Bolinao - English


t


ta2taprBol:Usaren nayaytin sarita' nin si sayay mampag'irgo nin man'ibiang nayay sayay kalamo' na.Tg:Nating dalawa.Io:Ta.Eg:You singular and I, we - first person dual pronoun.CmpdikontatakaDer.katamotasaraid.tayna
ta1taconjBol:Panuldong yayti nin mangitarana' sa ibarita' nin katuloy a rason o gagara nan si u'nan nibarita'.Tg:Kasi; dahil sa.Io:Gapu ta; ta.Eg:In view of the fact. A marker at the beginning of a clause expressing the basis of a statement or thought resulting in continuing the theme line.Cmpdbana' tabungtata pigawDer.anta
ta pigawta p`i-gawCmpd. ofta1pigawconjBol:Sarita' yaytin usaren sa tarana' nin ubat sa tepet nin mayin uno mamin rason.Tg:Upang; para.Io:Tapno.Eg:In order that, marker for purpose.
ta'boyta'-b`oy1infBol:Itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa baybay, ilog, gagawa' tan raruma et.Tg:Lusong.Io:Ta'boy.Eg:To put the foot in water.Antitangkar2adjBol:ba'yon ta'boy.Eg:freshly dipped in the water.Der.ita'boymana'boymata'boyta'buyentuma'boy
ta'buyenta'-bu-y`ɘnFromta'boyvoBol:Ikwa o itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa ilog, ranom sa batya tan raruma et.Tg:Lusungin.Io:Agta-boy.Eg:To wade into a specific body of water.
ta'gant`a'-gannBol:Sayay bagay a maidap lalo no kai tanda' a udas irarate' nan mantaga'nan.Tg:Hintay.Io:Aguray.Eg:the period of waiting.Der.ita'ga-ta'gankatata'ganmakata'ganmana'ganpata'ganenpitta'gansitata'gantaga'nantuma'gan
ta'gayt`a'-gayn1Bol:Lugar o ispasyo nin tangaren o ulien bana' sa kami'nan na bilang sa leas, pwit o tuktok nan sayay bagay.Tg:Taas.Io:Ngato.Eg:The area above something or its top, the upstairs.Antyupa'Rellangit 1leas1.1noccThe upper garment, blouse or shirt.genaysingCls. synkamisitakimunaDer.ata'gayita'gaykata'gay*(pata'gay)sangkata'gayantuma'gay
ta'le-ta'lenent`a'-lɘ-ta'-lɘ-n`ɘnPerf.tina'le-ta'lenFromta'lenvoBol:Atip-atipen nin unungen mamata'gay a bubagay.Tg:Pagpatung-patungin.Io:Pagtutuonen.Eg:To stack something on top of each other in an orderly manner.Cls. synatipenDer.mata'le-ta'len
ta'lenta'-l`ɘnnBol:Say unong nin pidaso nin animan a bagay nin iti sa babo nin saya tan saya.Tg:Patong.Io:Tuon.Eg:An orderly stack of something.Cls. synpaibaboDer.kata'lenmaita'lenmata'lenpamita'le-ta'lenta'le-ta'lenen
ta'ngalt`a'-ŋalnanmlBol:Si gawa' nin usaren a bebey nin ipangalap kanen o ipangayat nin ibuka' yan alaki mi'sa bigra' nin isada'.Tg:Sunggab.Io:Rabsuten.Eg:The act of opening the moth wide and closing it quickly on something.Cls. synsi'ngalDer.mana'ngalmita'ngalanta'ngalen
ta'ngalenta'-ŋa-l`ɘnPerf.tina'ngalFromta'ngalvoBol:Kayaten nin bigra' kalapen a sayay bagay usar a bebey.Tg:Sunggaban.Io:Ta'ngalen.Eg:For an animal to use its mouth to snatch something.
ta'palta'-p`alTgtapalpatchn1Bol:Bagay nin ipanakeb nin ubot sa kayo o raruma et o ipanali'neb sa bisang nin abel o raruma et.Tg:Tapal; patse.Io:Tapal; bed-bed.Eg:Patch, a covering over a hole in something such as a tear or injury.Cls. syntali'neb1.1nA bandage or other application to promote healing of an injury or skin disease.Cls. synimplastoDer.ita'palmana'palta'palan
ta'palanta'-pa-lanFromta'palvlTg:Langgasin.Io:Bed-bedan.Eg:To bandage an injury.Cls. synpatsiwan
ta'pokta'-p`oknBol:Bara'mon pulbos a mangibwat sa makrang a luta' nin mayi sa siri.Tg:Alikabok; alabok; gabok; abok.Io:Tapok.Eg:Dust, fine dry earth.Der.mata'poktuma'pok
ta'wa-ta'wayta'-wa-ta'-wayFromta'wayTg:Sumigaw-sigaw.Eg:shouting
ta'wanta'-w`anvlBol:Ubat sa tepet no kai tanda' o kai nin sigurado maipa'ka' sa sayay bagay.Tg:Ewan; hindi ko alam.Io:Diak ammo; awan ti ammok maipangggep iti dayta.Eg:I don't know.
ta'wasta'-wasnBol:Pangingita'yon nin maksaw konan undayon.Tg:Magduyan; dumuyan.Io:Pagduyan; panagduyan nga napigsa.Eg:A swing, swinging.Cls. synta'yonDer.ita'wasmita'waspaita'was
ta'wayt`a'-waynBol:Kayab o irgo nin maksaw.Tg:Sumigaw.Io:Pukkaw; ryaw.Eg:A loud shout.Antanas2Cls. synburyawkurarawDer.ita'waykatata'waymanpana'waymapata'waymita'wayannipana'wayta'wa-ta'wayta'wayantuma'way
ta'wayanta'-wa-y`anPerf.tina'wayanAtc. is manta'wayanFromta'wayvlBol:Kayaban yay sayay tawo nin ipaksaw a busis o tunoy.Tg:Tawagin ng malakas o pahiyaw.Io:Pukpukawan.Eg:To call somebody by shouting.Cls. synkayabantawagen 1Der.kata'wayan
*(ta'wes)ta'-wɘsTg:Iugoy-ugoy.Der.ita'we-ta'westuma'wes
ta'yont`a'-yonnBol:Si kakikimey nin undayon a makodti tan makodtaw no ita'was.Tg:Ugoy.Io:Yugayog.Eg:The swinging action of a hammock.Cls. synta'wasDer.ita'yonmana'yontuma'yon
taawt`a-'awnBol:Si alawang a raranom a parti nan mundo, a ma'sin.Tg:Laot; dagat; karagatan.Io:Taaw.Eg:Deep sea or ocean.MembaybayRel. tolinakRelAtlantikDer.ipataawkatataawmaipataawmataawtumaawtumataaw
tab'angtab-'`aŋnBol:Pagkurangan sa kuston taway bilang wadi' sa asin, sam'it tan raruma et.Tg:Tabang.Io:Lab-ay.Eg:The quality of lacking an expected taste.Der.matab'angtumab'ang
taba'2t`a-ba'Spch var.mannaba'nBol:Sayay klasi nin eket nin ipangalap kuna' sa maabay tamo'.Tg:Lambat.Io:Sigay.Eg:A seine net, a fishing net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Cls. syntabar2Rel. tomampangikatkatgeneketDer.manaba'matabaantabaen
taba'1ta-b`a'n1Bol:Say kinataba' nan sayay lalaman. Say kinakubpal nin laman nin sayay tawo o ayep. Si maputi' tan malaney a parti nin lalaman.Tg:Taba'; mataba'; mantika'.Io:Taba; Lu'meg; lukmeg; mantika.Eg:The fat of an animal or person,.Antebenglaman 2.1yapisRel. toladak2Bol:Taba' baboy; taba' kuna'; taba' ungot udino mais.Tg:Sebo.Io:Taba.Eg:The grease or lard removed from pork fat. It could refer to cooking or vegetable oil but not normally.Cls. synmantika'mati'ti'Relpupo'sitsaronDer.mataba'mipataba'pataba'pipataba'sangkatabaantabatsoytumaba'id.na'lek a taba'