Bolinao - English


r


rautenra-'u-tɘnFromraotvoTag:Biglang sugurin.Eng:To attack suddenly and with out warning.Cls. synataki 1
raweswesra-wɘs-w`ɘsnTag:Huni ng hangin.Ilo:Uni ti angin.Eng:The rustling sound of the wind.Der.rumaweswes
ray'ekray-'ɘknTag:Dighay.Ilo:Tik-ab.Eng:A small burp.
ray'epray-'`ɘpn1Tag:Lamig; ginaw.Ilo:Lam-ek.Eng:coldness (temperature)Antamot 12Eng:Coolness of emotions.Antamot nin piaduanDer.iparay'epmairary'epmamaray'epmaparay'epanmaray'epmaray'epanparay'epenrumay'epsay.panaon ray'eprumay'ep a ulo
*ray'eyray-'ɘyDer.mammaray'ep
rayara-yaprBol:Abaw a tutawo a main gaw'en ra konan sayay tawo.Tag:Nila-siya.Ilo:Da isuna.Eng:They-he.
rayakra-yakTag:Duming naipon sa dagat.Der.marayakrarayakrumayak
rayamr`a-yamadj1Bol:Tawo a maka'kit ya no awro bale' no yabi buga' ya nin maka'kit.Tag:Bulag.Ilo:Rayam.Eng:An eye defect which causes loss of vision at night.Cls. synbulag2Bol:Kumapoy anay mata nin kai ana nin makabasa o makaalilbi' nin tawo bana' sa katuntawan.Eng:The slow loss of eyesight due to aging.Der.mapasirayam
raybanray-banEngRayBannEng:Sunglasses.genantipara
rayne'r`ay-nɘ'nBol:Manok-manok a manlumpa-lumpad sa kukayo a mabistay pangawa' nan pugar na sa ta'gay kayo.Tag:Maya.Ilo:Billit tuleng.Eng:The rice-bird, similar to a sparrow.
rayor`a-yonBol:Pamimi nin pamaririket konan sayay tawo a nakagawa' mabistan bagay.Tag:Puri; samba.Ilo:Dayaw.Eng:Praise to someone.Der.irayomangkarayomangrayomarayomirayoparayopasirayopirayoraywensirarayo
rayokra-yoknTag:Amoy bulok.Eng:The smell of bagoong that lacked salt and became rotten.RelmalungtotpakaumokDer.marayokrayuken
rayonra-y`onnBol:Siti a mangeyeg sa luta' ket no maksaw yan tuloy matumba a bubali tan animan a pa'deng.Tag:Lindol.Ilo:Gengened.Eng:Earthquake.Der.rumayon
rayosr`a-yosSpnrayoray, beam, spokesnBol:Madidintek a pasak a pinisna-nisna' sa bikoy pigaw mamagsen no paandaren ya.Tag:Rayos ng gulong.Ilo:RayosEng:Spokes, bars or wires radiating from the center of the wheel to the rim.
rayuken'a-rayu-kɘnPerf.inarayokFromrayokadjBol:Kuna' nin nisisyay a laman na ta naumok ana.Tag:Rawi; mabaho; bulokIlo:RawiEng:Spoiled or rotten of fish, meat, salted fish, etc.
raywe-raywenray-wɘ-ray-wɘnPerf.rinayu-rayoAtc. is manraywe-raywenFromraywenvoTag:Pupurihin.Eng:perpetually worshiped
raywenray-w`ɘnPerf.rinayoAtc. is manraywenFromrayovoBol:Ibarita' nay kaptegan.Tag:Sumamba; pinupuri; nagpupuri.Ilo:Dayawen; pagyamananEng:To praise or worship someone out of admiration or reverence for their goodness.Der.raraywenraywe-raywen
RDP-RDP1v > v2adj > adjEng:Comparative
-RDP2-v > vEng:Distributive or repetitive
*rebrebr`ɘb-rɘbTag:Lunod.RelipararebDer.mairebrebmampirebrebmarebrebmirebrebpairebreb
regesrɘ-g`ɘsnBol:Si kasaw nin turo' o agos nin rapeg o kaliwa' nin rigla.Tag:Lakas ng tulo ng ulan o regla.Ilo:Pigsa ti tudo wenno regla.Eng:The strong flow of something such as rain.Relriglagenturo'Der.margesrumges
regpegrɘg-pɘgSpch var.*legpegvTag:Mangisay; Nginig.Eng:A strong trembling action in an animal which could result in the mass movement of the body and is a sign that death is imminent.Der.mamalegpegparegpeg
rekrekrɘk-r`ɘkadjBol:Say nagbaliwan nan sayay bagay bilang sa byas a nipabbayo sa makina, o sa sarming o raruma et nin raruman bagay bana' sa nipangbayo o sa kasaw nin nikanabo'.Tag:Durog.Ilo:Tumek; mekmek.Eng:To be pulverized, usually with an object, into tiny fragments by a strong impact such as pounding or milling or in a fall.RelbayoLesremek 2Der.ipangrekrekmarekrekrekreken
rekrekenrɘk-rɘ-k`ɘnPerf.rinekrekFromrekrekvoTag:Dikdikin; pinuhin.Ilo:Rekreken.Eng:To break something like glass into small pieces or pound rice into bits.
remekrɘ-m`ɘk1nBol:Say parti nan sayay bagay a makrang, makarimkim o masarangsang o marames a naisyay konan masibulot bana' ta nadag'anano naragragya o raruma et.Tag:Durog.Ilo:Rumek.Eng:The chips or crumbs from something being smashed.2adjBol:Nag'in nin abaw nin madidintek nin puparti yay sayay gindat a masibulot bilang wadi' biskwit, malumon bato tan raruma et.Tag:Durog.Ilo:Rumek.Eng:To be shattered or crushed into small pieces, often with the hands.GrrekrekDer.mangremekmarmekremeken