Bolinao - English


r


rambarram-barnTag:Kadoble.Engaccompanying spirit, soul-mateDer.karambarnirambarrambaran
rambaranram-ba-ranFromrambarvlTag:Doblehan.Cls. Syndubliwen
rambongram-boŋBol:Sayay klasi nin pangluluto' a no sumbo yaynay naisyang a ranom inabo' yaynay rabay nin iluto'; sya a panginabo' nin patupat sa mansumbo nin arnibal udino masam'it tubo.Tag:Sumang minatamis.; Sumang niluto.EngSticky rice or any kind of root crops cooked in boiling sugar.Comprinambong a kamutirinambong a lupis lukbanrinambong a patupatDer.irambongmangrambongrinambong
ramesra-mɘsadjTag:Hindi matibay; marupok.Ilo:Rames.EngTo be rickety or weak and about to fail.Der.maramesnagrames-ramesrames-ramesen
*rames-ramesra-mɘs-ra-mɘsEng???
rames-ramesenra-mɘs-ramɘ-sɘnPerf.rinames-ramesFromramesTag:Maliitin ang pagkatao.Cls. Syninsultomangulug-ulogpading'eypading'eyan
ramira-m`inBol:Tanaman yayti sa Asya a say suy'ot na gaw'en nin abel ket sayti gaw'en nin polo barong.Tag:Ramis.EngRamie; vegetable fiber made into a fine cloth.
ramitra-m`itBol:Parti nan seket a nakakatin mangibwat sa awak anggan saroy. Isulot rayay ti nin bubayi a para sa yupa' nin lalaman; igalet ya sa awak anro yan largo anggan ayi sagad-sagad ya magawa' main anro nin ikoy na, magawa' anamaet a kasa; sa ta'gay nan ramit say kimuna anggan awak tamo'.Tag:Saya; palda.Ilo:Kain.EngA long skirt.RelkamisaDer.miramit
*ramitr`a-mitnTag:Ibalik sa dati.Engrepair; restoreDer.niramit
rampa'ram-pa'nBol:Igket udino idipak yay gamet a nakapa'nat sa rupa.Tag:Sampal; tampal; sumampal.Ilo:Tungpa; sipat.EngA slap to the face or cheek with the open palm of the hand. Not as hard as tu'paken.Reldipakensynripadwensiprattu'pak 2Der.mangrampa'rampaen
rampaenram-pa-'ɘnPerf.rinampa'Fromrampa'voBol:Usaren yay dalukap a ipanaso sakit rupa.Tag:Sampalin.Ilo:Mangtumpa; agtungpa; sipaten.EngTo slap someone on the face or cheek.Cls. Synipanasonatu'pakripadosipratDer.rinampa-rampa'
ramu'yokra-mu'-y`okadjBol:Mako o umarak nin mirirngan a abaw nin tawo o raruma et sa sayay tawo o bagay.Tag:Magkakahalo.EngSwarming around something.Der.mararamu'yokmiramu'yokpiramu'yukan
ramuyramoyra-muy-ra-moynTag:Himulmol.Ilo:Garaygay.EngTassels; bunches of thread or cords hanging from woven cloth that are used to adorn clothing.Cls. Synbitin-bitin
ranawr`a-nawnBol:Si nakadinepan nan ranom.Tag:Danak; umagos.Ilo:DanawEngSurface flow of a liquid; a small body of water that is collected from run off.
ranitnitra-nit-nitnTag:Lagitik.Ilo:Ranitnit.EngA creaking sound such as branches rubbing.Der.rumanitnit
*ranitokra-nitoknBol:Tunoy but'ol sa pilusalsuan no mapa'nat.Tag:Taguktok; lagunot; lagutok.Ilo:Nuttuok; kalatokot; rittuokEngShort, sharp snapping sound of bone joints when stretched.Der.miranitok
ranodr`a-nodinfTag:Dawit; damay.Ilo:RamanEngTo be indirectly involved in something, implicated.Der.iranodkiranodmakiranodmangkaranodmaranodnikiranod
ranomra-n`omnBol:Saya yaytin malinon likido nin kasan kulor tan angot a matkap tuloy nin sarban main nin byay tan mangkausar nin tuloy sa sarban likido. Tag:Tubig.Ilo:Danom.EngWater, a clear, colorless, odorless, and tasteless liquid that is needed for life.Cls. Syninumen 2Relmanglebetspecagwa-binditaDer.iranommaranomnairanomparanomranumanraranomrumanomid.alakin ranom
ransoran-soSpnrancho (Am.)nBol:Alawang a lut' a pangalilaan nin abaw a ayep.Tag:Rantso.Ilo:Ranso.EngA ranch for raising cattle; a wide track of land used to raised cattle.Cls. Synasyinda 1
ranukranokra-nuk-ra-nokadjBol:Sayay bagay a no ineknek yan garamay ket sabtan anan lumo na tan ma'kit anay ibwatan gamet kona.Tag:Lumambot.Ilo:Nalukneng.EngThe tendency of something (fruit, fontanel of babies, blister, flooring that moves up and down, etc) to become very soft so that even the finger prints are left on it.Cls. Synmalumo
ranumanra-nu-manFromranomvlIlo:Danuman.EngTo be placed in water.
*ranga-rangara-ŋa-ra-ŋ`amag-Der.magranga-rangamiranga-ranga
rangasra-ŋ`asnTag:Yabang.Ilo:Lastog; pangas.EngArrogance.Relmilangta-langtawDer.irangaskarangasankinarangasmarangasrumangas
rangetengetra-ŋɘtɘŋɘtnBol:Tunoy ngipen a manpanget'et; a kai ma'kit.Tag:Ngut-ngot; ngalutngot; langutngot.Ilo:Ngotngot; agrangetnget; panagngaret-ngetEngThe sound produced by the grinding of the teeth or gnawing.Der.rumangetenget
rangkoraŋ-koSpnrango rank; standing; statusnTag:Ranggo.Ilo:Rangko.Engrank