Bolinao - English


p


paalilbi'pa-'alil-bi'Atc. is mampaalilbi'manpaalilbi'Fromalilbi'vacBol:Si'noyaman a rabay nan ipatandaan no si'no ya itanda' nay lalaman na. ibarita' mo no si'no ka.Tg:Magpakilala; magpahalata.Io:Pabigbig; agpabigbig.Eg:One who introduces himself or herself, to make oneself known.Der.ipaalilbi'
paalispa-'a-lisFromalisDer.ipaalismapaalispaalisen
paalisenpa-'a-li-s`ɘnFrompaalisvacEg:had someone transfer.
paalu-aluyunanpa-'a-lu-'a-luyu-nanFrompaaluyunanvac
paaluyunanpa-'a-luyu-nanPerf.pinaaluyunanFromaluyonvac1Tg:Kumpirmahin.Io:Pacuyugan.Eg:For someone to reinforce or confirm what another person has just said or argued.synpasunuran2Tg:Samahan ng.Eg:To wash out or flush what has been eaten or drunk with water or other fluid.,.Der.mapaaluyunanpaalu-aluyunan
paamogpa-'a-mogFromamogvaccollBol:Mako sa main amog pinggat makwan nin amog.Tg:Magpahamog.Io:Agpaamog.Eg:To be covered by the fog.
paamponpa-'am-ponFromamponvacTagTg:Ipaampon.Io:Ipatagibi.Eg:For someone to put up a child for adoption.Der.ipaampon
paamuenpa-'a-mu-'ɘnFromamuenvacTg:Paamuhin; pakalmahin.Io:Paamuen.Eg:cast a spell on, calm someone down.Cls. synubuen
paandaenpa-'an-da-'`ɘnPerf.pinaanda'Fromanda'2vacBol:Isubli' a gindat rigsa nin lalaman nin say tambaren a animan masakit.Tg:Pagalingin.Io:Paimbagen.Eg:To restore someone to good health.Cls. synparigsawenReltambarenDer.ipamaanda'makapaanda'mamaanda'mapaanda'mipaanda'nikapaanda'paa-paandaenpipaanda'
paandarenpa-'an-da-rɘnFromandarvacTg:Paandarin.Io:Paanderen.Eg:For someone to get something to function, to operate.
*paanropa-'an-roFromanroTagDer.ipaanromamaanromapaanropaanrwenpinaanunro
paanrwenpa-'an-rwɘnFrom*paanrovaccollBol:Manglamo' nin kaanrwan, udas tan animan bagay.Tg:Pahabain.Io:Paatiddog.Eg:To make something long.Antpaanteden 1Der.paanunrwen
paantedenpa-'an-tɘ-d`ɘnPerf.pinaantedFromantedvac1collBol:Gaw'en yan ambo' anro a animan bagay.Tg:Paikliin; paigsiin.Io:Paababaen; iyababa.Eg:To have something shortened.Antpaanrwen2Bol:Say paliwaen a anted a rabay ibarita' yupa' sa u'nan litra o simbulo.Eg:To abbreviate a statement or word.
paanunrwenpa-'a-nun-rwɘnFrompaanrwenvacTg:Pahabain.Io:Paatiddugen.Eg:make something long.
paanunurenpa-'a-nunu-rɘnFromanunorvacTg:Paurungin; paatrasin.Io:Pagsanudem.Eg:To have someone or something to move backward.
paangakenpa-'aŋ`a-kɘnPerf.pinaangakAtc. is mampaangakenFromangakvacBol:Mangwa' nin puon a umakis o umangak yay sayay tawo.Tg:Paiyakin.Io:Pagsangitan.Eg:To make someone bawl.synpaakisen
paangutanpa-'aŋu-tanFromangotvacTg:Paamuyin.Io:Paangutan.Eg:have someone smell something.
paangutenpa-'a-ŋu-tɘn Perf.pinaangotFromangotvacEg:had someone smell something.
paapurawenpa-'`a-pu-ra-w`ɘnPerf.pinaapuraAtc. is mampaapurawenFromapurawenvacBol:Dagdagen yay sayay tawo nin apurawen o paspasan na.Tg:Pagmadaliin.Io:Paagawa-em.Eg:Urge someone to hurry.Cls. syndagdagenDer.makapaapura
paarakenpa-'a-ra-kɘnFromarak2vacTg:Palapitin.Eg:attract something.
paararmenpa-'a-rar-mɘnFromararemvaccollBol:Lamu'nan a kaarareman.Tg:Palalimin.Io:paunugen.Eg:To take deeper.
paarekpa-'a-r`ɘkFromarekvacBol:Aburuyan nan sayay tawo nin arkan ya.Tg:Pahalik.Io:Paunguwan.Eg:Have someone or oneself kissed by someone.Der.ipaarek
paaripenpa-'a-r`i-pɘnPerf.pinaaripenAtc. is mampaaripenFromaripenvac1Bol:Aburuyan a kadiryan nin mag'in aripen nin kapadan tawo o animan.Tg:Paalipin.Eg:To have someone put in slavery to something.2Bol:Pinauryan o inaburuyan a kadiryan nin nag'in aripen.Eg:To allow oneself to be made a slave.Der.nipaaripen
paarunsawenpa-'a-run-sa-w`ɘnPerf.pinaarunsaAtc. is mampaarunsawenFromarunsavacrareBol:Gaw'en nan sayay bagay o tawo nin mag'in maadilanta o prugrisibo yay sayay bagay o tawo.Tg:Paunlarin.Io:Paasensuen.Eg:For someone or something to cause someone or something to develop or improve.Cls. synpaadilantawenpaprugriswen
paasawapa-'a-s`a-waFromasawaviaanmlIloBol:Si sayay babayin ayep ket maningkap yan lalakin ayep bilang wadi' no si takong ket mamaya' ya o si kabbayan nin baka ket umama' ya.Tg:Pakasta.Io:Paasawa.Eg:For a female animal to be sexually looking for a mate.Der.ipaasawa