Bolinao - English


t


tan'ayLima ra tan'ay a sakabtek.
tana1Siin tana a natra'.Maipa'ka' sa sain, anggadti tanay maipapalaway ko sawanin.Sawanin, ambo' ya tana nin basta aripen no kai masurok yayna dyan aripen ta sya, saya yayna nin mabli nin busat sa pammemper.Kai nako tana dinalan.Si'ka tanan bukod iti.Mataman si ulo na udino ikoy na kai tana gapo nin mangimey.Misili ka tana; andi' kamo maryo'.2Gaw'en koyay taman maidap sa tana sa mapaririket ka.
tanamanMabanglo a burak nin tanaman sa libed nan kapilya.Ket saray sundalo', nangipaalep'ep saradti nin ispungha, mi'sa rayayti nigalet sa parpar nin kayu-kayo nin tanaman a mantawagen nin isopo.
tanaytayKasabyan lugar sa Anda tanaytay sara.
tanda-tandaenSapa kumon ta si Dios ket lalo na et nin ipa'kit lawas a bindisyon na komoyo tan lalo nan pabistawen a kapapa'sar moyo leleg a mantanda-tandaen moya a sya nin Dios tan si Uunuren tamo a si Jesus.
tanda'1Tanda' koya in si manrumate'.Tanda' may alkaldi sa sitin lugar?Mataman maidap a byay ko, kai ko mabereng; tanda' man ta si Dios syay ilalo kon makau'ray sa byay ko.2Si bandira nin maputi', syay tanda' a main katinekan tan pitatarusan.
tandaanKet tandaan moyo a si'ko, kalamo' moyokon pirmi anggan maka'numan.
tandaenTandaen moyo et a nipatandaan naytin Dios kongko a gindat ket kai na nin man'ipatandaan sa si'numan.Tandaen may Dios.Tandaen mon maong a ibarita' nan maistro mo.
tandangNanalo yay tandang nin nibulang mi.
tandudo'1Ata'gay a tandudo' na ni Tots konan martilyo ta anro yay takyay na.2Napno' nin tandudo' sa kamaungan nan Catawan a dasal na ni Adina.2.1Kai nin nakasadag a tandudo' kona ni Johnny kanya' nin kai ya nakaliwa' nin kunsyal.
tanemAbaw a subran tanem ni Inggo kanya' nin nipadawat na konan busat na.
taneman
tanewSay tanew nan lies na, marnge' anggan rubari'.
tansanAbaw anay nadinep kon tansan.
tanso'Main kawa' a tanso' a ginawa'.
tantanAbaw a tantan kanya' kai sara mayadi' sa gawa' ra.
tantoAmbo' tanto nin mabli a abel sawanin.
tang'e-tang'ed
tang'ebMaidap a maryo' itaw sa Balingasay ta tang'eb a kami'nan.
tang'edTang'ed na tamo' ni Pedro sin na'kit koya sa tindawan.
tang'edanTinang'edan nako.
tangaTanga kan talaga ta malingwanan mo nga'min a gina'getan mo.
tanga'Kasan marate' na sa byay nin tawon tanga'.Tanga'-tanga' yay ari ko kanya' ya pirmin makasagran.
tanganNataga' nayay tangan na kanya' kai ya makaga'get.
tangarTangar yan lumalako kanya' nin nisakin ya.