Bolinao - English


r


raraprBol:Usaren yayti no itudo' saray abaw a tutawo; ibarita' saray abaw.Tg:Nila.Io:Da.Eg:They, Third person plural ergative, possessive or genitive pronoun.Cmpdkonrarasararatamo
*ra'mosr`a'-mosmag-Tg:Hilamos.Io:Diram'os.Der.magra'mosmangra'mos
ra'pogra'-pognTg:Inihaw.Io:Tuno.Eg:The act of roasting.Cls. synibayaibayaipulpogmangra'pogDer.ira'pogmangra'pogra'pugen
ra'pugenra'-pu-gɘnPerf.rina'pogFromra'pogvoEg:To roast or grill something over a fire.Cls. synbinaya
ra'ra'ra'-r`a'nBol:Laman sa yupa' nin ba'ba'; kadubli nan ba'ba' sa yupa'.Tg:Doble ba'ba'; kambal na ba'ba'.Io:Baba ti timid; doble timid.Eg:Jowl, the fleshy part under the jaw, a double chin.
*rabakra-bakTg:Hati-hatiin.Der.mangrabakrabakan
rabak-rabakanri-na-bak-ra-ba-kanPerf.rinabak-rabakanFromrabakanvlTg:Kinatay-katay ang bakang ninakaw.Eg:rustle and kill cattle.
rabakanra-ba-kanPerf.rinabakanFrom*rabakvBol:Pangmamati ran mananakaw nin uayep sa tatalon.Tg:Mangangatay sa kagubatan.Io:Agtaktakaw ken mangpatay ti animal iti bakir.Eg:Cattle (and carabao) rustling and subsequent butchering in an out of the way place.Der.rabak-rabakan
rabanosra-ba-n`osSpch var.rumandoSprabanosradishnBol:Saya klasi nin kayo tan prutas nin ma'kit sa ma'mot nin lugar. Say kulor nin prutas ket birdi-birdiwan no maluto' ana tan say kulor nin laman ket maputi' nin main mangisit nin bubikoy.Tg:Guyabano.Io:Guyabano.Eg:Guyabano, a tropical fruit and tree with a yellow green fruit covered with soft spikes. The flesh is white in color with black seeds.Annona muricata
rabayra-b`ayvBol:Main pakagusto konan sayay bagay uno tawo.Tg:Gusto; ibig.Io:Kayat; kaykayat.Eg:The will and desire to want or like something.Antgura'Cls. synapesgustointrisadokursunadawenmag'aspirantipanggepumapesRel. topili'Der.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabay-rabayrabayenrumabaysay.rabay nan ibarita'
rabay nan ibarita'ra-bay nan ibari-ta'say. ofrabayphrfigTg:Ibig sabihin.Io:Kayat na ibaga.Eg:The meaning is, it wants to say.
rabay nan saritaenra-bay nan sa-ri-ta-'ɘnid. ofsaritaenphrTg:Ibig sabihin.Io:Kayat na sa'wen.Eg:The meaning of something.
rabay-rabayra-bay-ra-b`ayFromrabayvBol:Say kaingaran nin mariga maipa'ka' sa sayay tawo o bagay o say pammili' sa sayay tawo o bagay.Tg:Gustong-gusto.Io:Kaykayat.Eg:Strong liking or preference, fondness.Antgura'Cls. synapes-apesengustu-gustopaburito 1
rabayenra-ba-y`ɘnPerf.rinabayFromrabayvocollBol:Apesen o magustwan a animan bagay, tawo o ayep.Tg:Gustuhin.Io:Kayaten.Eg:To want something.Cls. synapesengustwanpilienDer.parabayen
rabe'ra-bɘ'nBol:Pananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.Tg:Pagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.Io:Panagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga tao.Eg:Too much talking, unnecessary talk or conversations.Der.marabe'
rabisr`a-bisEgrabiesnBol:Say bayros tan grabin sakit nin makasamal nin bira'mon dita' a ibat sa lawaw nin aso tan raruman ayep ket maikwa no makayat o manguramos raka.Tg:Rabis.Eg:The disease of rabies which is passed on through the saliva of a bite.Relbagel 1
rabnotrab-notTg:Sabunot.Io:Pungot.Der.rabnuten
rabnutenrab-nu-tɘnFromrabnotnBol:Ga'getan tan guruyen yan bigra' a sayay bagay sa gamet mo.Tg:Labnutin.Eg:To grab and forcefully yank something from someplace (weeds, bag by a thief).Rel. torabsot
rabongra-b`oŋnBol:Ba'yon tubo' a puon kawayan a lumiwa' no tyimpon rapeg.Tg:Labong.Io:Rabong.Eg:Bamboo shoots.
rabotr`a-botnBol:Didikot a tumubo' tan kumayam anggan makubpal a no tuma'gay anan tuloy magawa' nin usaren para ipangatep bali udino animan a atpan.Tg:Damo.Io:Ruot.Eg:A generic word for grass, specifically cogon grass.specbarisangagendidikotDer.rarabot
rabsawrab-s`awadjBol:Si sayay likido bilang sa ranom ket ambo' yan mapalet o nalabas a ka'bwannin ranom o sabaw bilang wadi' sayay luto' bilang sa linugaw, tinambu-tambong tan raruma et.Tg:Labnaw.Io:Lasaw.Eg:For a liquid to be dilute or lacking in the expected fullness of ingredients.AntpaletDer.marabsaw
rabsotrab-sotmag-Tg:Agaw.RelrabnutenDer.magrabsotrabsuten
rabsutenrab-su-tɘnFromrabsotTg:Biglang agawin; hablutin.Cls. syngamrutengamrutenmanamsamsampatsamsamsamsam
rabya-rabyangenra-bya-ra-bya-ŋɘn Perf.rinabya-rabyangFromrabyangenvBol:Napilit a nikabisang nan animan bilang wadi' naisungat yay aysing ket nabisang yan alaki.Tg:Pinunit.Eg:To tear something such as skin, clothing or roofing forcefully, generally done in anger but could be by snagging clothing.Lesbisang-bisangen
rabyangrab-y`aŋnBol:Bisang nin alaki nangibwat sa nikaguroy o mapwirsan nipamisang o nikabagbag nin tayi' nin sayay abel o gawa' sa abel o raruma et.Tg:Punit; laslas.Io:Pigis; rayab.Eg:A large rip in something, usually cloth.LesbisangDer.marabyangrabyangen