Bolinao - English


t


taburitita-bu-r`i-tiSptaburetenBol:Tekrean a main irigan sa gurot nin para sa sayay tawo tamo'.Tg:Silya.Io:Tugaw.Eg:A seat with a back, chair.Relbangko'gentekrean 1
tabuyenta-bu-yɘnPerf.tinaboyAtc. is mantabuyenFromtaboyvoBol:Paibwaten yay sayay ayep sa kami'nan na.Tg:Itinaboy.Io:Abugen.Eg:Chase.
tabuyongta-bu-y`oŋnBol:Pangitubungan nin animan a ikarga sa butilya ta pigaw nin kai ma'met.Tg:Imbudo.Io:Tambuyong.Eg:A funnel.synimbudo
tabyayongta-by`a-yoŋid. oftabayagnBol:Mula yaytin ipauli' sa pala-pala pigaw say bunga ket katin-katin; say bunga na ipising udino gaw'en dulsi; alalaki nin immanro a malilimpek, makubpal a lupis.Tg:Kundol.Eg:Squash, a type of tabayag but oval in shape.Cls. syntabayaggenpisingLagenaria siceraria
tabyogta-byogTg:Bugbo.Der.tabyugen
tabyugenta-byu-gɘnFromtabyogvoTg:Bugbugin.Eg:To hit the back with a closed fist.synbayukbuken
tada't`a-da'nBol:Sayay bagay a matadem.Tg:Dulo.Io:Tadem.Eg:A sharp edge or point.Der.makatada'
tademta-d`ɘmnBol:Parti nan sayay bala'yang o beneng a niyasa' nin maong a syay usaren nin ipamutol.Tg:Talim.Io:Tadem.Eg:Sharp edge on something such as a knife blade.Der.ipanademmatadem*patademtumademsay.tadem nin barina
tadem nin barinata-dɘm nin ba-ri-nasay. ofbarinatademphrTg:Pangbarena.Eg:A drill bit.
tadi't`a-di'nBol:Maimpis nin matadem nin bakal a iberber sa sakal nin manok a ibubulang.Tg:Tari.Io:Tadi.Eg:The blade which is tied to a cocks foot and is then used in cockfighting to injure or kill the other cock.Rel. tobulang
tadikt`a-dikTg:Kapirasong kahoy na pampatigap sa nabaling buto.Eg:A splint or cast to immobilize a part of the body.Der.tadikan
tadikanta-di-kanPerf.tinadikanFromtadikvlBol:Animan a maksir a ipanigpit nin bulo'; sigpit nin bulo' pigaw maparmaw ya tan kai ya matege'-tege'.Tg:Nilagyan ng patigas/suporta ang bali.Eg:To set a fracture.
tadmantad-manadjBol:Animan a bagay a magawa' masida', mabutbot, tan raruma et a pakasidaan.Tg:Tablan; patalimin.Io:Mabalin nga tagaan.Eg:Destructible, can be cut, affected or penetrated - bullet, dagger, arrow, deseases, etc.
tadokt`a-doknBol:Malago' nin sanga tan bulong nin tanaman o kayo.Tg:Talbos; supling na dahon.Io:Uggot; naganus nga bulong.Eg:The new sprouts and leaves of a plant that are still tender.Der.matadoktumadok
tadongt`a-doŋn1Bol:Datek sa katat a kasabyan ket mangisit tan malilimpek, say raruma matalibungbong tan main nin sabot.Tg:Taling; nunal.Io:Siding.Eg:Mole on the body.2Eg:Spots.
tadort`a-dornTg:Namamanhikan; pamamanhikan.Eg:A marriage agreement made by the parents for their daughter.Mempagor 2Relalbasya 1Der.manadortadurantumador
taduranta-du-ranFromtadorvlEg:To make a marriage agreement.Cls. synpaguran 2
taeyta-'ɘynBol:Say rumsa nin bara'mon luta' sa pasak tan sa animan et nin gawa' sa bakal no malbet.Tg:Kalawang.Io:Lati.Eg:Rust or corrosion of metal.Der.mataeytumaey
tagata-g`apposBol:Panudo' o pamarita' nin ibwatan o nakaiyanakan nan sayay tawo.Tg:Taga saan.Io:Taga.Eg:A marker for indicating the origin of something.genibwatanCmpdtagapi'saDer.tagasurat
taga-taga'nanta-gataga'-nanPerf.tinaga-taga'nanAtc. is mantaga-taga'nanFromtaga'nanvlTg:Hintayin.Eg:wait patiently.
taga'ta-g`a'n1Bol:Pinatiko' nin pinon pasak nin main sima' sa danin parpar a usaren nin mamilwit o mangawil.Tg:Taga; kawil.Io:Kawit.Eg:A sharp hook for catching fish.Memsima'Rel. tokalawit2Bol:Alakin sugat nangibwat sa nikagket nin alakin tadem bilang nin beneng, sundan tan raruma et.Tg:Taga.Io:Tagbat.Eg:A large slash type of wound.RelbenengDer.itaga'makataga'managa'mataga'pataga'taga'-tagaentagaen
taga'-tagaenta-ga'-ta-ga-'ɘnPerf.tinaga'-taga'Fromtaga'voTg:Pinagtataga.Eg:struck.
taga'nanta-ga'-nanPerf.tinaga'nanAtc. is anta'gananmantaga'nanFromta'ganvlBol:Itaw yapo' sa kami'nan anggan rumate' yay mantaga'nan.Tg:Hintayin; hihintay.Io:Urayen.Eg:To wait for someone to come or something to happen.Der.mataga'nanmita'ganantaga-taga'nan
tagaalsata-ga-'al-saFromalsanEg:A heavy laborer who lifts things and carries them.
tagabayadta-gabayadFrombayadTg:Tagabayad.Eg:paymaster.Cls. synpagador