Bolinao - English


t


*tamokta-mokDer.makatamokmatamok
tamoyata-mo-yaFromtamoya2prTag:Natin-siya.Ilo:Tayo isuna.Eng:us.incl him
tampaltam-p`alvBol:Pangibantak nin animan a bagay nin duka', o kai na rabay o matkap.Tag:Tapon; ihagis.Ilo:Belleng.Eng:To throw away or discard something.Cls. synbantak 1basyo 1emetDer.ipaipatampalipatampalitampalpanampalantampalan
tampalantam-pa-lanFromtampalvlEng:To discard something someplace.Cls. synbantakan 1buntukan
tampalayitam-pala-yiSpch var.tamplayiFrompalayitanaconjslgTag:Kahit na.Eng:Even if., Even if
tamportam-p`oradvBol:Gaw'en yay gawa' o mangyadi' yay sayay bagay sawanin ana nin kai ana mamalabas nin udas.Tag:Kaagad.Ilo:Dagos.Eng:For something to immediately occur without further passing of time.Antipali'Cls. synantimano 2bigra'bigra'bigra'bigra'dalato'kapingmatanDer.tampuren
tampurentam-pu-rɘnFromtamporvoTag:Agadin.Ilo:Dagusen.Eng:To do something immediately.Cls. syndalatuenpaeden
tamringtam-riŋTag:Tingin; asikaso.Der.tamringen
tamringentam-ri-ŋɘnFromtamringvoBol:Ga'getan; kuditen;asikaswen.Tag:Tingnan; kalingain.Ilo:Taminen; kalbitenEng:Mind, care, touch.
tamsawtam-sawnBol:Sayti a mantumubo sa taaw a no maluto bara'mon gulaman.Tag:Damong dagat; gulamang kalabaw.Ilo:Tamsaw.Eng:An edible seaweed after it has been cooked. It becomes gelatin when it is cooked.sargasum
tamsiktam-siknBol:Patnuyen yay dila' a rabay nan ibarita' main nin kai magustwan a nangyadi'.Tag:Lagtik ng dila.Ilo:TamsikEng:The sound made with the tongue by pulling it down from the top of the mouth. It expresses disgust or disappointment in a situation.Der.manamsiktumamsik
tamu-tamulwenta-mu-ta-mu-lwɘnFrom*tamulovoBol:Birnge-birngen sa rubari' tan rubari' a animan nin klasi nin madali' masida'.Tag:Gamulo.Ilo:GamuloEng:To touch and turn over and over anything that gets easily destroyed and spoiled.
tamu'-tamuenta-mu'tamu-'ɘnFromtamo'voBol:Sayay bagay a isen tamo' nin kasan sirbiTag:Iyan lang; iganong-ganong lang;basta- basta.Ilo:Basta basta latta; kasta kasta laengEng:To treat or think of something as though it was nothing or of no use, to debase.Cls. synmuda-mudawenmuda-mudawen
tamudo't`a-mu-do'nBol:Si garamay a maikarwa sa tangan.Tag:Hintutur`o.Ilo:Tamudo.Eng:The index finger or second toe from the big toe.
*tamulota-mu-lovDer.tamu-tamulwen
tamurawta-m`u-rawvBol:Iti sa ata'gay nin kami'nan bilang wadi' sa dudungawan, kumikit itaw sa yupa' o sa adayo'.Tag:Tanaw.Ilo:Tan'aw; dar-aw; tamdag.Eng:To look from a distance or from some elevated point, leaning on a window sill, etc.Cls. syndungawDer.itamurawmangkatamurawmatamurawnipatamurawtamurawentumamuraw
tamurawenta-mu-r`a-wɘnFromtamurawvoBol:Kikiten a sayay bagay nin iti sa adayo'.Tag:Tumingin sa malayoIlo:Saranipen; dar-awan; tumamdag.Eng:To look at something afar off.Der.mantamu-tamurawen
tantanconjBol:Sarita' a mangisuldong sa sayay linya nin sarita' konan sayay sarita'; usaren ya no mangibarita' nin sayay ngaran tan ilamo' sara et a raruman ngaran.Tag:Kailan; Sumaklaw; pati; sumakop; at.Ilo:Saklawen; pati; kenEng:Including, with and , yet consist of, comprise.Cls. synsaya etRel. toket 1
tan'aytan-'aynTag:Bungkos.Eng:bound bundle of rice stalksRelkaping'eyDer.katan'ay
tanata-n`a1partBol:Kai gapo.Tag:Na lang.Ilo:Laengen.Eng:To be exclusive of anything else, even, merely, simply.2advTag:Alang-alang sa iyo; alang-alang sa kanila; alang-alang sa nasyon.Ilo:agpu laeng iti; tapno la komaEng:Exclusively for the sake or purpose of something.Cls. synpigaw tanaDer.tumana
tanamanta-n`a-manMasstutanamannBol:Klasin mula nin gumurak ket kasabyan imula sa libed bali o raruma et nin say usar ket mamabista nin ugsuran.Tag:Halaman.Ilo:Mula.Eng:A plant that is used for beautification around a building or yard.specbaruk-barokgenmulaDer.mitanaman
tanaytayta-nay-taynBol:Ata'gay a luta' a limmalawak. ata'gay tan alawang a lugarTag:Burol; munting burol ngunit malawak.Ilo:Nangato ngem nalawa nga tay'akEng:A wide sloping hill, a raise of part of the earth's surface.
tanda'tan-d`a'1infBol:Pakaalilbi', pakapapanemtem, pakataros tan pakapaipurok konan sayay bagay.Tag:Alam.Ilo:Ammo.Eng:To know something or someone.2nBol:Si paka'kitan nin kabalikasan nan sayay bagay.Tag:Simbolo; sagisag; tanda; palatandaan.Ilo:Tanda; pakakitaan; simbolo; pagilasinanEng:Something by which something is known, symbol.Cls. synmatarusanDer.itanda'katanda'katandaankitanda'magtanda'makatanda'mananda'matanda'patanda'pitanda-tanda'sitatanda'tandaantandaen
tandaantan-da-'`anPerf.tinandaanFromtanda'vlTagBol:Andi' nin lingwanan; matkap nin pirmin iti sa kaisipan.Tag:Tandaan.Ilo:Laglagipen.Eng:Keep or bear in mind, remember.AntlingwananCls. synpanemtemenDer.manandaanmatandaanmitandaanpatandaanpitandaan
tandaentan-da-'`ɘnAtc. is mantandaenFromtanda'voBol:Iyulo tan ipapuso' a sayay bagay nin kai lingwanan.Tag:Maalaman; mabatid; matanto; mahulo; marunong.Ilo:Maamwan; amwen; maiyulo; matandaananEng:To actively get to know a fact or person.Cls. synpaliwaenusisaenDer.mantanda-tandaen