Bolinao - English


r


riiliksyonri-'i-lik-ʃonSpnreelecciónreelectionSpnDiliksyonnTag:Re-eleksyon.Eng:The reelection to a position.Der.riiliksyunista
riiliksyunistari-'i-lik-ʃu-nis-taFromriiliksyonadjBol:Si sayay pangulo nin babali a bilang wadi' Mayor a rabay na et a magkandidato nin mayor lamang, reeleksyunista ya.Tag:Re-eleksyonista.Ilo:ReeleksyunistaEng:A candidate for reelection, second time to be elected.
rikrikEngrakenBol:Dinatig nin maserey a pasak pigaw ipangadkad nin dikot ket madinep ba'yoyna ibantak.Tag:Kalaykay.Ilo:Rik; karaid.Eng:Rake.
rika-rikadori-karika-doFromrikadonTag:Mga sangkap; mga rekado.Eng:spices
rikabri-kabnBol:Say madidintek a supak nan sayay agamiren a naspak.Tag:Basag.Ilo:BuongEng:Broken pieces of something.Cls. synsepak 1
rikadori-k`a-donBol:Say ilawok sa linuto' pigaw mamabanglo tan mamataway.Tag:Pampalasa; rekado.Ilo:RikadoEng:Seasonings, ingredients used to enhance the taste of the food.Rel. tolawokspecbawangpamintaDer.mangrikadopangrikadorika-rikadorikadwanrikadwen
rikadwanri-ka-dw`anPerf.rinikadwanFromrikadovlTag:Lagyan ng sahog.; Nilagyan ng sahog.Ilo:Rikadwan.Eng:To spice with something.Der.marikadwan
rikadwenri-ka-dwɘnFromrikadovoTag:Lagyan ng rekado.Eng:To put spices, To enhance the taste of food.
rikargorikar-goSpnrecargoextra charge, surchargeTag:Multa.Der.marikarguwan
rikdo'rik-do'Tag:Pilay.Der.niparikdo'parikdo'
rikingri-k`iŋnBol:Say nigmang a rubari' nan lalaman.Tag:Tabi; tagiliran.Ilo:Bakrang; igid.Eng:Side of a person.Der.maiparikingtumaringkiking
rikisari-ki-saSpnrequrirTag:Halughugin.Cls. synrukirukenDer.rikisawen
rikisawenri-kisa-wɘnAtc. is manrikisawenFromrikisa1nBol:Umnoy minutos a inspiksyon, a kikiten a sarban karga nin kahon, bag, sinukbot.Tag:Rekisa; kapkap; inspeksyon; halughog.Ilo:Rekisa; kapkap; inspeksyonEng:Minute inspection by looking into containers as boxes, pockets, bags, pouches.2voBol:Pangungusisa' no main katutuwan konan sayay bagay a duka nangyadi' tan na'met.Tag:SisayatinIlo:Palutputen ti kinapudnoEng:To investigate, or search carefully for something that is lost.
rikisitori-kisi-toSpnrequisitonBol:Sarban bubagay a nakaukulan; bubagay a matkap.Tag:Rekisito; rekirimyento; importante; bagay na kailangan.Ilo:Rekisito; rikirimyento; importante; masapul unay; nasken nga mapaadaEng:Requisite, requirement, things that are required, important.
riklamori-kl`a-moSpnreclamocall, complaint, luremag-nBol:Pangidarom sa sayay main uray o pakayadi' nin ambo' manepeg nin gawa', o kaingaran nin ambo' kuntinto.Tag:Reklamo; daing; tutol; sumbong; hinakdal.Ilo:Reklamo; saan nga kuntinto.Eng:A complaint report or accusation, not necessarily legal, against a superior.Cls. syndaromDer.iriklamomagriklamomairiklamomangiriklamomariklamo
rikmirik-miTag:Tabingi.Der.marikmimarikmi-rikmi
rikmo'rik-m`o'adj1Bol:Si sayay bagay a ata'gay tan edeng bilang wadi' puon kayo, pusti, o masarangsang bilang wadi' but'ol ket pwirsawan nin mabari'.Tag:Bakli.Ilo:Ripi; rongdo; rupak.Eng:For a long, strong object to be forcibly broken.genbari'2Bol:Si gawa' nin dalyen yan gemgem sa ba'ba' a sayay tawo.Tag:Tirahin pataas ang ilalim ng baba.Ilo:Tibab.Eng:To hit someone hard under the chin resulting in shattered teeth.Der.rikmuen
rikmuenrik-mu-'`ɘnAtc. is manrikmuen1+rikmu-rikmuenFromrikmo'voBol:Pamari'-bari' nin animan a bagay bana' sa sager.Tag:Kumuyumas; pilayan.Ilo:Reme-remesenEng:To crush into small pieces or to make something crumble.
rikorri-k`ornBol:Kai masakupan; iti sa pwira; liwa' kapusuan; liwa' kaisipan.Tag:Labas.Ilo:Ruar.Eng:The area outside a boundary such as a fence or a populated area.AntluobCls. synliwa' 1Der.iparikoririkormamarikorrumikor
rikordri-kordSpnrecordrecordnBol:Listawan; sarban babagay a nepeg nin isurat ket maiyator.Tag:Rehistro; tala; rekord.Ilo:Rekord; listaanEng:Record, register, noting down.Cls. synimbintaryolistawanDer.irikord
rikrikrik-r`iknBol:Madidintek nin maputi' nin bagay a mangibwat sa katat nan ulo a mailawok sa sabot tan maragrag no mangusay.Tag:Balakubak.Ilo:Lasi.Eng:Dandruff, small white particles in the hair from the scalp.Der.makarikrikmarikrikrikriken
rikrikenrik-ri-k`ɘnFromrikrikvoTag:May balakubak.Ilo:Nalasi; ada ti lasi na.Eng:For dandruff to be falling from the hair.
riktanggulorik-t`aŋ-gu-loSpnrectángulorectangular, oblongnBol:Sayay kinahon a say rway nidmang a rigrig anroy sukat dyan sa rubari' nin rway nidmang a rigrig.Tag:Parihaba; rektanggulo.Ilo:Riktanggulo.Eng:A rectangle, a four-sided figure or item.
riktorrik-torSpnrectorrectornBol:Sayay padi' nin Romano Catoliko a iti sa balin relihioso.Tag:Rektor; kumbento.Ilo:Rektor; kumbento; balay t padi'Eng:Rector, A priest in the Roman Catholic Church who has charge of a religious house.
rikudori-ku-doSpnrecodonBol:Mibring;kurba; tumiko'.Tag:Liko; kurba; ese; sigsag; rekodo.Ilo:Rekodo; kurba; rikosEng:Twist, turn, bend as of paths.Cls. synkurbayesyesen