Bolinao - English


t


ta2Si Dios byan nata li' nin ida'ton ta.
ta1Rabay koy mako sa Baguio ta magbakasyon ako.Rabay kodti ta matinek.Sigi, kalapen moyoy kwartan nibati' ko kona ta ibi moyo konan si mapulo' nin milyon a kwarta na.Nibangon yay tawo ta nugot yayna sa bali ra.
ta pigawKet makarma' yay tawo nin mantaga'nan nan sisasadya' ti, ket nakaseket ya tan ambo' ya nin labos ta pigaw nin kai ya mading'eyan.ta pigaw nin magsirbi ya lawas nin padi' para konran tutawo na.
ta'boy1Kaaram, ma'mot ya in li' si anak ta ta'boy yaynan ta'boy sa ranom sa kitikit.
ta'buyenAndi' mo ta'buyen in say layos ta nikasama' a ranom.Andi' mo nin tabuyen a ranom sa baldi ta usaren kon mana'pang.
ta'ganAbaw a ta'gan ko konran ruran ket kai ya rumate'.
ta'gay1Itaw ya sa ta'gay.Sa ta'gay talugtog, nipa'deng raya a kudos.1.1Sulutan man ta'gay a anak ta maray'ep.
ta'le-ta'lenenTa'le-ta'lenen moyoy sako' nin irik no ikwa moyo sa kamarin.
ta'lenNami saran umnon ta'len a ba'yon libro sa iskilawan.Linamu'nan ran umnoy ta'len nin halublak a padil.
ta'ngalKai ako naabot nin ta'ngal nin aso kanya' kai ako nakayat.
ta'ngalenAndi' ma luku-lukwen a aso ta bangli' ta'ngalen naka.
ta'pal1Abaw a ta'pal nan siti si ules ko ta bisang-bisang yayna.1.1Main ta'pal nan kusay sa waleng nin anak ta nabukol ya.
ta'palan
ta'pokAmpasan moy ta'pok sa lamisawan.Kasan ta'pok itaw komi ta pirmi yan mangringgas a anak ko.
ta'wanKet inumbat ya, <<Ta'wan.>>Ta'wan no ambale' kai naya et nisubli' a indam nan libro.
ta'wasMaksaw a ta'was nan kumon dayon.
ta'wayMain li' nin ta'way nan unuren ran anghil.Ta'way yaynan ta'way si nanay mo, mako kayna.
ta'wayanTa'wayan may ari mo ta mangan atamoyna.
ta'yonMaksaw a ta'yon kanya' ya nabulsot a undayon.
taawAnggan sawanin ma'kit yaytin bato sa taaw.Nagsikabarang a kuna' nin makalap ran mangunguna' sa taaw.
tab'angUnon tab'ang nin pising kanya' nin kai na'pos.
taba'2Kalapen may taba' ta igawgaw ma.
taba'11Abaw a nati'ti' kon taba' baboy.Mabyat yay ranom dyan si taba'.Marabsaw tan madalunot a nati'ti' sa taba' ran uayep.
tabaenMaidap nin tabaen a barakuda.Rabay koy manaliw nin kuna' nin tinabaan.
tabakaliraAbaw saray trabahador nan tabakalera.