Bolinao - English


s


sasapposBol:Usaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyonnan kimey udino a lesser participant.Tg:Sa.Io:Idiay.Eg:A tertiary grammatical marker for direction, time or indirect object. The phrase initiated with this marker contains a significant supporting item for the related action.Relkon-koniCmpdparaspas
sa lugarsa lu-garid. oflugarphrTg:Sa ayos; sa lugar.Io:Simpa.Eg:in order.Cls. synbagay 2
sa sain udetsa sa-'in udɘtid. ofedetphrBol:Bana konan siin.Tg:Kung ganon.Io:No kasta ngarud.Eg:In that case then, for that reason.Cls. synbana'kanya'
sa'bitsa'-b`itnBol:Animan nin bagay a nakakatin.Tg:Sabit.Io:Sab-it.Eg:Hangings such as pictures or decorations on a wall.Cls. synkatinDer.isa'bitpana'bitansa'bitan
sa'bitansa'-b`i-tanFromsa'bitvlBol:Pangwan nin isukbit o ikatin.Tg:Sabitan.Io:Sab-itan.Eg:To hang something on hooks.Cls. synkatinanDer.sasa'bitan
sa'laysa'-laynBol:Si bagay a isalapday ya sa nigmang a abaya a nasakop yay teen.Tg:Panuelo.Eg:Something that is worn around the neck, such as a neck scarf.Der.isa'laymisa'lay
*(sa'le')sa'-lɘ'Tg:Salit.Der.isa'le'misa'le'-sa'le'pisa'leansa'leansuma'le'
sa'leansa'-lɘ-'anFrom*(sa'le')vlEg:To inset between something.
sa'melsa'-mɘlnBol:Subo'; kanen nin iksakto tamo' sa bebey.Tg:Subo.Io:Subo.Eg:A portion of food enough for the mouth.Cls. synsi'ngalsubo'1Der.imamelisa'melmakasa'melmana'melsumamel
sa'pangs`a'-paŋnBol:Say nilabey o nipasbo nin ma'kan.Tg:Saing.Io:Saang.Eg:A food that is boiled.Cls. synipasboDer.isa'pangmakasa'pangmana'pangmana'panganmasa'pangsina'pang
sa'sasa'-sa1+sa'sa-sa'saFromsayaadv1Bol:Barang saya.Tg:Tig-isa.; Bawat isa.Io:Sag-gaysa; tunggal maysa.Eg:Something done in a distributed action, each taking a separate part.2Bol:Misusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.Tg:Isa-isa.Io:Saggaysa.Eg:For something to be done individually one after another.Cls. synmidadandanmisusunor 1mitataguna'mitutumboksaya-saya 2Der.susa'sawen
sa'wetsa'-wɘtnBol:Anron panananglap nin inanawa tan tawagen a ngaran nan Catawan; anron inanawa tan kadadawat tulong sa Dios.Tg:Buntong-hininga.Io:Agsinnaay.Eg:A sigh.Der.suma'wet
saasa-'anBol:Madidintek nin batag a timmubo' sa puon.Tg:Sumibul na saging.Io:Saa; saringit.Eg:Banana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adIosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareTg:Katungkulan.Io:Saad.Eg:A position that is bestowed on someone.Cls. synpusisyon 2Der.isaadmisaad
sabasa-banIloTg:Saging na saba.; Saba.Io:Saba; dippig.Eg:A variety of bananas having a thick peeling and is almost the same as the urimos but the bunch are not joined together and is cooked in sugar to make a sweet dessert.genbatag
saba'sa-ba'Tg:Makayang ubusin.Io:Saba.Der.ikasba'masaba'sabaen
SabadoSa-ba-d`oSpsábadoSaturdayn propBol:Si ika'nem a awro mangibwat sa Lunes.Tg:Sabado.Io:Sabado.Eg:Saturday.
sabaensa-ba-'ɘnFromsaba'Tg:Kayanin.Io:Icarigatan.Eg:Exhaust the supply of something.
sabangansa-baŋannBol:Say nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari nan ilog a ibat sa taaw.Tg:Tabing ilog.Io:Igid ti karayan.Eg:The beach on either side of a river that is usually sandy.Cls. synkasabangnankasabangnan
sabarsa-barnBol:Bagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.Tg:Harang; sagabal.Io:Makateped.Eg:An object that blocks the way, anything or anyone that interferes.Cls. synpaedDer.makasabarmasabar
*(sabat)sa-batDer.masabatmisabatpisabatansabaten
sabatensa-ba-tɘnFrom*(sabat)voEg:To converge together.
sabawsa-b`awnBol:Say ranom a nangluto' nin pising; ranom a nangluto' dinaang; animan a nairanom sa linuto'.Tg:Sabaw.Io:Diggo.Eg:Soup, broth, solution.Rel. todaangDer.sinabawan
sabaw susosa-baw su-soid. ofsusophrTg:Sabaw ng suso.Io:Ubbog suso.Eg:breast milk.
sabetsa-b`ɘtn1Bol:Tawag sa sayay bagay o ngaran.Tg:Sagot.Io:Sungbat.Eg:An identification or designation of something.Cls. syntawag 12Bol:Say ubat sa pasabet.Tg:Sagot sa bugtong.Io:Sungbat.Eg:The solution or identification of something like in a riddle.Cls. synubatDer.manabetpasabetsabtan