Bolinao - English


r


rat'ananAmbo' nin si'kamoy ibwatan nin Sarita' nan Dios tan ambo' nin si'kamo tamo' a rinat'anan!
rat'enRat'en tamoy anggawan pigaw agwangen tamoy gun-guna.
ratamoBale' mataman no kasa nin duka' a gawa' tamo ket padya'dyaen ratamo tan itpel tamo, si Dios, raywen natamo.
rate'Bale', ambo' akon gindat sara man udino ba'yon rate' bilang komo.
ratek
ratilisMasam'it a ratilis no maluto'.
rauten
raweswesMaksaw a raweswes nan siri bana' sa bagyo.
ray'ekRay'ek a marnge' mo kona no kayadi' na nangan.
ray'ep1No main nin mangalap nin para ray'ep moyo, pauryan moyan kalapen naya et a aysing moyo.
rayaPinai-paidap raya si Jesus.Saray tuloy bubayi, kinikit raya a nanabunan koni Jesus.
rayam1Rayam yay kapi'sa ko kanya' nin kasan ma'kit na sa madedlem no yabi.2Rayam yayna si baying Atring bana' ta masurok anan sanyasot a taon na.
rayban
rayne'Gulpi saray rayne' itaw sa pukok mi no tyimpon yatab ana.
rayoSay kikiten ni Pedro ket say rayo na.Say barang saya ket mangrisibin manepeg nin rayo mangibwat konan Dios.
rayokRayok a inasin no lawukan nin ranom.
rayonMaksaw a rayon iti sa Bolinao.
rayosNo abaw rayos nan bisiklita, magsen yan malayo tan mangawit.
rayuken
raywe-raywenKet tampor, maka'kit yayna tan nikikalamo' ya konra ni Jesus, nin manraywe-raywen nayay Dios.Nipababo na ni Jesus a gamet na konan si babayi ket, sin sain, tampor nin naitarindeg nay lalaman na kanya' nin rinayu-rayo nayay Dios.Tanda' tamo a sarain nin raywe-raywen ran tutawo, ambo' saran peteg tan kasan raruman tutuon Dios no kai saya tamo'.
raywenKuntrawen naya a Dios tan say sarban dios-dios nin itandudo' ran tutawo tan sarba ran manraywen ra.Saray tutawo mampangrayo sara konan Dios yupa' sa kantan naispiritwan.Saray anghil, rinayo tan saray papastor, rinayo raya a abing a Jesus.Raywen tamoya a Dios ta maong ya kontamo.Raywen tamoya a Dios a syay Dios tan Ama nan Uunuren tamon si Jesu-Cristo!Narnge' ray wanran ua'nak itaw nin nita'wa-ta'way, <<Raywen tamoya si puri na ni Adi' David!>>
RDP-
-RDP2-
regesMain anamaet nin babayidtaw nin nalabas a reges nin karirigla na sa luob nin labinrway taon ana.Kurang a reges nan rapeg ta pigaw masbuan a pasedsed.
regpegRegpeg yay sayay tawo no lumwa' yan man'et.