Bolinao - English


r


raraprBolUsaren yayti no itudo' saray abaw a tutawo; ibarita' saray abaw.TagNila.IloDa.EngThey, Third person plural ergative, possessive or genitive pronoun.Cmpdikonrakonrarasararatamo
*(ra'mos)r`a'-mosmag-Der.magra'mosmangra'mos
ra'pogra'-pognTagInihaw.IloTuno.EngThe act of roasting.Cls. synibayamangra'pogDer.ira'pogmangra'pogra'pugen
ra'pugenra'-pu-gɘnPerf.rina'pogFromra'pogvoEngTo roast or grill something over a fire.Cls. synbinaya
ra'ra'ra'-r`a'nBolLaman sa yupa' nin ba'ba'; kadubli nan ba'ba' sa yupa'.TagDoble ba'ba'; kambal na ba'ba'.IloBaba ti timid; doble timid.EngJowl, the fleshy part under the jaw, a double chin.
rabak-rabakanri-na-b'ak-ra-ba-k'anPerf.rinabak-rabakanFromrabakanvlTagKinatay-katay ang bakang ninakaw.Engrustle and kill cattle.
*(rabak)ra-bakTagHati-hatiin.Der.mangrabakrabakan
rabakanra-ba-kanPerf.rinabakanFrom*(rabak)vlBolPangmamati ran mananakaw nin uayep sa tatalon.TagMangangatay sa kagubatan.IloAgtaktakaw ken mangpatay ti animal iti bakir.EngCattle (and carabao) rustling and subsequent butchering in an out of the way place.Der.rabak-rabakan
rabanosra-ba-n`osSprabanosradishSpch var.rumandonBolSaya klasi nin kayo tan prutas nin ma'kit sa ma'mot nin lugar. Say kulor nin prutas ket birdi-birdiwan no maluto' ana tan say kulor nin laman ket maputi' nin main mangisit nin bubikoy.TagGuyabano.IloGuyabano.EngGuyabano, a tropical fruit and tree with a yellow green fruit covered with soft spikes. The flesh is white in color with black seeds.Annona muricata
rabayra-b`ayIntsrabay-rabaymodBolMain pakagusto konan sayay bagay uno tawo o say pammili' sa sayay tawo o bagay.TagGusto; ibig.; Gustong-gusto.IloKayat; kaykayat.; Kaykayat.EngWanting or liking something.Antgura'gura'Cls. synapes-apesengustointrisadokursunadamag'aspirantipaburito 1panggepRel. topili'Der.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabayenrumabaysay.rabay nan ibarita'
rabay nan ibarita'ra-bay nan ibari-ta'say. ofrabayphrfigTagIbig sabihin.IloKayat na ibaga.EngThe meaning is, it wants to say.
rabay nan saritaenra-bay nan sa-ri-ta-'ɘnid. ofsaritaenphrTagIbig sabihin.IloKayat na sa'wen.EngThe meaning of something.
rabayenra-ba-y`ɘnPerf.rinabayFromrabayvocollBolApesen o magustwan a animan bagay, tawo o ayep.TagGustuhin.IloKayaten.EngTo want something.Cls. synapesengustwanpilienDer.parabayen
rabe'ra-bɘ'nBolPananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.TagPagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.IloPanagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga tao.EngToo much talking, unnecessary talk or conversations.Der.marabe'
rabisr`a-bisEgrabiesnBolSay bayros tan grabin sakit nin makasamal nin bira'mon dita' a ibat sa lawaw nin aso tan raruman ayep ket maikwa no makayat o manguramos raka.TagRabis.EngThe disease of rabies which is passed on through the saliva of a bite.Relbagel 1
rabnotrab-notTagSabunot.IloPungot.Der.rabnuten
rabnutenrab-nu-tɘnFromrabnotnBolGa'getan tan guruyen yan bigra' a sayay bagay sa gamet mo.TagLabnutin.EngTo grab and forcefully yank something from someplace (weeds, bag by a thief).Rel. torabsot
rabongra-b`oŋnBolBa'yon tubo' a puon kawayan a lumiwa' no tyimpon rapeg.TagLabong.IloRabong.EngBamboo shoots.
rabotr`a-botnBolDidikot a tumubo' tan kumayam anggan makubpal a no tuma'gay anan tuloy magawa' nin usaren para ipangatep bali udino animan a atpan.TagDamo.IloRuot.EngA generic word for grass, specifically cogon grass.specbarisangabuyboy 1Der.rarabot
rabsawrab-s`awadjBolSi sayay likido bilang sa ranom ket ambo' yan mapalet o nalabas a ka'bwan nin ranom o sabaw bilang wadi' sayay luto' bilang sa linugaw, tinambu-tambong tan raruma et.TagLabnaw.IloLasaw.EngFor a liquid to be dilute or lacking in the expected fullness of ingredients.AntpaletDer.marabsaw
rabsotrab-sotnTagAgaw.EngThe act of grabbing and removing by force.Cls. synsampatRelrabnutenDer.mangrabsotrabsuten
rabsutenrab-su-tɘnFromrabsotvoTagBiglang agawin; hablutin.EngTo snatch something away.Cls. synmanamsam
rabya-rabyangenra-bya-ra-bya-ŋɘn Perf.rinabya-rabyangFromrabyangenvoBolNapilit a nikabisang nan animan bilang wadi' naisungat yay aysing ket nabisang yan alaki.TagPinunit.EngTo tear something such as skin, clothing or roofing forcefully, generally done in anger but could be by snagging clothing.Lesbisang-bisangen
rabyangrab-y`aŋnBolBisang nin alaki nangibwat sa nikaguroy o mapwirsan nipamisang o nikabagbag nin tayi' nin sayay abel o gawa' sa abel o raruma et.TagPunit; laslas.IloPigis; rayab.EngA large rip in something, usually cloth.LesbisangDer.marabyangrabyangen
rabyangenrab-ya-ŋ`ɘn Perf.rinabyangFromrabyangvoBolMapwirsa nin bisangen yay sayay bagay bilang wadi' abel, apay, seket, uli tan raruma et.TagPunitin; laslasin.IloRay-aben.EngTo forcefully and roughly rip something ruining it.Cls. syngirayenLesbisangenDer.rabya-rabyangen