Bolinao - English


r


raraprUsaren yayti no itudo' saray abaw a tutawo; ibarita' saray abaw.Adti keen ra?Alilbien ra a si Jesu-Cristo ket nag'in ya nin tawo.TagNila.IloDa.EngThey; Third person plural ergative, possessive or genitive pronoun.CompkonraDer.rasararatamo
*ra'mosr`a'-mosmag-TagHilamos.IloDiram'osDer.magra'mosmangra'mos
ra'pogra'-pogRa'pog tamo' a magwa' luto' konan siin a kuna'.TagInihaw.IloTuno.Cls. synibayaibayaipulpogipulpogmangra'pogDer.ira'pogmangra'pogra'pugen
ra'pugenra'-pu-gɘnPerf.rina'pogFromra'pogvoBinaya; niluto' sa bayan mandumta; Pangluluto' nin kuna' a kai na siksikan basta ikwa yayna sa baya a mandumta; ibul'is yay kuna' sa baya nin mandumta ba'yo ya arwen ana no nabaya yayna.Andi' ra'pugen a kuna' nakalap ko.TagIhaw; inihaw.IloItuno.EngRoasted; grilled.Cls. synbayawan 1ipais
ra'ra'ra'-ra'nLaman sa yupa' nin ba'ba'; kadubli nan ba'ba' sa yupa'.Alaki yay ra'ra' na.TagDoble ba'ba'; kambal na ba'ba'.IloBaba ti timid; doble timidEngJowl, the fleshy part under the jaw, a double chin.
*rabakra-bakTagHati-hatiin.Der.mangrabakrabakan
rabakanra-ba-kanPerf.rinabakanFrom*rabakvPangmamati ran mananakaw nin uayep sa tatalon.Ginwa rayan rabakan a luta' mi.TagMangangatay sa kagubatan.IloAgtaktakaw ken mangpatay ti animal iti bakirEngCattle (and carabao) rustling and subsequent butchering in an out of the way place.Der.rinabak-rabakan
rabanosra-ba-n`osnSaya klasi nin kayo tan prutas nin ma'kit sa ma'mot nin lugar. Say kulor nin prutas ket birdi-birdiwan no maluto' ana tan say kulor nin laman ket maputi' nin main mangisit nin bubikoy.Masam'it nin alse-alseman a taway rabanos.TagGuyabano.IloGuyabano.EngGuyabano; a tropical fruit and tree with a yellow green fruit covered with soft spikes. The flesh is white in color with black seeds.
rabayra-b`ayvMain pakagusto konan sayay bagay uno tawo.Rabay nay mangan anan mangan manggan maata'.Rabay moyo para a bulusan koyayti si Adi' moyon Judio? TagGusto; ibig.IloKayat; kaykayatEngThe will and desire to want or like something.Antgura'Cls. syngustokursunadawenmag'aspirantipanggepumapesDer.karabayanmangrabaymarabaypakarabayrabay-rabayrabayenrumabaysay.rabay nan ibarita'
rabay nan ibarita'ra-bay nan ibari-ta'say. ofrabayphrfigTagIbig sabihin.IloKayat na ibaga.EngThe meaning is; it wants to say.
rabay nan saritaenra-bay nan sarita-'ɘnid. ofsaritaenFromsarita'phrTagIbig sabihin.IloKayat na sa'wen.
rabay-rabayra-bay-ra-bayFromrabayvSay kaingaran nin mariga maipa'ka' sa sayay tawo o bagay o say pammili' sa sayay tawo o bagay.Rabay-rabay kodti sa ilog.TagGustong-gusto.IloKaykayatEngStrong liking or preference; fondness.Antgura'Cls. synapes-apesengustu-gustopaburito 1
rabayenra-ba-yɘnPerf.rinabayFromrabayvoRinabay ran matandaan no ka'no tan no ani a mangyadi' li' .TagGustuhin.IloKayaten.EngTo want something.Der.parabayen
rabe'ra-bɘ'nPananarita' nin nagsikabarang a duka' a sarita'.Say masakit a rabe' pakakalapan kaaway.TagPagsasalita nang masama tungkol sa ibang tao.IloPanagsasao iti dakes a maibusor iti kapada nga taoEngToo much talking; unnecessary talk or conversations.Der.marabe'
rabnotrabnotRabnot tamo' a magwa' pangalap konan sitin mula.TagSabunot.IloPungot.Der.rabnuten
rabnutenrabnu-tɘnFromrabnotnKapilitan a pangangalap sa gamet mo; ga'getan tan guruyen yan bigra' a sayay bagay sa gamet mo; animan a bagay a guruyen mon bigra' a bilang wadi' sa dikot.Andi' ma rabnuten a nimula ko.TagLabnutin.EngTo grab; or yank something from someplace (weeds, bag by a theif). To take the bolo from the sheath; unsheathe.Rel. torabsot
rabongra-b`oŋnBa'yon tubo' a puon kawayan a lumiwa' no tyimpon rapeg.Say rabong, magawa' ipising.TagLabong.IloRabong.EngBamboo shoots.Rel. toadat
rabotr`a-botnDidikot a tumubo' tan kumayam anggan makubpal a no tuma'gay anan tuloy magawa' nin usaren para ipangatep bali udino animan a atpan.Si rabot, malambot ya no tyimpon rapeg.TagDamo.IloRuot.EngA generic word for grass; specifically cogon grass.Cls. synbarisangagendidikotDer.rarabot
rabsawrab-s`awadjSi sayay likido bilang sa ranom ket ambo' yan mapalet o nalabas a ka'bwan nin ranom o sabaw bilang wadi' sayay luto' bilang sa linugaw, tinambutambong tan raruma et. Sabtan rabsaw nin luto' ran tinula.TagLabnaw.IloLasaw.EngFor a liquid to be dilute or lacking in the expected fullness of ingredients.AntpaletDer.marabsaw
rabsotrabsotmag-Kurang a rabsot mo kanya' kai ma nakalap kwintas na.TagAgaw.RelrabnutenDer.magrabsotrabsuten
rabsutenrabsu-tɘnFromrabsotRabsuten ma in si kwintas nin nisulot na mi'sa ka mangred.TagBiglang agawin; hablutin.Cls. syngamrutengamrutenmanamsamsampatsamsamsamsam
rabyangrabyaŋRabyang yayti si pantalon ko no ibat ko nikadaw.TagPunit.IloPigis.Der.narabyangrinabya-rabyangrinabyang
radisra-disEngradishnDaite' nin masarangsang a laman yamut a magawa' ilawok sa salad.Manirip ka nin radis tan lawukan mon asin tan suka'.TagLabanos; radis.IloRadis.EngRadish; a small crisp root used as a relish.
*radokra-d`okTagBinlid.Der.pinaradok
radradrad-r`adnIloAbababo tan anununro nin sugat a anggan katat tamo'; nagu'ra-gu'rad nin sugat sa katat.Masakit a radrad nin talaba kongko kanya' nin nako ako sa duktor.TagGasgas.IloGaradgan.EngA scratch or abrasion caused by something rough or sharp.Cls. synrudrodru'gasDer.iradradmaradrad