Bolinao - English


t


ta1't`aprUsaren nayaytin sarita' nin si sayay mampag'irgo nin man'ibiang nayay sayay kalamo' na.Si Dios byan nata li' nin ida'ton ta.TagNating dalawa.IloTa.EngYou singular and I, we - first person dual pronoun.Der.ikontakatamotakatasaraid.tayna
ta2t`aconjIloUsaren yayti nin mangitarana' sa rason a ibi nan sayay tawo maipa'ka' sa u'nan nibarita' na.Rabay koy mako sa Baguio ta magbakasyon ako.Rabay kodti ta matinek.Sigi, kalapen moyoy kwartan nibati' ko kona ta ibi moyo konan si mapulo' nin milyon a kwarta na.Nibangon yay tawo ta nugot yayna sa bali ra.TagKasi; dahil sa.IloGapu ta; ta.EngIn view of the fact. A marker at the beginning of a clause expressing the basis of a statement or thought resulting in continuing the theme line.Compbana' taDer.antata pigaw
ta pigawta p`i-gawFromta2pigawconjSarita' yaytin usaren sa tarana' nin ubat sa tepet nin mayin uno mamin rason.Ket makarma' yay tawo nin mantaga'nan nan sisasadya' ti, ket nakaseket ya tan ambo' ya nin labos ta pigaw nin kai ya mading'eyan. ta pigaw nin magsirbi ya lawas nin padi' para konran tutawo na.TagUpang; para.IloTapno.EngIn order that; marker for purpose.
ta'boyta'-b`oy1infItukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa baybay, ilog, gagawa' tan raruma et.Kaaram, ma'mot ya in li' si anak ta ta'boy yaynan ta'boy sa ranom sa kitikit.TagLusong.IloTa'boy.EngTo put the foot in water.Antitangkar2adjba'yon ta'boyEngfreshly dipped in the waterDer.ita'boymana'boymata'boyta'buyentuma'boy
ta'buyenta'-bu-y`ɘnFromta'boyvoIkwa o itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa ilog, ranom sa batya tan raruma et.Andi' mo ta'buyen in say layos ta nikasama' a ranom.Andi' mo nin tabuyen a ranom sa baldi ta usaren kon mana'pang.TagLusungin.IloAgta-boy.EngTo wade into a specific body of water.
ta'gant`a'-gannSayay bagay a maidap lalo no kai tanda' a udas irarate' nan mantaga'nan.Abaw a ta'gan ko konran ruran ket kai ya rumate'.TagHintay.IloAguray.Engthe period of waiting.Der.ita'ga-ta'gankatata'ganmana'ganpata'ganenpitta'gansitata'gantaga'nantuma'gan
ta'gayt`a'-gayn1Lugar o ispasyo nin tangaren o ulien bana' sa kami'nan na bilang sa leas, pwit o tuktok nan sayay bagay. Itaw ya sa ta'gay.Sa ta'gay talugtog, nipa'deng raya a kudos.TagTaas.IloNgato.EngThe area above something or its top, the upstairs.Antyupa'Rellangit 1leas1.1rarenSi seket nin isulot sa partin ta'gay nin lalaman mangibwat sa awak anggan abaya.Sulutan man ta'gay a anak ta maray'ep.TagPang itaasIloPangngato.EngThe upper garment, blouse or shirt.genaysingCls. synkamisitakimunaDer.ata'gayita'gaykata'gaykinamata'gay*pata'gaysangkata'gayantuma'gay
ta'le-ta'lenent`a'-lɘ-ta'-lɘ-n`enPerf.tina'le-ta'lenFromta'lenvoAtip-atipen nin unungen mamata'gay a bubagay.Ta'le-ta'lenen moyoy sako' nin irik no ikwa moyo sa kamarin.TagPagpatung-patungin.IloPagtutuonen.EngTo stack something on top of each other in an orderly manner.Cls. synatipenDer.nata'le-ta'len
ta'lenta'-l`ɘnnSay unong nin pidaso nin animan a bagay nin iti sa babo nin saya tan saya.Nami saran umnon ta'len a ba'yon libro sa iskilawan.Linamu'nan ran umnoy ta'len nin halublak a padil.TagPatong.IloTuon.EngAn orderly stack of something.Cls. synpaibaboDer.maita'lennata'lenta'le-ta'lenen
ta'ngalt`a'-ŋalnanmlSi gawa' nin usaren a bebey nin ipangalap kanen o ipangayat nin ibuka' yan alaki mi'sa bigra' nin isada'.Kai ako naabot nin ta'ngal nin aso kanya' kai ako nakayat.TagSunggab.IloRabsuten.EngThe act of opening the moth wide and closing it quickly on something.synsi'ngalDer.mana'ngalmita'ngalanta'ngalen
ta'ngalenta'-ŋa-l`ɘnPerf.tina'ngalFromta'ngalvoKayaten nin bigra' kalapen a sayay bagay usar a bebey.Andi' ma luku-lukwen a aso ta bangli' ta'ngalen naka.TagSunggaban.IloTa'ngalen.EngFor an animal to use its mouth to snatch something.
ta'palta'-p`alTagtapalpatchn1Bagay nin ipanakeb nin ubot sa kayo o raruma et o ipanali'neb sa bisang nin abel o raruma et.Abaw a ta'pal nan siti si ules ko ta bisang-bisang yayna.TagTapal; patse.IloTapal; bed-bed.EngPatch; a covering over a hole in something such as a tear or injury.Cls. syntali'neb1.1nBagay a ipababo a manambar konan masakit o manglat nin sakit sa sayay partin lalaman.Main ta'pal nan kusay sa waleng nin anak ta nabukol ya.TagPatse; implasto; panapal.IloTapkal.EngA bandage or other application to promote healing of an injury or skin disease.synimplastoDer.ita'palmana'palta'palan
ta'palanta'-pa-lanFromta'palvlTagLanggasin.IloBed-bedan.EngTo bandage an injury.Cls. synpatsiwan
ta'pokta'-p`oknBara'mon pulbos a mangibwat sa makrang a luta' nin mayi sa siri. Ampasan moy ta'pok sa lamisawan.Kasan ta'pok itaw komi ta pirmi yan mangringgas a anak ko.TagAlikabok; alabok; gabok; abok.IloTapok.EngDust; fine dry earth.Der.mata'poktuma'pok
ta'wa-ta'wayta'-wata'-wayFromta'wayTagSumigaw-sigaw.Antanas-anas
ta'wanta'-w`anvUbat sa tepet no kai tanda' o kai nin sigurado maipa'ka' sa sayay bagay. Ket inumbat ya, <<Ta'wan.>>Ta'wan no ambale' kai naya et nisubli' a indam nan libro.TagEwan; hindi ko alam.IloDiak ammo; awan ti ammok maipangggep iti daytaEngI don't know.
ta'wasta'-wasnPangingi ta'yon nin maksaw konan undayon.Maksaw a ta'was nan umon dayon.TagMagduyan; dumuyan.IloPagduyan; panagduyan nga napigsaEngA swing; swinging.Cls. synta'yonDer.ita'wasmaita'waspaita'was
ta'wayt`a'-waynKayab o irgo nin maksaw.Main li' nin ta'way nan unuren ran anghil.Ta'way yaynan ta'way si nanay mo, mako kayna.TagSumigaw.IloPukkaw; ryaw.EngA loud shout.Antanas2Cls. synburyawDer.ita'waykata'wayankatata'waymanpana'waymita'wayannapata'waynipana'wayta'wa-ta'wayta'wayantuma'way
ta'wayanta'-wa-y`anAtc. is manta'wayanPerf.tina'wayanFromta'wayvlKayaban yay sayay tawo nin ipaksaw a busis o tunoy.Ta'wayan may ari mo ta mangan atamoyna.TagTawagin ng malakas o pahiyaw.IloPukpukawan. EngTo call somebody by shouting.AntanasanCls. synkayabantawagen 1
*ta'westa'-wɘsTagIugoy-ugoy.Der.ita'we-ta'westuma'wes
ta'yont`a'-yonnSi kakikimey nin undayon a makodti tan makodtaw no ita'was.Maksaw a ta'yon kanya' ya nabulsot a undayon.TagUgoy.IloYugayog.EngThe swinging action of a hammock.Cls. synta'wasDer.ita'yonmana'yontuma'yon
taawt`a-'awnSi alawang a raranom a parti nan mundo, a ma'sin.Anggan sawanin ma'kit yaytin bato sa taaw.Nagsikabarang a kuna' nin makalap ran mangunguna' sa taaw.TagLaot; dagat; karagatan.IloTaaw.EngDeep sea or ocean.MembaybayRelAtlantikDer.katataawmaipataawmataawtumaawtumataaw
tab'angtab-'`aŋnPagkurangan sa kuston taway bilang wadi' sa asin, sam'it tan raruma et.Unon tab'ang nin pising kanya' nin kai na'pos.TagTabang.IloLab-ay.EngThe quality of lacking an expected taste.Der.matab'angtumab'ang
taba'1t`a-ba'Spch var.mannaba'nSayay klasi nin eket nin ipangalap kuna' sa maabay tamo'. Kalapen may taba' ta igawgaw ma.TagLambat.IloSigay.EngA seine net, a fishing net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Cls. syntabar2Rel. tomampangikatkatgeneket 1Der.manaba'natabaantabaen
taba'2ta-b`a'n1Say kinataba' nan sayay lalaman. Say kinakubpal nin laman nin sayay tawo o ayep. Si maputi' tan malaney a parti nin lalamanAbaw a nati'ti' kon taba' baboy.Mabyat yay ranom dyan si taba'.Marabsaw tan madalunot a nati'ti' sa taba' ran uayep.TagTaba'; mataba'; mantika'.IloTaba; Lu'meg; lukmeg; mantikaEngThe fat of an animal or person; Antebenglaman 2.1yapisRel. toasyiti2Taba' baboy; taba' kuna'; taba' ungot udino mais.TagSebo.IloTaba.EngThe grease or lard removed from pork fat. It could refer to cooking or vegetable oil but not normally.Cls. synmantika'nati'ti'Relpupo'sitsaronDer.katabaankinataba'mataba'mipataba'patabaenpipataba'sangkatabaantabatsoytumaba'id.na'lek a taba'