Bolinao - English


t


tagalako'Abaw anay tagalako' kon nabaw'as ta mamuda tamo'.
tagalibri
tagalinis
tagalinlinSay tagalinlin makatambar sugat.
taganoAbaw a tagano ran iskular.
tagasapatSi'koy tagasapat no buklas.
tagasirbiKet si Moises, mailalwan yan tagasirbi sa sarban iti sa pa'sar pammali nan Dios.
tagasuratSi'ko anamaet nin si Tercio a tagasurat ni Pablo sa nibarita' na konan sitin surat na, mampakumustawen katamo bilang kapada moyon mammemper kona ni Cristo.
tagayanMan-gaw'en moyon maong a kaugalian moyo bilang say pangriringgas moyon rikor nin tagayan tan plato.Niyator ni Ida sa platira a tagayan na nin ibat et sa Amirika.
tagemTagem rayan mibsat a ba'yon pa'deng nin ristauran.
taginisSi utek mo, bara'mo ya tamo' taginis.Kai ya kusto a singsing sa panganted kanya' nisulot naya sa taginis na.
tagintinSi Juan nangwa' yan ambak nan tagintin.
tago'Syay tago', usaren man ipangalap ranom sa pasig.Usaren may tago' no mangalap kan ranom sa pasig.Tago' a ipangalap ran ranom sa pasig.
tagu'nenMantagu'nen nay ranom sa pasig.
tagudtodIkwa may anak sa tagudtod pigaw makapag'adal yan lumalako.
taguenTaguen moy ranom sa pasig.
tagumbaw
tagyangGinawa' nayay tagyang nan sayay babayi.
taharAdamen koya pay tahar mo ta kai yayna makasurat a lapis ko.
taharanTaharan ma pay lapis ko.
tahoMabistan inumen a taho no maray'ep a tyimpo.
taho'Mataway a taho no ma'mot ya et.
takaKai kata malingwanan gapo.Iniksyunan kata.Pangawrwan taka.Mataman et nin kalamo' nako nin patyen ana, kai ko gapo nin ibudi' a katanda' taka.
takalSi takal ri Maring a sangkaalakyan ana nin na'kit ko.
takawTakaw ya in tamo' si kanding kanya' nin mamuda a paglako' ra.