Bolinao - English


r


*radokra-d`okTag:Binlid.Der.paraduken
radradrad-r`adnIloBol:Abababo tan anununro nin sugat a anggan katat tamo'; nagu'ra-gu'rad nin sugat sa katat.Tag:Gasgas.Ilo:Garadgan.Eng:A scratch or abrasion caused by something rough or sharp.Cls. synrudrodru'gasDer.iradradmaradrad
radyor`a-dyoSpnradio radio nTag:Radyo.Ilo:Radyo.Eng:A radio.
raetr`a-'ɘtadjIlo:Uyaw.Eng:depravedDer.karaetmaraetsangkaraetan
rag'omrag-'`omadjBol:Atata'gay nin didikot a naisalaban sa dalan o niyuyugo' a tanaman.Tag:Dawag; sukal; hindi maayos na masitas; hindi napantay.Ilo:Mulmula nga saan nga naurnus; saan nga naayusEng:The branches and leaves of overgrown plants or a thicket that are untrimmed or not pruned and become entangled with one another.Der.nirag'om
ragasr`a-gasnBol:Naragrag a bulong, burak udino bunga bana' ta pinaraspas udino bana' sa mapres nin siri.Tag:Lagas.Eng:Things, such as fruit, leaves or petals, that have fallen off because of wind or being brushed.Cls. syniragragkaratDer.maragasragasen
ragasenra-g`a-sɘnFromragasvoTag:Lagasin.Eng:To remove leaves by the force of wind, stick or other items.Cls. synragrag
ragawra-g`awvBol:Say maduwi nin sanga nan kawayan a ilibed sa tanaman a uli'nan tan kalatkatan tan manalaban pigaw kai ra masida' ayep.Tag:Patpat; tinik.Ilo:Sisiit kawayan.; sanga wenno puo ti kawayan nga nasiitEng:Thorny branches (bamboo, monkey pod tree, etc.) used as a protection for growing plants from animals.Der.ragawanraragaw
ragawanra-ga-w`anFromragawvlTag:Lagyan ng tinik.Ilo:Ikan ti siit.Eng:Build a blockade of thorns.Cls. synragpenan
ragekra-g`ɘknBol:Say tunoy nin marnge' sa bukraw nan sayay tawo laloyna sa anak no gumuer o miku'ko' o man'asmawen ya.Tag:Halak.Ilo:Rarek.Eng:The raspy sound in the chest and throat from a a cold or other respiratory ailment.
*ragopra-gopTag:Iligpit.Cls. synkumpirinsyamag'asimbliyapididineppisisna'
*ragpenrag-pɘnTag:Ayos.Der.iragpenragpenan
ragpenanrag-pɘ-nanPerf.rinagpenanFrom*ragpenvlBol:Ibunton a nagsikabarang a dikot a ipanalaban pigaw kai makadalan a tawo udino ayep.Tag:Hadlang.Ilo:RagpenEng:To barricade the way by piling up branches or sticks so that people or animals cannot pass through.AntrarusanCls. synragawan
ragragrag-ragTag:Laglag.Ilo:Tinnag.Cls. synragasenDer.iragragmangaragragmaragragpakaragrag
raipra-'ipnBol:Say kapapa'sar nin say bagay-bagay nin piniampad sara nin makudit rayna a saya tan saya bilang sa gawa' sa halublak no mangwa' ringring, tapi' no maniir, garamay no ipa'nat nin maong tan raruma et.Ilo:Rait.Eng:The side by side alignment of something.Der.mamiraipmiraippiraipen
rakara-kaprTag:Ka-nila.Ilo:Daka.Eng:they you.sg
rakabra-kabadjTag:Matalim na tingin.Eng:rough lookDer.marakab
rakamora-ka-moprBol:Maikarwan tawo a abaw sara ket mampag'irgo yay sakalakon tawo konra.Tag:Nila-kayo.Ilo:Dakayo.Eng:They (non-focused) and you pl. (Focused). Also used as an honorific.
rakangra-kaŋnrareBol:Alalaki tan magasal a kai gapo masedsed.Tag:Buhaghag.Ilo:Nawara.Eng:Loosely packed, not pressed together.AntmapedpedmasedsedDer.makarakangmarakang
*rakasr`a-kasDer.marakas
rakitra-kitEngracketn1Bol:Rakit nin tennis; badminton.Tag:Raket; raketa; pamalo'.Ilo:Raket; rakitaEng:Racket for tennis, badminton etc.Cls. synpamalorakita2Bol:Saor; panglingo sa sayay tawo sa tana ta mangalap kwarta.Tag:RaketIlo:RakitEng:Racket, an organized illegal activity to gain money characterized by violence and threat.Cls. synsaorDer.mangrakit3Bol:Sarban usaren nin ipamalpad bomba sa ta'gay no main gira.Tag:RakitIlo:RakitEng:Rocket, sky rockets, fireworks.
rakitara-ki-taSpnraquetaracket, bat, table tennis paddleTag:Raketa.Ilo:Rakita.Eng:racketCls. synpamalorakit 1
rakrakrak-raknIloBol:Si mangisit nin luub-luob a nakahun-kahon nin madidintek a panunawan kinan sa rarem tyan ran baka udino damulag.Tag:Tuwalya ng baka.Eng:The small black honeycomblike formations found inside the second portion of the stomach of a cow.Der.mangrakrak
raksa'rak-sa'nBol:Pigagawa' nan sayay tawo a marumi' sa kapada nan tawo.Tag:Bagsik; lupit.Ilo:Awanan asi; narungsot; ulpitEng:Cruelty, mercilessness.
rakyatrak-yatTag:Punit.Ilo:Pigis.Der.rakyaten