Bolinao - English


p


pabyaypa-by`ayFrombyayvacBol:Ayep nin alilaen o pagawan pinggat maituloy nay mabyay.Tg:Hayop na hinuli upang alagaan.Io:Pabbing.Eg:To maintain or restore to health and life. retain life.Der.makapabyaymamabyaypabyayen
pabyay-pabyayenpa-byay-pa-bya-yɘn Perf.pinabyay-pabyayFrompabyayenvacEg:Revived little by little.
pabyayenpa-bya-y`ɘnFrompabyayvaccollBol:Byan et nin byay nin maituloy et nin mabyay.Tg:Buhayin.Io:Pabyagen.Eg:To revive or restore someone to life.Cls. synbyayenpaba'yuwenDer.pabyay-pabyayen
padap`a-danTagBol:Pariho a bakas, kapapa'sar, tan raruma et nin rway bagay.Tg:Pareho.Io:Pareho.Eg:The equivalence of something to something else.Der.ipadakapadakipadamapadawanmipadapada-pada
pada-padapa-dap`a-daFrompadaadjBol:Saray masurok dyan rwa nin tawo o bagay ket main nin piparihwan ra.Tg:Pare-pareho; magkakatulad.Io:Agpapada.Eg:For several things to have something that is equivalent in some point.Der.mipada-padapipada-pada
*pada'pa-da'IloIo:Pareho.Eg:sated.Der.makapda'mangkapda'mapadaanmapda'*papda'
pada'gispa-da'-gisFromda'gisvaccollBol:Main rabay ibarita' bale' ambo dirikta a pangibarita'.Tg:Parinig.Io:Pasagid.Eg:To make an implication and not saying it directly.Der.mamada'gispada'gisan
pada'gisanpa-da'-gi-s`anPerf.pinada'gisanAtc. is mampada'gisanFrompada'gisvaccollBol:Pag'irgwan yay tawo bale' ambo' diriktaa rabay nan ibarita' na.Tg:Nagparinig.Io:Pasagidan.Eg:To imply something about somebody.Antdiritsa
padadpakanpa-d`ad-pa-k`anPerf.pinadadpakanFromdadpakCls. synpalalpakan
padagdagpa-dag-d`agAtc. is mampadagdagFromdagdagvacBol:Paapura o paapurawen, bilang wadi' sa matkap nin gaw'en.Io:Panayon.Eg:To hurry oneself or someone else on to accomplish something. An instrument is likely used.Antpaabara'Der.nipadagdag
padaiklengenpa-da-'i-klɘ-ŋɘnPerf.pinadaiklengFromdaiklengenTg:Pakuntiin.Io:Pabassiten.Eg:make smallAntpaabawenCls. syniyekem
padaiteenpa-da-'i-tɘ-'ɘnPerf.pinadaite'FromdaiteenTg:Paliitin.Io:Pabassiten.Eg:make small.Antpaabawen
padalanpa-d`a-lanFromdalan1ncollBol:Say gawa' o diskarti nin mamin dalan pinggat magwa' a raruman bagay nin mamabista.Tg:Daan.Io:Pamay-an.Eg:A means or method for accomplishing something. (This may have a negative meaning of manipulation, pretext.)Cls. syntaktikatiknikgendiskarti2vaccollBol:Paitaros o paibati' sa raruman lugar.Tg:Magpadaan.Eg:To go into, over or through someplace.2.1vaccollThe passes over something such as putting on the coatings of paint.Der.padalananDer.ipadalan
padalananpa-da-la-nanFrompadalan 2.1vlEg:To pass through someplace.
padalienpa-da-li-'`ɘnFromdali'vaccollBol:Gaw'en nin paspas, madali' tan simpliwen.Tg:Padalien.Io:Palakaen.Eg:To have something done quickly.Cls. syntampuren
padalitpa-da-litDer.mamadalitpadalitan
padalitanpa-da-l`i-tanFrompadalitvaccollBol:Padtawan a animan nin panaraanan nin apoy.Tg:Magparikit ng apoy.Io:Pasgedan.Eg:To arrange something for burning.Cls. synpadtawansulsulantikrasanDer.mapadalitan
padalospa-da-l`osnBol:Si sayay tawo a mangangasikaso tan mangmumula sa luta' nin ikon raruman tawo.Tg:Kasama.; Maghinin.Io:Kasamak.Eg:Tenant, a man who grows crops on the land owned by someone else.Cls. synpamaliwaanpamantayansynkasamak
padalunutenpa-dalunu-tɘnFromdalunotTg:Padulasin.Io:Pagalisan.Eg:To have something made slippery.
padamagpa-d`a-magFromdamagnBol:Ibarita' a ado' tan kaingaran nan lalaki konan babayi.Tg:Manliligaw. Manligaw.Io:Umarem; agarem.Eg:Suitor, The man that is courting a girl.Relmamatben
padamaganpa-da-m`a-ganAtc. is mampadamaganFromdamagvacBol:Sayay aksyon o pangibarita' nin kaingaran nan sayay tawo pigaw maasikaso nayan sayay lalaki udino babayi.Tg:Paghanga; liniligawan; ligawan. Sinusuyo.Io:Agararem.Eg:To court or do certain things to attract a person of the opposite sex.
padarpa-d`arnIloBol:Si parti udino rupa nan sayay bagay a iti sa adapan nin mangka'kit.Tg:Harapan.Io:Sangwanan.Eg:The area that is exposed, show area or the face of things.Der.ipadarmapadarnakapadarpadaranid.padar panagyat
padar panagyatpa-dar pa-nag-yatid. ofpadarmanagyatphrrareBol:Gaw'en yay sayay bagay sa maunong a sisima pigaw ipatanda' sa ka'bawan yay sayay kaisipan tan tepren. ma'kit a tuloy.Tg:Pagpapalaganap.Io:Pangipakaammo; pangipadamag.Eg:Propaganda, a systamatic effort to spread opinions or beliefs.
padaranpa-da-ranFrompadarvlrareTg:Bukas at madaling makita; pakitaan.Io:Pagpadaran.Eg:A place for showing something, easily seen.Der.pakaipadaran
padasp`a-dasncollBol:Madidintek maong nin barangen udino similya nin barangen.Tg:Padas.Io:Padas.Eg:Fingerling of the rabbit fish.specbarangenSiganus.Der.mamadas