromsapatnBol:Tagauyas nin nanganan.Tg:Taga-ligpit ng pinagkainan.Io:Taga-innaw.Eg:Dishwasher.
tagasirbita-gasir-biFromsirbinTg:Tagasilbi.Eg:servant.
tagasuratta-gasuratFromsurattaganTg:Tagasulat.Eg:scribe.
tagayanta-ga-y`annoldBol:Pinuman a main nin gaga'getan nin kasabyan usaren nin pagkapyan.Tg:Tasa.Io:Tagayan.Eg:A cup with a handle commonly made of glass.Cls. syntasa
tagemta-gɘmadjBol:Rway tawo a main pakaikon konan sayay bagay.Tg:Kasali; kasosyo.Io:Sugpon; kasugpon.Eg:A partnership.Cls. synmisusyoDer.katagemmitagempitagman
tagilako'ta-gi-la-ko'Fromilako'nBol:Sarba nin mausar sa kabibyay a saliwen tan lako'.Tg:Ari-arian; paninda; kalakal.Io:Tagilako; gagatangen; masapsapul.Eg:Goods, for sale, merchandise.
taginista-gi-n`isnBol:Si sangkadaiklengan konran limay garamay nin iti sa dani nan panganted.Tg:Hinliliit.Io:Kikit.Eg:Little finger or toe.gengaramay
tagintinta-gin-t`innBol:Sanga nin kawayan a maimpis.Tg:Sanga ng kawayan.Io:Tagintin.Eg:A bamboo branch growing out of a node.
tago't`a-go'nTagBol:Say animan a magawa' nin ipangalap ranom sa pasig o sa animan nin pangwan ranom.Tg:Salok; tabo'.Io:Tako.Eg:A water dipper, anything that is used to draw water from a container.Cls. synlimassarokDer.itago'mamatago'manago'matago'tagu'nentaguen
*tagtagtag-tagDer.tagtagen
tagtagentag-ta-gɘnFrom*tagtagCls. synitaltal
tagu'nenta-gu'-nɘnAtc. is mantagu'nenFromtago'voTg:Igiban.Io:Sa'dwen.Eg:draw water.
tagudtodta-gud-todnBol:Usaren rayaytin a'nak a mag'adal lumalako. Pag'adalan lumalako.Tg:Bagay na ginagamit ng bata' sa pag-aaral maglakad.Io:Inaramid daytoy tapno usaren nga mangisuro iti ubing nga magna.Eg:Walker, a convenient object used to teach the child to walk.synandador
taguenta-gu-'ɘnPerf.tinago'Atc. is mantaguenFromtago'voBol:Saruken a ranom mangibwat sa animan nin pangwan o pangalapan nin ranom bilang sa bubon, pasig tan raruma et.Tg:Sumalok; umigib; Salukin.Io:Sa-dwan.Eg:To draw or fetch water.gensaruken
*taguktokta-g`uk-toknBol:Saya nin klasi nin manok-manok a si ngaran nay ikanta-kanta na no parbangon; saraytin manok-manok miikap sara sa rurungon, tatalon sa rigrig sa rigrig baybay; say bali ra ubot a tuktuken sa puon kayo.Tg:Batuktok.Eg:Woodpecker.
*taguna'ta-gu-na'Der.mitaguna'
tagyangtag-y`aŋnBol:Sayti a but'ol nin tawo sa kerep anggan riking; manalaban pigaw kai ya marindi a puso' tan baya' no wadi' maigket yay kerep.Tg:Tadyang.Eg:Rib.
taharta-h`arSptajarTo chop or slicenBol:Usaren yaytin pamaserey nin lapis.Tg:Tasa.Io:Tahar.Eg:A pencil sharpener.Der.manaharpanahartaharan