Bolinao - English


s


saBilang wadi', <Nako ako sa Manila.>Maalilbi' ya sa gawa'-gawa' na a sayay tutuon anak nan Dios.
sa lugar
sa sain udetWamo a kai saraynadti, sa sain udet nibwat sarayna nako sa America.
sa'bitAbaw a pangwan sa'bit sa ba'yon bali na.
sa'bitanSa'bitan ran tutawo nin bandiritas a kalsada tepe' pista.
sa'layMain sa'lay ko pinirmi ta pinggat main pamunas ko no nanaynget ako.
sa'lean
sa'melMadidintek a sa'mel na.
sa'pangParay'epen yapo' a ba'yon sa'pang nin byas ba'yo bubudan.
sa'sa1Sin adapen na a mibwat, kinayaban nasaray mapulo' a kukatulungan na ta pigaw nin batian nasara nin sa'san plata nin balitok.Saray tuloy mibubsat sa'sa saran bali.Naka'deng sara nin sa'sa-sa'sa sa a'pat a duyo nan mundo, nin mampaeden ray a'pat a klasin siri ta pigaw nin kai yapo' kumres sa luta', sa taaw tan sa kukayo.2Kinayaban nasaran sa'sa-sa'sa a main nin utang konan amo na.
sa'wetAndi' ka sa'wet anan sa'wet no tawagen may Catawan.
saaTepe' Mayo iyalis a saa sa sakalakon lugar.
saad
sabaSay mula nan laking ko, pulos nga'min saba.
SabadoKasan klasi ran mag'adal tepe' Sabado.
sabaen
sabanganSa sabangan itaw ya sumrep a ranom ilog a ibat sa taaw.
sabarSi sabar nan dudungawan ket nasida' ya sin bagyo.
sabaten
sabawsabaw suso nan ina.
sabaw suso
sabet1Say sabet konran mangangwa' bali ket panday bali.2Ibi may sabet na.
sabila1Abaw a mula kon sabila bale' nati sara sin ma'mot.2Say laman nin sabila ipunas sa ulo ta mamatubo' sabot.
sablay
sabliSaray sundalo' sa nag'adian usaren ray sabli.