Bolinao - English


p


paasikasopa-'a-sika-soFromasikasovacTg:Tawagin ang pansin.Io:Kayat na ti pasango; sangwen.Eg:To have attention given to someone.Cls. synpagalu-galoDer.nipaasikaso
paasisitenpa-'a-si-si-tɘnFromasisitvac
paatrasenpa-'at-ra-sɘnFromatras
paawa'pa-'a-wa'Perf.pinaawa'Spch var.ampaawa'Atc. is ampaawa'mampaawa'Fromawa'1vacTagTg:Kaawaan.Io:Kaasian.Eg:Protect.Der.ipaawa'
paayatpa-'a-yatFromayatvacBol:Maimpluwinsyawan nin gaw'en a animan nin bagay.Tg:Naakit. Pahikayat.Io:Paawis.Eg:To be attracted by something.Der.makapaayat
paayipa-'a-yiPerf.pinaayiAtc. is ampaayyenmampaayyenFromayi3vacTg:Pasama; kasama.Io:Ipaumay.Eg:To have someone else go along with someone.Antsubaen 1
*paayupa'pa-'a-yu-pa'Fromayupa'Der.mapaayupa'mipaayupa'paayupaen
paayupaenpa-'a-yupa-'ɘnPerf.pinaayupa'From*paayupa'vacEg:To degrade or shame someone.
paba'yuwenpa-ba'-yu-wɘnPerf.pinaba'yoFromtubo2ba'yo 1vacBol:Silyan a ma'ran ket ikwa a ba'yo; pabistawen.Tg:Bumago; pagbago; panibago; baguhin; pag-ulit.Io:Pabarwen; pamabaro; agpabaro; papintasen; sukatan ti baro manen.Eg:To renew, to make things again new, to restore.Cls. synbyayenmanilipabistawenpabyayen
pababnakanpa-b`ab-na-kanFrombabnakvacCls. synda'salan
pababwanpa-ba-bwanPerf.pinababwanFrombabovacTg:Patungan.Io:Pababwan.Eg:topped with, Coat the upper surface of something with something.
pababwenpa-ba-bwɘn Perf.pinababoFrombabo
pabakunapa-ba-ku-naAtc. is mampabakunaFrombakunavacDer.nipabakuna
pabal'enpa-bal-'ɘnFrombal'envacTg:Pagbigyan; bigyan ng pagkakataon.Io:Agpasublat.Eg:To give the chance to others to respond to what one has done.
pabala-balasangpa-balabalasaŋFrombalasangvacIloIo:Bala-balasang.Eg:To chase after young women.
pabalataypa-balatayFrombalatayvacTg:Papasan.Io:Pabalatay.Der.mamabalatay
pabanlagpa-ban-lagFrombanlagnTg:Pahalang.Io:Pbaribar.Eg:Any piece used as cross member on something.Rel. topaundoyDer.mamabanlag
pabanglopa-b`aŋ-loFrombanglonIloBol:Banglo.Tg:Pabango.Io:Pabanglo.Eg:The liquid perfume.Der.mamabanglopamabanglo
pabarbarpa-bar-b`arAtc. is mampabarbarFrombarbarvaccollBol:Iti yapo' sa raranom nin ma'teng.Tg:Nagpababad; magbabad.Io:Aggupuper; paiyuper.Eg:To soak in water.
pabawtismopa-baw-t`is-moPerf.pinabawtismoFrombawtismovacchBol:Umaburoy nin mabawtismwan.Tg:Magpabinyag; magpabawtismo.Io:Pabau-tisar.Eg:To have someone baptized.Der.nipabawtismo
pabayadpa-b`a-yadFrombayadvacTagBol:Paningir sa sirbisyo tan bili nin main upa' udino gunguna.Tg:Pabayad.Io:Patangdan.Eg:have something paid.Der.mamabayad
paberengenpa-bɘ-rɘ-ŋɘnPerf.pinaberengFromberengvaccollBol:Gaw'en nin ambo' maririket udino mabereng.Tg:Palungkutin.Io:Paaliddaangaen.Eg:brought sorrow on someone, bring sorrow on someone.
pabibipa-b`i-biFrombibivaccollBol:Say gawa' nin paawit sa balangbang tan riking. Say paruran sa riking udino sa balangbang nin nakaalalay a gamet nan ampamibi.Tg:Pakarga.Io:Pa-ubba.Eg:To have something carried on the hip.
pabilopa-b`i-loSppabilowickncollBol:Si anron lupot sa lampadawan a syay manepsep pitrulyo a para tyo' sa bali.Tg:Pabilo; mitsa.Io:Pabilo.Eg:Wick of a candle or a petroleum lamp.Cls. synmitsa
pabilyonpa-bil-yonSppabellonnoldBol:Alaki tan makubpal a abel a sakeb nan trono a syay pinagkaarkos; sirong nin santo no prusisyon.Tg:Pabelyon.Io:Pabelyon.Eg:Canopy, a covering carried on poles, pavillion. Bed canopy or covering of a throne.Cls. synmibengbeng