Bolinao - English


p


padrinopad-ri-nonmBol:Lalaki nin manganak sa binyag udino manganak sa kasal.Tag:Padrino; ninong; amang binyag; amang kumpirma; amang kasal.Ilo:Padrino; ama ti bunyag; ama ti kumpirma; ama ti kasarEng:The male sponsor in Baptism or marriage and confirmation.AntninangRel. topadrinasynninong
padronpad-ronnBol:Libro a nakasuratan ngaran kinamyimbro sa sayay institusyon paka'kitan taon a nikayanakan, kapapa'sar na. pairihistro saray ua'nak a kapangabingTag:Listahan sa pagkamyembro.Ilo:Pakaisuratan ti naganEng:Offical records of church, government, civil status, membership.
padtawanpad-ta-w`anAtc. is mampadtawanmanpadtawanFromdutavacBol:Gaw'en nin dumta yay saya bagay bilang sa kayo nin sungroy, lampadawan, kandila', tan raruma et.Tag:Sindihan; sigaan; silaban.Ilo:Pasgeden.; Sindian.Eng:To start something burning or flaming such as firewood on an earthen stove or an electric light or a gas stove.AnterpanCls. synpadalitansulsulantikrasan
padtawenpad-ta-w`ɘnFromdutavac1collBol:Mangwa' nin deta tan paalakyen yay deta nan apoy.Tag:Magpaningas; paningasin; palingasin.Ilo:Paggilaaben; gillayaben; parangrangeEng:To make a large flame.Antma'rep 1Cls. synpapalawayen2Bol:Mamin rason nin kumsaw a kaingaran nin bara'mon mandumta udino nimata nin maksaw tan marigsa.Tag:Pukawin, GumisingEng:Rekindle, excite, rouse into action.
padu-padulangpa-du-pa-du-l`aŋncollBol:Mula yaytin pising a main a'pat ray bilid na nin bara'mon pakpak na, a ata'gay a makalap nin sustansya a ibi na sa lalaman nin tawo.Tag:Sigarilyas.Ilo:Pallang.Eng:Winged beans, a nutritious green vegetable which is in a long pod with four raised areas that look like wings which run the length of it. They are normally grown during rainy season.
paduka'pa-du-ka'Fromduka'Tag:Siraan.Ilo:Padakes.Cls. syntarubutobtsismusaDer.mamaduka'mapaduka'mipadukaanpadukaen
padukaenpa-duka-'`ɘnPerf.pinaduka'Frompaduka'vacBol:Mag'irgo nin pammaduka' o paninida' nin nikatawo o kagalangan nan sayay tawo.Tag:Siraan ng puri ang isang tao.Ilo:Padaksen.Eng:To hurt or destroy one's reputation.Cls. synatakyen 1kuntrawen
paduksa'pa-d`uk-sa'Fromduksa'vacfigBol:Masakit nin ibat sa kapangyadian nan nangamati o dikot babon luta'.Tag:Magbigay ng sakit ang mga demonyoIlo:Sairo nga mangted sakitEng:To have harm done to someone through the spirits.Der.mamaduksa'mapaduksaanpaduksaan
paduksaanpa-d`uk-sa-'anFrompaduksa'vaccollBol:Kwan o byan ran masakit a tawo, ibat sa dimunyo o dikot babon luta'.Tag:Manuno.Ilo:Maan-anungan.Eng:For an evil being to torment, inflicting cruel pain.
paduktorpa-d`uk-torFromduktorvacmedBol:Magpakunsulta udino patambar sa duktor.Tag:Magpadoktor.Ilo:Agpadoktor.Eng:Have the doctor treat a problem.Cls. synpa'kit 1
padungwenpa-duŋ-wɘnFrom*dungovacTag:Pakainin.Ilo:Pasangwen.Eng:To have someone gather for fellowship around a meal.
paduya'pa-d`u-ya'nBol:Tapong a tinimplan masam'it tan linawukan nin iniwa'-iwa' nin maluto' nin batag nin saba o kinurkor nin malago' mi'sa nin niprito.Tag:Maruya; marhuya; baduya.Ilo:Baduya; paduyaEng:Banana or grated young coconut fritters.genkanen-kanen
padya'dyaenpa-dya'-dya-'`ɘnPerf.pinadya'dya'Atc. is mampadya'dyaenFromdya'dya'vacBol:Paidapen a byay tan kapapa'sar nan sayay tawo.Tag:Pagmalupitan; parusahan; pahirapan; apihin.Ilo:Parigaten.Eng:To persecute someone for something.Der.mamadya'dya'mangkapadya'dya'mapadya'dya'pakapadya'dya'pamadya'dya
padyamapa-dya-maEngpajamasnBol:Seket no ma'lek.Tag:Padyamas.Ilo:Padyamas.Eng:Pajamas, sleeping dress.
padyekenpa-dyɘ-k`ɘnFromdyekvaccollBol:Taga'nan nin mako sa bandan yupa' a marinet tan madidintek nin partikels nin nailawok sa ranom.Tag:Patitiin.Ilo:Palinawen.Eng:To allow he solid contents of a liquid to sink to the bottom.Antbatidor
paedp`a-'ɘdncollBol:Bagay a mamatgen, salaban tan kai mangiyaburoy.Tag:Pigil.Ilo:Paed.Eng:Something that prevents a happening or is a hindrance.Cls. synbalanrawenbangen 1salabanDer.makapaedmamaedmangkapaedmapaednikapaedpaeden
paedenpa-'ɘ-d`ɘnPerf.pinaedAtc. is mampaedenFrompaedvocollBol:Patgenen tan salabanen a rabay nin gaw'en o mangyadi'.Tag:Pigilan.Ilo:Paeden.Eng:To hinder or restrain something.Cls. syndalatuentampuren
paekp`a-'ɘkadjcollBol:Tunoy nan sayay tawo a main nakasabar bana' sa buer o plima sa bukraw o ma'pusan busis ket ambo' mapalaway a pag'iirgo.Tag:Namamalat.Ilo:Agpaparawan.Eng:For the voice to crack when it is worn out and no longer smooth or has some blockage.GrpagasDer.mapaek
paes'esanpa-'ɘs-'ɘ-sanFromes'esvacBol:Pakayean nan sayay bagay; bagay a maglatan byat; daidaite' a maglat a byat nan sayay bagay a bara'mon sa asin; bagay a mabyat sa ka'tengan ket yum'an.Ilo:Balayen.Eng:To settle the contents of a container such as salt or sugar. To let the food settle after a meal.
pag-pag-v > nIlo:No.Eng:NomI
pag-gwardyawanpag-gwar-dya-wanFromgwardyawangerTag:Magguwardiya.Ilo:Paggwardian.Eng:process of guarding s/t
pag'aadalpag-'a-'`a-dalFrommag'adalgerschBol:Gawa' nin mag'adal o adalen.Tag:Pag-aaral.Ilo:Paggadal.Eng:The studies of something, usually in a formal way.
pag'aadi'pag-'a-'`a-di'Frommag'adi'gerBol:Pag'uuray bilang sayay adi'.Tag:Paghahari.Ilo:Pag adian.Eng:The act of reigning.Cls. synpag'uuray
pag'abusadopag-'a-bu-sa-doPerf.mampag'abusadoFromabusado/agerEng:The activity of doing something abusively or unrestrained.
pag'adalanpag-'a-d`a-lanFromadalannBol:Iskilawan.Tag:Paaralan; eskwelahan.Ilo:Pagadalan; pagsursurwanEng:School, the place of study, university, college.syniskilawan