Bolinao - English


r


ribonSay ribon nan anak ko sin mampag'adal ya ket itaw ya sa ta'gay bali.
ribu-riboKet wanra, <<Adti kami kadi' nin makasaliw nin tinapay a gumli ana nin ribu-ribo.>>
ribulbirMaiyawa' a tawo nin manga'get ribulbir no kasan lisinsya.
ribultoSi ribulto ni Marcos itaw sa Baguio, sinida' raya.
ribulusyunaryosi Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago a anak na ni Alfeo, si Tadeo, si Simon a myimbro nin grupon ribulusyunaryo.
rigaAnaod, pinasyan riga ra ket nipangako' ran byan rayan kwarta.
rigadiraUsaren may regadera no mambo' kan tanaman pigaw pariparihoy pambo'.
rigadiroMain nin rigadiro sa gagawa' ra.
rigaloNagsiawit sara nin rigalo ra konan prinsisa.
riglaSi rigla nan busat ko, pirmi nin sa primiro nan bulan.
riglamintoNepeg a tumbuken a riglaminto pigaw kai gapo makasubag.
rigri-rigrigSiti ket nasuratan ya sa rubari' tan rubari' tan dinalitan ya sa rigri-rigrig nin pito ray bara'mon natimbriwan nin silyo.
rigrigNako yadtaw sa rigrig nan isla.
rigrig baybayAbaw didila' nakalap mi sa rigrig baybay.
rigsaSaray uayep ko, sabtan rigsa ra no mayadi' sara mangan.
rigudon
rihasSi rihas itaw sa kampusanto ma, taey yayna kanya' ya sinilyan.
rihistroAndi' mo puryan a rihistro mo sa COMELEC ta pinggat makabutos ka.
rihyonBinaboy ray risulta nin iliksyon sa Rihyon 10.
riidSay riid nan siti si bato ket makanusnos nin sapatos.Naru'gas yay bisit ko nangibwat sa riid sa ruskas nan bikoy traysikel.
riidenRiiden mon maong a mais.
riiliksyonKasan riiliksyon sa Prisidinti.
riiliksyunistaSi gindat a Mayor Dr. de Perio, nagriiliksyon ya ket nanalo ya.
rikNo mangaray kami nin dikot, iyusar mi a rik ta pinggat madali' a trabaho.
rika-rikadoKasayna li' a lamang nin manaliw nin kanila ra, nin rika-rikado ra, nin mababanglon amris ra, nin mira ra, nin insinso ra.