Bolinao - English


t


tagaenta-ga-'ɘnPerf.tinaga'Fromtaga'voTag:Tagain.Eng:To slash something.Cls. synpukanensangal-sangalengenputulen
tagalibrita-galib-riFromlibrinTag:Tagabayad; tagalibre.Eng:The one who frees from payment.Cls. synmangingisalba
tagalinista-galinisFromlinisTag:Tagalinis.Eng:janitorCls. syndyanitor
tagalinlinta-ga-lin-linnBol:Sayay klasin tanaman a makatambar a bulong na; Tanaman a say bulong na makapamaanda' nin sugat.Tag:Swag kabayo.Ilo:BangbangsitEng:A medicinal plant, A wild green plant which the watery substance of the leaves is used to cure cuts or skin diseases.
taganota-ga-nonTag:Suporta.Eng:SupportDer.mampitagano
tagapi'sata-ga-pi'-saCmpd. ofpi'satagaphrTag:Minsan.Eng:Once in a while, occasionally.
tagasapatta-gasapatFromsapatnBol:Tagauyas nin nanganan.Tag:Taga-ligpit ng pinagkainan.Ilo:Taga-innawEng:Dishwasher.
tagasirbita-gasir-biFromsirbinTag:Tagasilbi.Eng:servant
tagasuratta-gasuratFromsurattaganTag:Tagasulat.Eng:scribe
tagayanta-ga-y`annoldBol:Pinuman a main nin gaga'getan nin kasabyan usaren nin pagkapyan.Tag:Tasa.Ilo:Tagayan.Eng:A cup with a handle commonly made of glass.Cls. syntasa
tagemta-gɘmadjBol:Rway tawo a main pakaikon konan sayay bagay.Tag:Kasali; kasosyo.Ilo:Sugpon; kasugponEng:A partnership.Cls. synmisusyoDer.katagemmitagempitagman
tagilako'ta-gi-la-ko'Fromilako'nBol:Sarba nin mausar sa kabibyay a saliwen tan lako'.Tag:Ari-arian; paninda; kalakal.Ilo:Tagilako; gagatangen; masapsapulEng:Goods, for sale, merchandise.
taginista-gi-n`isnBol:Si sangkadaiklengan konran limay garamay nin iti sa dani nan panganted.Tag:Hinliliit.Ilo:Kikit.Eng:Little finger or toe.gengaramay
tagintinta-gin-t`innBol:Sanga nin kawayan a maimpis.Tag:Sanga ng kawayan.Ilo:Tagintin.Eng:A bamboo branch growing out of a node.
tago't`a-go'nTagBol:Say animan a magawa' nin ipangalap ranom sa pasig o sa animan nin pangwan ranom.Tag:Salok; tabo'.Ilo:Tako.Eng:A water dipper, anything that is used to draw water from a container.Cls. synlimassarokDer.itago'mamatago'manago'matago'tagu'nentaguen
*tagtagtag-tagDer.tagtagen
tagtagentag-ta-gɘnFrom*tagtagCls. synitaltal
tagu'nenta-gu'-nɘnAtc. is mantagu'nenFromtago'voTag:Igiban.Ilo:Sa'dwen.Eng:draw water
tagudtodta-gud-todnBol:Usaren rayaytin a'nak a mag'adal lumalako. Pag'adalan lumalako.Tag:Bagay na ginagamit ng bata' sa pag-aaral maglakadIlo:Inaramid daytoy tapno usaren nga mangisuro iti ubing nga magnaEng:Walker, a convenient object used to teach the child to walk.synandador
taguenta-gu-'ɘnPerf.tinago'Atc. is mantaguenFromtago'voBol:Saruken a ranom mangibwat sa animan nin pangwan o pangalapan nin ranom bilang sa bubon, pasig tan raruma et.Tag:Sumalok; umigib; SalukinIlo:Sa-dwan.Eng:To draw or fetch water.gensaruken
*taguktokta-g`uk-toknBol:Saya nin klasi nin manok-manok a si ngaran nay ikanta-kanta na no parbangon; saraytin manok-manok miikap sara sa rurungon, tatalon sa rigrig sa rigrig baybay; say bali ra ubot a tuktuken sa puon kayo.Tag:BatuktokEng:Woodpecker.
*taguna'ta-gu-na'Der.mitaguna'
tagyangtag-y`aŋnBol:Sayti a but'ol nin tawo sa kerep anggan riking; manalaban pigaw kai ya marindi a puso' tan baya' no wadi' maigket yay kerep.Tag:Tadyang.Eng:Rib.
taharta-h`arSpntajarTo chop or slicenBol:Usaren yaytin pamaserey nin lapis.Tag:TasaIlo:Tahar.Eng:A pencil sharpener.Der.manaharpanahartaharan
taharanta-ha-r`anPerf.tinaharanFromtaharvlBol:Pasereyen yay lapis anggan sa lumiwa' yay mangisit sa butlay a syay makasurat.Tag:Tasahan.Ilo:Taharan.Eng:To sharpen a pencil.