Bolinao - English


r


rangasra-ŋ`asnTag:Yabang.Ilo:Lastog; pangas.Eng:Arrogance.Cls. synbirngasRelmilangta-langtawDer.irangaskarangasankinarangasmarangasrumangas
rangetengetra-ŋɘtɘŋɘtnBol:Tunoy ngipen a manpanget'et; a kai ma'kit.Tag:Ngut-ngot; ngalutngot; langutngot.Ilo:Ngotngot; agrangetnget; panagngaret-ngetEng:The sound produced by the grinding of the teeth or gnawing.Der.rumangetenget
ranggoraŋ-gonEng:The rank or position within a group.Cls. synbutang 1
rangkoraŋ-koSpnrango rank, standing, statusnTag:Ranggo.Ilo:Rangko.Eng:rank
rangrangr`aŋ-raŋnBol:Pakakidani sa apoy ket maingar a amot nan dumpa' sa lalaman.Tag:Darang.Ilo:Dadang.Eng:The heat given off by something.Der.irangrangmangkarangrangmarangrangparangrang
rangsawraŋ-sawTag:Ihalo.RelnisisiwaklatDer.irarangsawnirangsaw
raotra-'`otnTag:Pisi.Ilo:Bago.Eng:A strip of a kind of bamboo called bayog that is used for tying rice stalks, nipa thatch, etc.Der.maraotrauten
*rapadra-padTag:Paluin.Ilo:Baot.Der.rapaden
rapadenra-pa-dɘn Perf.rinapadFrom*rapadvoTag:Pinalis.Eng:To sweep away with a stroke like the tail of a dragon.
rapasra-pasnBol:Si parar sa dalukap naipabanlag ya; parar sa gamet a banlag yay gurit na rabay nan ibarita' mabayani yay tawo nin main wanin.Tag:Mabigat ang kamay kung manakitEng:A line on the palm of the hand that indicates that a person is corageous. Palm-reading.Der.karapas
rapay-rapayra-pay-ra-payTag:Dasal na mangyari.Ilo:Idawat-dawat.Der.irapay-rapay
rapegr`a-pɘgnBol:Si ranom a ibat sa gunem; ranom a iti nadinep sa gunem ba'yo li' manabo' sa luta' ket mambo' nin tanaman; no abaw anan tuloy ket rumges ya malanip a luta'.Tag:Ulan.Ilo:Tudo.Eng:Rain.specdarumadimrumges 1Der.mairapegmarapegparapegenrumapeg
rapeg ka'tira-pɘg ka'-tisay. ofka'tiphrTag:Ulan pagkatapos ng init.Eng:Rain following extreme heat.Antatab
*rapisra-p`isTag:Payat.Der.rapisen
rapisenra-pi-sɘnFrom*rapisvoBol:ambaken yupa' sa pangipaspas nan dalukapTag:Paluin.Eng:Hit the bottom of a person with the hand or an object very hard so that the object may even be broken, spank.
rarabotra-r`a-botFromrabotnTag:Damuhan.Ilo:Karuutan.Eng:An area of grass, probably Cogon grass.
raragawra-ra-gawFromragawadjTag:Tinik-tinik.Eng:To be surrounded with thorns as a protection.
raragraragra-rag-ra-ragadjBol:Pakilamug-lamog tan pakikalamo'.Tag:Pakikisalamuha.Ilo:Panaki-kadkadwaEng:To be with others for fellowship and companionship in an enjoyable escapade.Antmibukud-bukodCls. synbarkadalimug-limogDer.kiraragrarag
raranomra-ra-n`omFromranomnTag:Tubigan.Ilo:KAdanumanEng:The masses or areas of water.
rarawanra-r`a-wannBol:Sayay pangaran konran gigang a madidintek.Tag:Anlalaw`a; lalaw`a.Eng:A kind of small spider.
rarayr`a-rayinfBol:Mikadani sa idaan.Tag:Magkatabi sa paghiga.Ilo:Dinna.Eng:The position of lying close beside each other (normally implying sexual relations).Der.kararaykiraraymangraraymiraraynikiraray-raraynikirarayanpirararaypirarayenrarayen
rarayakra-rayakFromrayakTag:Mga duming tinangay ng dagat.
rarayenra-ra-yɘnFromrarayTag:Samahan sa pagtulog.Ilo:Dinnaan.
raraywenra-ray-wɘnFromraywenvoTag:Pupurihin.Eng:praise worthy
rarbongrar-boŋnBol:Tunoy nan sayay bagay a mabyat a nanabo' sa raranom.Tag:Tunog nang nahulog sa malalim na tubig; magsaboy; tumilamsik.Ilo:Mangegg nga tinek no adda matnag iti uneg ti danumEng:The sound that is heard when a heavy object is dropped into the deep water in the sea.Der.mararbongnipararbong