Bolinao - English


p


padawpa-dawncollBol:Alalaki nin urang a mangisit a gurit na tan barisan sara.Tg:Sugpo'.Io:Udang; bingalo; padaw.Eg:Prawn.RelalaiPanaeus spp.
padawatanpa-da-wa-tanFromdawatEg:To give something upon request.Cls. synbantakan 2
padawipa-da-wiFromdawivacfigTg:Akitin.Io:Padawi.Eg:Of a woman seducing a man.Der.mamadawimapadawi
padayaenpa-da-ya-'ɘn Perf.pinadaya'Fromdaya'vacEg:To actively drain the blood out of something.
padetpa-dɘtnrareBol:Turor tan byat nin pirmi konan sayay bagay a kai ya maiyalis. turor a mamipit.Tg:Puwersa; bigat; preyon.Io:Ladet.Eg:Press of force or weight steadily to anything against something.Der.ipadetmaipadetmipadet
padi'p`a-di'Masspupadi'Sppadrefather, sirenBol:Si lider sa simbaan nin main kapangyadian mangipangulo nin masanton misa, kasal tan raruma et nin sakraminto.Tg:Par`i.Io:Padi.Eg:A priest, the one that gives the sacraments in a church.Cls. synprayliDer.kinapadi'nikapadi'papadi'say.ata'gay a padi'
padi'klengenpa-di'-klɘ-ŋɘnFromdi'klengdi'klengdi'klengdi'klengvoEg:To have something made smaller.
padi'rappa-di'-rapvacBol:Paka'kit nin kai ginagara o madali' tamo'.Tg:Sulyap; siglap; pagsulyap.Io:Talgiap; taldiap.Eg:A brief spotting of something or someone.Der.makapadi'rapmangkapadi'rapanmapadi'rapan
padilpa-d`ilSpch var.padirSpparedwallnBol:Say ringring a nasiminto a nipa'deng sa libed nin sayay prupyidad.Tg:Pader; bakod; magpader; paderan; magbakod.Io:Agpader; paderan; paderen; pader.; Padir.Eg:A concrete wall usually around the outside of a property although it could apply to the wall of a house.Cls. synalabat 1Cmpdpadir-bubonDer.mamadirmapadilpadilen
padilenpa-di-l`ɘnPerf.pinadilFrompadilvoBol:Alabaten nin magsen nin lumibed.Tg:Padiran.Io:Padiren.Eg:To put up a dirt, stone, cement or metal wall around something.Cls. synalabatenkabityen
padineppa-di-n`ɘpFromdinepvacEg:To have things brought together.
padingpa-diŋEgpaddingnBol:Pakubpalen yay sayay bagay; mangwan pading ta pakubpalen yay temben abaya nan amerikana udino aysing.Tg:Pading.Io:Pading.Eg:Padding, to make something thicker or longer, to get someone to put padding.Der.padingan
pading'eypa-diŋ-'ɘyFromding'eyTg:Kahihiyan.Cls. syninsultopading'eyanrames-ramesenDer.ipading'eyanmakapading'eymamading'eypading'eyanpading'eyen
pading'eyanpa-diŋ-'ɘ-y`anPerf.pinadi-pading'eyanpinading'eyan1+padi-pading'eyanpinadi-pading'eyanFrompading'eyvacBol:Pagsarita'nan nin masakit udino gumawa' nin mamin kading'eyan konan sayay tawo. Sidaen yay nakem nan sayay tawo ket duming'ey tan makasawan yan gana.Tg:Pahiyain.; Ipahiya.Io:Pabainan.; Paba-pabainan.Eg:To humiliate someone. to offend the pride, self respect or dignity.Cls. syninsultopading'eyrames-ramesenDer.mapading'eyan
pading'eyenpa-diŋ-'ɘ-yɘnPerf.pinading'eyFrompading'eyvacBol:Si sayay tawo a pading'eyan nayay sayay tawo.Tg:Mamahiya.Io:Mangpabain; mamabain.Eg:To have someone shamed, despise.
padinganpa-diŋanFrompadingrareIo:Parisan.
padir-bubonpa-dir-bu-bonCmpd. ofbubonpadilnrareIo:Pader.Eg:well wall.Cls. synlusuben
padisp`a-disSpparespairs, peers, equalnfmlBol:Rwa ra nin mipariho; saya nin main kapartner na.Tg:Pares; pareha.Io:Padis; pareha; agsumbangir; bangir ken bangir.Eg:Pair, a set of two.AntpangisDer.ipadiskapadiskipadismipadispadisan
padisanpa-d`i-sanFrompadisvlcollBol:Maningkap nin kapariho; gaw'an nin kapartner na.Tg:Parisan.Io:Parisan.Eg:To match to something.
padiskursopa-dis-kur-soFromdiskursovacEg:To have a speech made.
padlespad-l`ɘsMasspupadlesndeepBol:Ibarita' nin pugta' nin nangyadi', mampangyadi' tan mangyadi' ya li'.Tg:Hula; propesiya.Io:Padles.Eg:A prophecy about something.Der.ipadlesmamadlespadlesan
padlesanpad-lɘ-sanPerf.pinadlesanFrompadlesvloldBol:Ibarita' yay adapen a mangyadi'.Tg:Paghula; panghuhula.Io:Ibaga ti masangwanan; mangipadto; padtawan.Eg:To predict, to prophecy, to tell beforehand, future.
padmangp`ad-maŋFrom*damangvaccollBol:Gaw'en nin kapariha udino mamin bagay pinggat mag'in balansi; arigen nin parihwen.Tg:Katumbas.Tapatan. Magkabilaan.Io:Paris.Eg:To equalize or give a share to balance the assets such as rice fields when a bride and groom are courting.Cls. synpatbang 2tubale'tumangDer.padmangan
padmanganpad-ma-ŋ`anFrompadmangvlcollBol:Gaw'en yay sayay bagay ket mangyadi' ya anamana ta main gumale' tan pasunuran yan mipariho saran balansi li'.Tg:Tumbasan.Io:Paris'an.Eg:to reciprocate with something.Der.mapadmangan
*padpadpad-p`adnBol:Animan a bagay a naanor sa baybay a ni'ras nan agos anggan sa rigrig; sayti nipadpad.Tg:Napadpad.Io:Naiyangin.Eg:Things that are carried to the shore by the wind or current.Der.ipadpadmaipad-ipadmapadpadmipadpad