Bolinao - English


s


sasapposUsaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyon nan kimey udino a lesser participant.Bilang wadi', <Nako ako sa Manila.>Maalilbi' ya sa gawa'-gawa' na a sayay tutuon anak nan DiosTagSa.IloIdiay.EngA grammatical marker for direction or indirect object marker. The phrase initiated with this marker contains a significant supporting item for the action.Relkon-koni
sa lugarsa lugarid. oflugarphrTagSa ayos; sa lugar.IloSimpa.Engin orderCls. synbagay 2kustomanepeg
sa sain udetsa sa-'in udɘtid. ofedetadvBana konan siin.Wamo a kai saraynadti, sa sain udet nibwat sarayna nako sa America.TagKung ganon.IloNo kasta ngarudEngIn that case then; for that reason.Cls. synbana'kanya'no wanin edetsigon
sa'bitsa'-b`itnAniman nin bagay a nakakatin.Abaw a pangwan sa'bit sa ba'yon bali na.TagSabit.IloSab-itEngHangings such as pictures or decorations on a wall.Cls. synbitinDer.isa'bitpana'bitansa'bitan
sa'bitansa'-bi-tanFromsa'bitvlSa'bitan ran tutawo nin bandiritas a kalsada tepe' pista.TagSabitan.IloSab-itan.EngTo hang something on hooks.Cls. synkatinanDer.sasa'bitan
sa'laysa'-laynSiti a pangikwa nin panyo' sa libed nan liey; si panyo' isalapday ya sa nigmang a abaya a nasakop yay teen.Main sa'lay ko ko pinirmi ta pinggat main pamunas ko no nanaynget ako.TagPanuelo.EngScarf that is worn around the neck.Der.isa'lay
*sa'le'sa'-lɘ'Spch var.pisa'lanTagSalit.Der.isa'le'mamisa'le'-sa'le'nisa'leanpisa'lean
sa'melsa'-mɘlnSubo'; kanen nin iksakto tamo' sa bebey.Madidintek a sa'mel na.TagSubo.IloSubo.EngA portion of food enough for the mouth.Cls. synsi'ngalDer.imamelisa'melmakasa'melmana'melsumamel
*sa'pangsa'-paŋTagSaing.IloSaang.Der.isa'pangmakasa'pangmana'pangnana'pangannasa'pangsina'pang
sa'sasa'-saNum+sa'sa-sa'saFromsayaadv1Barang saya.Sin adapen na a mibwat, kinayaban nasaray mapulo' a kukatulungan na ta pigaw nin batian nasara nin sa'san plata nin balitok.Saray tuloy mibubsat sa'sa saran bali.Naka'deng sara nin sa'sa-sa'sa sa a'pat a duyo nan mundo, nin mampaeden ray a'pat a klasin siri ta pigaw nin kai yapo' kumres sa luta', sa taaw tan sa kukayo. TagTig-isa.; Bawat isa.IloSag-gaysa; tunggal maysa.EngSomething done in a distributed action, each taking a separate part.2Misusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.Kinayaban nasaran sa'sa-sa'sa a main nin utang konan amo na.TagIsa-isa.IloSaggaysa.EngFor something to be done individually one after another.Cls. synmidadandanmisusunor 1mitataguna'mitutumboksaya-saya 2Der.sinusa'sa
sa'wetsa'-wɘtnAnron panananglap nin inanawa tan tawagen a ngaran nan Catawan; anron inanawa tan kadadawat tulong sa Dios.Andi' ka sa'wet anan sa'wet no tawagen may Catawan.TagBuntong-hininga.IloAgsinnaay.EngA sigh.Der.suma'wetsuma'wet
saasa-'anMadidintek nin batag a timmubo' sa puon.Tepe' Mayo iyalis a saa sa sakalakon lugar.TagSumibul na saging.IloSaa; saringit.EngBanana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adIlosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareTagKatungkulan.IloSaad.EngA position that is bestowed on someone.Cls. synbutang 1pusisyon 2Der.isaadmisaad
saba1sa-banTagSaba.EngA variety almost the same as the urimos but the bunch are not joined together.genbatag
saba2sa-banIloSay mula nan laking ko pulos nga'min saba.TagSaging na saba.IloSaba; dippig.EngSpecies of banana having a thick peelings; it can be cooked in sugar to market sweet.genbatag
saba'sa-ba'No mangan ka, sitaw tamo' si saba' mo.TagMakayang ubusin.IloSaba.Der.ikasba'masaba'sabaen
SabadoSa-ba-d`oSpnsábadoSaturdayn propSi ika'nem a awro mangibwat sa Lunes.Kasan klasi ran mag'adal tepe' Sabado.TagSabado.IloSabadoEngSaturday.
sabaensa-ba-'ɘnFromsaba'TagKayanin.IloIcarigatan.EngExhaust the supply of something.
*sabakasa-ba-kanPangisalimbeng sa rarem aysing udino ikwa sa rarem bulsa ta iyadi.TagSabak; itago' sa bulsa o likod.IloIsabak; ilemmengEngTo hide something in the pocket of a dress or pants unnoticed.Der.mangisabaka
sabangansa-baŋannSay nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari nan ilog a ibat sa taaw.Sa sabangan itaw ya sumrep a ranom ilog a ibat sa taaw.TagTabing ilog.IloIgid ti karayanEngThe beach on either side of a river that is usually sandy.Cls. synkasabangnankasabangnan
sabarsa-barnBagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.Si sabar nan dudungawan ket nasida' ya sin bagyo.TagHarang; sagabal.IloMakateped.EngAn object that blocks the way; anything or anyone that interferes.synmakapaedmakasbelDer.makasabarmasabar
sabatsa-batnobsoSi sabat nan sitin kayo iyusar yan mamadta li'.TagSalubong.IloSabat.EngIntersection.Cls. synpiki'kitansana'Der.sabatensumabat
sabatensa-ba-tɘnFromsabatvoIlomisna'; pisisna'; mamisna'.Itaw kata tana sabaten sa babali.TagSalubungin.IloSabaten.EngTo meet someone at a ride usually a boat.Cls. synrarossanaen
sabawsa-b`awnSay ranom a nangluto' nin pising; ranom a nangluto' dinaang; animan a nairanom sa linuto'.sabaw suso nan inaTagSabaw.IloDiggo.EngSoup; broth, solution.id.sinabawan nin miswa
sabaw susosa-baw su-soid. ofsusophrTagSabaw ng suso.IloUbbog suso.Engbreast milk