Bolinao - English


r


rapeg ka'ti
rapisen
rapudo
rarabotNigan-gan na konra a patekreen rasara nga'min a tutawo nin nagrupu-grupo sa rarabot.
raragawRaragaw a libed nan puon mangga.
raragrarag
raranomSi anghil nin mampamaga sa raranom wana, <<...sayti nin nisintinsya mon dusa ket mapteg.>>
rarawanAbaw a rarawan no mampak saray gigang.
raraySi raray mo kona, anggan isen tamo'; andi' ana nin lumabas.Say raray nan Ina a matkap nan kapangabing nin anak.
rarayakAbaw a rarayak sa sirong nan kayo.
raraywensay gawa' mo ket raraywen tan makapaka'ngap.
rarbongRarbong yay tunoy a narnge'.
rarekMataway a rarek no kwan nin masam'it.
raremMasam'it ya nin bara'mon inatip mintras a iti ya et sa bebey mo bale' kumait ya no itaw yayna sa rarem nin tyan mo.
rarosMabista a raros na sa luta' ko kanya' si'yan pirmi a kalapen ko.
rarumaMaidap anay maningkap nin raruman pag'ubrawan.Saray raruma nin bikoy naisabwag sara sa duduwi, tan saray raruma sa babato.
rarusanMangibwat sa nipangida'ton nan lalaman nan diri ket rarusan natamo sa kukasalanan tamo.
rasa1Rasa nin Pilipino.2Rasa ya in si tanaman, kasan nangmula.
rasaraDinakep rasara nin bantay dagat a mannaba' nin abas a man-usaren nin taba' naapon.
rasirasMain rasiras nan sarming kanya' ambo' yaynan malino.
rasonMabistay rason na sa kurti kanya' ya nakaliwa'.
raspa
raspadorPirmin madisinpikta ya a raspador pigaw adayo' sa impiksyon.
rasrasenRasrasen man maong nin liha a kardiro pigaw masileng ya.
rasyonIyintriga na nin amo na kona a pangangasikaso konran kapada nan alila' tan pammi nin inawru-awron rasyon ran ikabyay.