Bolinao - English


r


rinambongNo manarapitsi sara, abaw a iluto' ran rinambong.Abaw a rinambong no kayadi' nangyatab.
rinambong a kamuti
rinambong a lupis lukban
rinambong a patupat
rindaGa'getan may rinda pigaw kai ya malayo a kabayo.
rindawanRindawan man maong a kabayo ta simaron ya in.
rindiMain rindi ko sa gamet.
rindidoRindido yay damulag ko ta nipangadado yan nikakaawro.
rindyen1Andi' ma rindyen a damulag.
rinetSi rinet nan siti si didila', abaw kanya' itampal ya.
riniboWanra kona ni Pablo, <<Tanda' mo, busat, rinibo saraynay kapada tamo nin Judio nin mammemper kona ni Jesus.>>
rinibu-riboNako sara kona ni Jesus ket na'kit rayaytaw si tawon ibwatan ran rinibu-ribo nin ispiriton duka'.
rinubir
ringasSi ringas nan siti si tutulyan ko, madlaw yan maong.
ringasenAndi' ma ringasen a tsinilas mo ta kasayna nin isaliw ta.
ringgasMadlaw a ringgas nan siti si bali kanya' andi' ka basta-basta lumuob.
ringgasanRininggasan natamoyna sa kukasalanan tamo ni Cristo tan naitalaga natamoyna konan Dios, nangibwat sa ni'sa tamo' nin nipangida'ton na nin kadiryan na.Ringgasan may banyo.
ringgasenMatkap nin ringgasen pirmi a makina nan mutor ko pinggat kai ya madali' masida'.
ringgi-ringgitBakas ringgi-ringgit a raruman ngipen ran a'nak.
ringgosMadlaw a ringgos nan siti si igat.
ringringButbot anay ringring mi kanya' nin sumrep anay amog.
ripaInawro-awro a ripa ran jueteng.
ripadoMasakit a ripado nin gamet na.
ripadwenRinipado nayay rupa ko sa sager na.Andi' moko ripadwen ta kasan biang mo kongko.
ripasSi ripas nan siti si lukban, mabista ya.