Bolinao - English


r


ramiSiti si seket ko, gawa' ya sa rami.
ramitSi ramit ni baying ko anro yay ikoy na.Manaliw akon ramit nin irigalo ko sa inado' kon babayi.
rampa-rampaenKet sin naipagamet yayna konran gwardya, rinampa-rampa' raya.
rampa'Maksaw a rampa' na kona kanya' ya inmakis.
rampaenRinampa' raya nin Judios si Jesus sa rupa.No rampaen rayay wanan nin rupa moyo, iyadap moyay wiri nin rampaen ra et.
ramu'yokImpos ran ramu'yok nin kanit a na'met nin asukar.
ramuyramoySi seket ko, main ramuyramoy na kanya' mabista ya.
ranawSi ranaw nan ranom, immagos yayna ibat sa gagawa'.
ranitnitRanitnit a marnge', no lumalako nin mabyat sa siir.
ranitokMaksaw a ranitok nan garamay ko no partuken ko.
ranodItaw ya sin pinalsot raya kanya' ranod ya.
ranomKasan tumuro' ranom sa bumba kanya' itaw ko manago' sa bubon.Anron ranom li' no pistan San Juan kanya' mabistan maryo' sa taaw.
ransoAlawang yay ranso nan sayay milyunaryo.
ranukranokRanukranok yaynay papayas ta sabtan luto' nayna.
ranuman
rangasSain say rangas mo, siblet tan bayani mo.
rangetengetNo ma'lek ako rangetenget a maingar mo sa ngipen ko.
ranggo
rangkoSi kapitan mas ata'gay a rangko na dyan si tinyinti.
rangrangSi rangrang nan siti si awro, maka'mot yan ranom.
raotSi raot, ipanaker miya sa balagbag nan pasabing.
rapadenRinapad na nin ikoy na a kakatlo nin bubituen ket naitampal ti sa luta'.
rapasAndi' ma luku-lukwen ta rapas yay parar na.
rapayrapaySi rapayrapay kon mangyadi' ket mag'in milyunaryo o bilyunaryo a sarban Pilipino.
rapegRapeg ana.