Bolinao - English


r


radyora-dyoSpnradio radio nTag:Radyo.Ilo:Radyo.EngA radio.
raetr`a-'ɘtadjIlo:Uyaw.EngdepravedDer.karaetmaraetsangkaraetan
rag'omrag-'`omadjBol:Atata'gay nin didikot a naisalaban sa dalan o niyuyugo' a tanaman.Tag:Dawag; sukal; hindi maayos na masitas; hindi napantay.Ilo:Mulmula nga saan nga naurnus; saan nga naayusEngThe branches and leaves of overgrown plants or a thicket that are untrimmed or not pruned and become entangled with one another.Der.nirag'om
ragasra-gasnBol:Say subra nin abel no manabas.Tag:Lagas.EngLeaves or petals that have fallen off because of wind or being brushed or scrapes of material.Cls. SyniragragkaratDer.maragasragasen
ragasenra-ga-sɘnFromragasvoTag:Lagasin.EngTo remove leaves by the force of wind, stick or other items.Cls. Synragrag
ragawra-gawvBol:Say maduwi nin sanga nan kawayan a ilibed sa tanaman a uli'nan tan kalatkatan tan manalaban pigaw kai ra masida' ayep.Tag:Patpat; tinik.Ilo:Sisiit kawayan.; sanga wenno puo ti kawayan nga nasiitEngThorny branches (bamboo, guamatsili, etc.) used as a protection for growing plants from animals.Der.ragawanraragaw
ragawanra-ga-wanFromragawvlTag:Lagyan ng tinik.Ilo:Ikan ti siit.EngBuild a blockade of thorns.Cls. Synragpenan
ragekra-g`ɘknBol:Say tunoy nin marnge' sa bukraw nan sayay tawo laloyna sa anak no gumuer o miku'ko' o man'asmawen ya.Tag:Halak.Ilo:Rarek.EngThe raspy sound in the chest and throat from a a cold or other respiratory ailment.
*ragopra-gopTag:Iligpit.Cls. Synkumpirinsyamag'asimbliyapididineppisisna'
*ragpenrag-pɘnTag:Ayos.Der.iragpenragpenan
ragpenanrag-pɘ-nanri-nag-pɘ-nanPerf.rinagpenanFrom*ragpenvlBol:Ibunton a nagsikabarang a dikot a ipanalaban pigaw kai makadalan a tawo udino ayep.Tag:Hadlang.Ilo:RagpenEngTo barricade the way by piling up branches or sticks so that people or animals cannot pass through.AntrarusanCls. Synragawan
ragragrag-ragTag:Laglag.Ilo:Tinnag.Cls. SynragasenDer.iragragmangaragragmaragrag
raipra-'ipnBol:Say kapapa'sar nin say bagay-bagay nin piniampad sara nin makudit rayna a saya tan saya bilang sa gawa' sa halublak no mangwa' ringring, tapi' no maniir, garamay no ipa'nat nin maong tan raruma et. EngThe side by side alignment of something.Der.mamiraippiraipen
rakara-kaprTag:Ka-nila.Ilo:Daka.Engthey you.sg
rakabra-kabadjTag:Matalim na tingin.Engrough lookDer.marakab
rakamora-ka-moprBol:Maikarwan tawo a abaw sara ket mampag'irgo yay sakalakon tawo konra. Tag:Nila-kayo.Ilo:Dakayo.EngThey (non-focused) and you pl. (Focused). Also used as an honorific.
rakangra-kaŋnrareBol:Alalaki tan magasal a kai gapo masedsed.Tag:Buhaghag.Ilo:Nawara.EngLoosely packed, not pressed together.AntmapedpednasedsedDer.makarakangmarakang
*rakasr`a-kasDer.marakas
rakitra-kitEngracketn1Bol:Rakit nin tennis; badminton.Tag:Raket; raketa; pamalo'.Ilo:Raket; rakitaEngRacket for tennis, badminton etc.Cls. Synpamalorakita2Bol:Saor; panglingo sa sayay tawo sa tana ta mangalap kwarta.Tag:RaketIlo:RakitEngRackett, an organized illegal activity to gain money characterized by violence and threat.Cls. SynsaorDer.mangrakit3Bol:Sarban usaren nin ipamalpad bomba sa ta'gay no main gira.Tag:RakitIlo:RakitEngRocket; sky rockets; fireworks.
rakitara-ki-taSpnraquetaracket, bat, table tennis paddleTag:Raketa.Ilo:Rakita.EngracketCls. Synpamalorakit 1
rakrakrak-raknIloBol:Si mangisit nin luub-luob a nakahun-kahon nin madidintek a panunawan kinan sa rarem tyan ran baka udino damulag.Tag:Tuwalya ng baka.EngThe small black honeycomb like formations found inside the second portion of the stomach of a cow.Der.mangrakrak
raksa'rak-sa'nBol:Pigagawa' nan sayay tawo a marumi' sa kapada nan tawo.Tag:Bagsik; lupit.Ilo:Awanan asi; narungsot; ulpitEngCruelty; mercilessness.
rakyatrakyatTag:Punit.Ilo:Pigis.Der.rinakyat
rama'ra-ma'nTag:Gumanda ang buhay.Ilo:Akem.EngobligationDer.irama'kirama'makakirama'mangkakirama'mirarama'nikirama'piraramaan
ramatr`a-matnTag:Lamat.Ilo:Bittak.EngA small crack in a ceramic that is the beginning of a break.Cls. SyngaldilutakrukasupakDer.mangramatnaramatan