Bolinao - English


p


pabindisyonpa-bin-d`i-ʃonFrombindisyonvac1TagBol:Akuen o mangalap nin payabor nin ibi ra.Tg:Pabendisyon.Io:Agpabendisyon.Eg:To bring about a blessing.synmag'aminmagmano 12Bol:Say pamaingar nin rispito konran matutuntawo dyan si'ka, sa ikabagay kona dipindi sa panaon, udas tan sitwasyon.Eg:To give respect through the proper social graces such as proper greetings and a serving attitude.
pabinyagpa-bin-yagPerf.pinabinyagFrombinyagvacTagBol:Si sayay tawon i'ka nayay ipabinyagan na sa ministro a maminyag.Tg:Pabinyag.Io:Agpabunyag.Eg:Put water on and give a name, to bring one to be baptized.Der.mamabinyagnipabinyagnipabinyagan
pabistawenpa-bis-ta-w`ɘnFrombista1vacBol:Gaw'en yay sayay bagay nin pakandaen a maong o mabista.Tg:Pagandahin; pagbutihin.Io:Papintasen; aramiden nga naimbag; urnosen.Eg:To improve the quality and make something better.Cls. synmanilipaba'yuwenDer.mamabistanapabista
pable'pa-blɘ'Frombele'vacBol:Say bagay nin pa'dam o adam.Tg:Pahiram. Pansamantalang pautang.Io:Bulod.Eg:To lend or allow something to be used without payment for a period of time.Cls. synpa'damDer.mamable'pablean
pableanpa-blɘ-'anPerf.pinibleanFrompable'vacBol:Mangdam ta kasan usaren na nin matkap nan sayay tawo ta silyan nan lamang li' sa raruma awro.Tg:Magpahiram; Magpahiram; pahiraman; Pahiraman.Io:Pabalusbusan; pabuludan; Ipabulod; agipabulod; agpabulod; Pabuludan.Eg:To lend to someone.Cls. synpa'daman
pablipab-liFrombilivacTg:Mahal ang presyo; pinapahalagahan.Eg:Make precious, costly, to value something.Der.mamabilimamabilimamablipablyen
pablyenpab-lyɘnPerf.pinabliAtc. is manpablienFrompablivacBol:Animan a bagay a makapamatagay nin presyo.Tg:Magtaas ng presyo; pamahalin.Io:Agpangato ti presyo.Eg:Being valued. Something that makes a thing costly or in higher prices. esteem/cherish/value, treasure something,.
pabop`a-bonOccuBol:Alalaki saraytin manok a nagsikabarang a kulor sabot ra tan, si sabot na sa gurot no ibuka' naya, bara'mo yan abaniko ta nibusyag ya ket mabista yan kikiten.Tg:Pabo.Io:Pabo.Eg:Turkey.
pabokpa-bokPerf.pinabokFromubokvacTg:Maglasing.Eg:To make drunk.Der.makapabokmapabokmipabokmipabu-paboknipabuk-pabokpipabok
paborpa-b`orSpfavorfavorn1Bol:Animan a bagay a maibi nin kasan bayad konan sayay tawo pigaw mangipa'kit nin mabistan pigagawa'.Tg:Pabor; ayon; sang-ayon.Io:Agbartek.Eg:Flattery.2Eg:in favorsynaprubado 1Der.kapaburanmapabur-paburanpaburanpammabur-pabor
pabrikap`ab-ri-kaSpfabricato fabricate, concoct, to fabricate, falsifyncollBol:Sayay lugar a nakaipa'dengan nin makina a gumawa' nin animan a mausar nin tawo sa byay.Tg:Pabrika.Io:Pabrika.Eg:Factory.Der.mamabrikapabrikawen
pabrikawenpab-ri-ka-w`ɘnPerf.pinabrikaFrompabrikavocollBol:Say pangimbinto o pangangwa'.Tg:Pekein.Io:Pabrika.Eg:To fabricate something.syngawa'-gawa' 2praktika
pabsoypab-soyFrombusoyTg:Busog.Io:Busog.Der.mamabsoymampabsuyenmipabsoy
pabulap`a-bu-laSpfabulamade up thingsnBol:Saya nin isturya a mamin mabistan liksyon.Tg:Pabula; kwentong magbibigay aral.Io:Pabula; isturya nga mangted ti napintas nga sursuro.Eg:Fable, a story that is made up to teach a lesson.Cls. synisturyataru'man
pabungawenpa-bu-ŋ`a-wɘnFrombungavacTagBol:Pamainen a bunga yupa' sa pamugsit nin kimikal udino sa raruman padalan pigaw gumungan gulpi.Tg:Pabungahin.Io:Pabungaen.Eg:To make a tree bear fruit by spraying chemicals or other ways to do it.
pabur-paburanpa-bur-pa-bu-ranFrompaburannrareIo:Pabur-paburan.Eg:Cajoling someone by pleasant words or flattery so that the person will do what you are suggesting.Cls. synkapaburanutuuto'
paburakenpa-bu-r`a-kɘnFromburakvaccollBol:Pugsitan yan kimikal a kayo pigaw gumurak yan gulpi.Tg:Pabulaklakin.Io:Agpasabong; pasabongen.Eg:To make a tree bear many flowers by spraying.
paburanpa-bu-ranFrompaborvlTg:Paboran; sang-ayunan.Io:Pakuy'ugan.Eg:bias/favoring something.Der.mapaburanpabur-paburan
paburitopa-bu-r`i-toSpch var.paburitaSpfavoritofavorite1adjBol:Gustu-gusto udino rabay nayan tuloy a sayay bagay, tawo tan raruma et nin sayay tawo.Tg:Gustong-gusto; paborito.Io:Kaykayat.Eg:To be favored or preferred over others of the same kind.Cls. syngustu-gustorabay-rabay2nBol:Sarban bubagay tan animan et a rabay-rabay nan sayay tawo.Tg:Paburito.Io:Kaykayat.Eg:A thing or person that is well liked by someone.Der.mamaburito
paburyalpa-bur-yalSpparo realnBol:Saray pabo nin bara'mon alaki nin abaniko a ikoy ra; nibuka' nin ikoy manok-manok.Tg:Paboreal.Io:Paboreal.Eg:Peacock.
pabusay-busayenpa-busay-busa-yɘnFrombusay-busay
pabutsingpa-but-siŋFrombutsingvacTagTg:Pabuntal.Io:Pabuksing.Eg:To allow oneself to be punched.
pabyatpa-byatFrombyatTg:Pabigat.Io:Padagen.Eg:dragAntsalbabidaDer.mampabyatenpabyatanpabyaten
pabyatanpa-bya-tanFrompabyatvacTg:Pabigatan.Io:Padagsenan.Eg:have a wight put on something.
pabyatenpa-bya-t`ɘnFrompabyatvocollBol:Gaw'en a animan nin bagay pigaw gumyat o malamu'nan a byat tan balor.Tg:Pabigatin.Io:Padagsenen.Eg:To have weight put on something.