Bolinao - English


p


padripad-rinOccuBol:Padi; ama a panawag konan padi.Tg:Padre; pari.Io:Padi'; padre.Eg:Priest, father in reference to a priest.Rel. tomadri
padrinapad-ri-nafTg:Ninang.Io:Inang binyag.Eg:godmother.Relpadrino
padrinopad-ri-nonmBol:Lalaki nin manganak sa binyag udino manganak sa kasal.Tg:Padrino; ninong; amang binyag; amang kumpirma; amang kasal.Io:Padrino; ama ti bunyag; ama ti kumpirma; ama ti kasar.Eg:The male sponsor in Baptism or marriage and confirmation.AntninangRel. topadrinasynninong
padronpad-ronnBol:Libro a nakasuratan ngaran kinamyimbro sa sayay institusyon paka'kitan taon a nikayanakan, kapapa'sar na. pairihistro saray ua'nak a kapangabing.Tg:Listahan sa pagkamyembro.Io:Pakaisuratan ti nagan.Eg:Offical records of church, government, civil status, membership.
padtawanpad-ta-w`anAtc. is mampadtawanmanpadtawanFromdutavacBol:Gaw'en nin dumta yay saya bagay bilang sa kayo nin sungroy, lampadawan, kandila', tan raruma et.Tg:Sindihan; sigaan; silaban.Io:Pasgeden.; Sindian.Eg:To start something burning or flaming such as firewood on an earthen stove or an electric light or a gas stove.AnterpanCls. synpadalitansulsulantikrasan
padtawenpad-ta-w`ɘnFromdutavac1collBol:Mangwa' nin deta tan paalakyen yay deta nan apoy.Tg:Magpaningas; paningasin; palingasin.Io:Paggilaaben; gillayaben; parangrange.Eg:To make a large flame.Antma'rep 1Cls. synpapalawayen2Bol:Mamin rason nin kumsaw a kaingaran nin bara'mon mandumta udino nimata nin maksaw tan marigsa.Tg:Pukawin, Gumising.Eg:Rekindle, excite, rouse into action.
padu-padulangpa-du-pa-du-l`aŋncollBol:Mula yaytin pising a main a'pat ray bilid na nin bara'mon pakpak na, a ata'gay a makalap nin sustansya a ibi na sa lalaman nin tawo.Tg:Sigarilyas.Io:Pallang.Eg:Winged beans, a nutritious green vegetable which is in a long pod with four raised areas that look like wings which run the length of it. They are normally grown during rainy season.
paduka'pa-du-ka'Fromduka'Tg:Siraan.Io:Padakes.Cls. syntarubutobtsismusaDer.mamaduka'mapaduka'mipadukaanpadukaen
padukaenpa-duka-'`ɘnPerf.pinaduka'Frompaduka'vacBol:Mag'irgo nin pammaduka' o paninida' nin nikatawo o kagalangan nan sayay tawo.Tg:Siraan ng puri ang isang tao.Io:Padaksen.Eg:To hurt or destroy one's reputation.Cls. synatakyen 1kuntrawen
paduksa'pa-d`uk-sa'Fromduksa'vacfigBol:Masakit nin ibat sa kapangyadian nan nangamati o dikot babon luta'.Tg:Magbigay ng sakit ang mga demonyo.Io:Sairo nga mangted sakit.Eg:To have harm done to someone through the spirits.Der.mamaduksa'mapaduksaanpaduksaan
paduksaanpa-d`uk-sa-'anFrompaduksa'vaccollBol:Kwan o byan ran masakit a tawo, ibat sa dimunyo o dikot babon luta'.Tg:Manuno.Io:Maan-anungan.Eg:For an evil being to torment, inflicting cruel pain.
paduktorpa-d`uk-torFromduktorvacmedBol:Magpakunsulta udino patambar sa duktor.Tg:Magpadoktor.Io:Agpadoktor.Eg:Have the doctor treat a problem.Cls. synpa'kit 1
padungwenpa-duŋ-wɘnFrom*dungovacTg:Pakainin.Io:Pasangwen.Eg:To have someone gather for fellowship around a meal.
paduya'pa-d`u-ya'nBol:Tapong a tinimplan masam'it tan linawukan nin iniwa'-iwa' nin maluto' nin batag nin saba o kinurkor nin malago' mi'sa nin niprito.Tg:Maruya; marhuya; baduya.Io:Baduya; paduya.Eg:Banana or grated young coconut fritters.genkanen-kanen
padya'dyaenpa-dya'-dya-'`ɘnPerf.pinadya'dya'Atc. is mampadya'dyaenFromdya'dya'vacBol:Paidapen a byay tan kapapa'sar nan sayay tawo.Tg:Pagmalupitan; parusahan; pahirapan; apihin.Io:Parigaten.Eg:To persecute someone for something.Der.mamadya'dya'mangkapadya'dya'mapadya'dya'pakapadya'dya'pamadya'dya
padyamapa-dya-maEgpajamasnBol:Seket no ma'lek.Tg:Padyamas.Io:Padyamas.Eg:Pajamas, sleeping dress.
padyekenpa-dyɘ-k`ɘnFromdyekvaccollBol:Taga'nan nin mako sa bandan yupa' a marinet tan madidintek nin partikels nin nailawok sa ranom.Tg:Patitiin.Io:Palinawen.Eg:To allow he solid contents of a liquid to sink to the bottom.Antbatidor
paedp`a-'ɘdncollBol:Bagay a mamatgen, salaban tan kai mangiyaburoy.Tg:Pigil.Io:Paed.Eg:Something that prevents a happening or is a hindrance.Cls. synbalanrawenDer.makapaedmamaedmangkapaedmapaednikapaedpaeden
paedenpa-'ɘ-d`ɘnPerf.pinaedAtc. is mampaedenFrompaedvocollBol:Patgenen tan salabanen a rabay nin gaw'en o mangyadi'.Tg:Pigilan.Io:Paeden.Eg:To hinder or restrain something.
paekp`a-'ɘkadjcollBol:Tunoy nan sayay tawo a main nakasabar bana' sa buer o plima sa bukraw o ma'pusan busis ket ambo' mapalaway a pag'iirgo.Tg:Namamalat.Io:Agpaparawan.Eg:For the voice to crack when it is worn out and no longer smooth or has some blockage.GrpagasDer.mapaek
paes'esanpa-'ɘs-'ɘ-sanFromes'esvacBol:Pakayean nan sayay bagay; bagay a maglatan byat; daidaite' a maglat a byat nan sayay bagay a bara'mon sa asin; bagay a mabyat sa ka'tengan ket yum'an.Io:Balayen.Eg:To settle the contents of a container such as salt or sugar. To let the food settle after a meal.
pag-pag-v > nIo:No.Eg:NomI.
pag-gwardyawanpag-gwar-dya-wanFromgwardyawangerTg:Magguwardiya.Io:Paggwardian.Eg:process of guarding s/t.
pag'aadalpag-'a-'`a-dalFrommag'adalgerschBol:Gawa' nin mag'adal o adalen.Tg:Pag-aaral.Io:Paggadal.Eg:The studies of something, usually in a formal way.
pag'aadi'pag-'a-'`a-di'Frommag'adi'gerBol:Pag'uuray bilang sayay adi'.Tg:Paghahari.Io:Pag adian.Eg:The act of reigning.Cls. synpag'uuray